Oglas za posao – Zidar – Slovenija

Puni naziv poslodavca: AS, gradbeno podjetje, d.o.o.
Skraćeni naziv poslodavca: AS d.o.o.
Adresa: 4270 JESENICE
Ponuda broj: TD28694
Lokacija rada: na terenu
Broj potrebnih radnika: 2
Broj radnika za selekciju: __________________________________________
Stručna kvalifikacija: Zidar
Radno mjesto/Opis radnih obaveza: ZIDAR – M/Ž Drugi zahtjevi poslodavca: dokazilo o strokovni usposobljenosti za zidarja Period, na koji se zapošljavaju radnici: 24 mesecev
Visina plaće (bruto): 886,63
Da li je osiguran smještaj: DA
Vrsta smještaja i ko snosi troškove: privat/delodajalec
Cijena, ukoliko troškove smještaja snosi radnik migrant:
Poslodavac želi, da se obavi intervju: DA
Kontakt osoba Ime, priimek: SADET AGIĆ
Telefon: 041 499 896
Faks:
E-pošta: sadet.agic@telesat.si