Oglas za posao Slovenija

Puni naziv poslodavca: ETS PREGL TRGOVINA IN STORITVE D.O.O.
Skraćeni naziv poslodavca: ETS PREGL d.o.o.
Adresa: 2310 SLOVENSKA BISTRICA
Ponuda broj: TF29402
Lokacija rada: na sedežu delodajalca, na terenu
Broj potrebnih radnika: 1
Broj radnika za selekciju:
Stručna kvalifikacija: Elektroinštalater
Radno mjesto/Opis radnih obaveza: ELEKTROINŠTALATER – M/Ž
Drugi zahtjevi poslodavca: srednja poklicna izobrazba smer elektrotehnika in energetika, 3 meseci
poskusnega dela
Period, na koji se zapošljavaju radnici: določen čas 12 mesecev
Visina plaće (bruto): 1020,00
Da li je osiguran smještaj: DA
Vrsta smještaja i ko snosi troškove: Migrant
Cijena, ukoliko troškove smještaja snosi radnik migrant:
150,00
Poslodavac želi, da se obavi intervju: NE – zaposlitev že znanega kandidata
Kontakt osoba
Ime, priimek: ANJA PREGL
Telefon: 031 787 630
Faks:
E-pošta: anja.pregl@ets-pregl.si