Deset (10) kandidata za čin policajca, Pet (5) kandidata policijskih službenika-specijalaca za čin policajca

Na temelju članka 49. Zakona o policijskim službenicima Županije Zapadnohercegovačke (“Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke” broj: 8/07, 16/07, 13/08, 17/08 i 4/18) Povjerenstvo za izbor raspisuje:

JAVNI OGLAS

za prijem kandidata za pohađanje temeljne policijske obuke

 

I.

(Broj slobodnih radnih mjesta)

  • Deset (10) kandidata za čin policajca:
  • Pet (5) kandidata policijskih službenika-specijalaca  za čin policajca

II.

(Opći i posebni uvjeti)

Kandidati moraju ispunjavati opće i posebne uvjete propisane Zakonom o policijskim službenicima Županije Zapadnohercegovačke („Narodne novine Županije  Zapadnohercegovačke“ broj:8/07,16/07,13/08,17/08,12/15 i 4/18) i Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva unutarnjih poslova Županije Zapadnohercegovačke broj: 02-1-139/18 od 7.3.2018. godine i 02-1- 139/18-7 od 23.05.2018. godine.

Opći uvjeti su:

a) državljanstvo Bosne i Hercegovine;

b) životna dob između 18 i 27 godina za početni čin policajac;

c) najmanje IV stupanj školske spreme za čin policajca ;

d) liječničko uvjerenje ne starije od tri mjeseca kao dokaz o tjelesnoj i duševnoj

sposobnosti za rad;

e) da nije otpušten iz institucije državne uprave ili iz vojne službe u Bosni i Hercegovini

kao rezultat stegovne mjere;

f) da protiv njega nije pokrenut kazneni postupak i da nije izrečena pravomoćna kazna

zatvora za kazneno djelo, osim za kaznena djela protiv sigurnosti prometa sukladno

kaznenom zakonodavstvu;

g) da nije optužen od Međunarodnog kaznenog tribunala za bivšu Jugoslaviju i da se nije

odbio pojaviti pred Tribunalom.

 

Posebni uvjeti su:

a) položen vozački “B” kategorije,

b) morfološki status ( muškarci, visina 172 cm i više, a žena 162 i više.  Morfološki status

se izračunava prema indeksu tjelesne mase (IMZ). Indeks tjelesne mase izračunava se

tako da se težina u kilogramima podijeli sa kvadratom visine IMT=težina kg/visina

cm/100). Manji od 20 i veći od 30 znači eliminaciju kandidat za iz daljnjeg postupka)

c) da zadovoljava sigurnosnu provjeru potrebnu za obavljanje poslova policijskog

službenika.

III.

(Dokumentacija, rok i mjesto prijavljivanja)

Uz prijavu na Javni oglas, koja treba sadržavati životopis, ime prezime , kontakt telefon,poziciju na koju se prijavljuje, kandidat je dužan priložiti ovjerenu presliku osobne iskaznice i sljedeću dokaze:

a) Uvjerenje o državljanstvu ( ne starije od 6 mjeseci);

b) Izvod iz matične knjige rođenih (na trajnom obrascu);

c) dokaz, svjedodžba o završenom najmanje IV stupnju školske spreme za čin policajca d) liječničko uvjerenje ne starije od tri mjeseca;

e) Izjava kandidata da nije otpušten iz institucije državne uprave ili iz vojne službe u

Bosni i Hercegovini kao rezultat stegovne mjere, ovjerena od strane nadležnog tijela;

f) uvjerenje suda o nevođenju kaznenog postupka ne starije od tri mjeseca;

g) Izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbom članka IX. stavka 1. Ustava BiH, ovjerena od strane nadležnog tijela;

h) ovjereni preslik vozačke dozvole.

Potrebni dokumenti – dokazi o ispunjenosti općih i posebnih uvjeta Javnog oglasa predaju se u izvorniku ili ovjerenoj preslici.

Rok za predaju prijava na Javni oglas je 30 dana od dan posljednje objave u dnevnim novinama.

Rok za predaju prijava na Javni oglas je 30 dana od dana posljednje objave u dnevnim novinama.

Prijavu na Javni oglas sa neophodnom dokumentacijom dostaviti isključivo preporučeno putem pošte na adresu:

 

Ministarstvo unutarnjih poslova ŽZH

Ul. IV brigade HVO-a Stjepana Radića br.11 Ljubuški

88320 Ljubuški

s naznakom

-Prijava na Javni oglas za prijem kandidata za pohađanje

temeljne policijske obuke-ne otvaraj-

 

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, kao i preslike tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzimati u razmatranje.

Napomena:

a) Prije donošenja odluke o izboru kandidata, predloženi kandidati biti će predmet osnovne sigurnosne provjere u skladu sa postupkom za izdavanje dozvole za pristup tajnim podacima stupnja “POVJERLJIVO”, u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti tajnih podatka (“Službeni glasnik BiH” broj: 54/04 i 12/09), kao i odredbama podzakonskih propisa donesenih na temelju navedenog Zakona. Kandidati za koje se utvrdi postojanje sigurnosne smetnje biti će isključeni iz daljnje procedure odabira.

b) Umjesto kandidata koji su isključeni iz dalje procedure odabira predložiti će se sljedeći kandidati sa konačne liste kandidata predloženih za pohađanje temeljne policijske obuke.

IV.

(Vrste testova koje kandidati polažu)

Odabir kandidata za kadete Ministarstva unutarnjih poslova ŽZH vršiti će se u skladu sa Zakonom o policijskim službenicima Županije Zapadnohercegovačke i Pravilnikom o sadržaju, načinu i rasporedu testiranja kandidata za pohađanje temeljne policijske obuke (“Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke” broj: 16/16, 24/17 i 13/18).

Samo kandidati koji ispunjavaju opće i posebne uvjete i koji su podnijeli svu potrebnu dokumentaciju , imaju pravo pristupa testiranju, koje se sastoji od:

a) test općeg znanja, uključujući pismeni rad;

b) test tjelesne sposobnosti;

c) liječnički pregled;

d) psihološki pregled, uključujući test i razgovor;

e) intervju.

Za kandidate  za policijskog službenika-specijalca u činu policajac u Specijalnoj policiji test tjelesnih sposobnosti sastoji se od 17 testova propisanih u članku 14.stavak (1) Pravilnika o sadržaju, načinu i rasporedu testiranja  kandidata za pohađanje temeljne policijske obuke.

V.

(Trajanje obuke)

Obuka za čin policajca traje 8 mjeseci.

Kadet koji je upisan na obuku a koji samovoljno napusti obuku ili bude isključen s obuke svojom krivnjom nadoknadit će troškove obuke.

VI.

(Trajanje probnog rada)

Po uspješnom okončanju temeljne obuke ravnatelj policije postavlja kadete na radno mjesto policajca uz obvezu probnog rada koji traje 6 mjeseci.

Javni oglas objavljen je i na internet stranici MUP-a ŽZH i u najmanje tri dnevna lista  na prostoru Bosne i Hercegovine.

Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za zapošljavanje ŽZH/ZHK ne odgovara za navode iz natječaja, izmjene i dopune za vrijeme trajanja natječaja, niti za greške nastale prilikom prenošenja teksta natječaja.