Sekretar Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

Na osnovu člana 24. stav (3) Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (»Službene novine Federacije BiH», br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12) i člana 5. Pravilnika o pravilima i postupku provođenja javnog konkursa i postavljenja državnih službenika u organima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 13/19), a na zahtjev Predsjedavajućeg Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje

JAVNI KONKURS

za popunu radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika

u Stručnoj službi Predstavničkog doma

Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

  1. Sekretar Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine – 1 (jedan) izvršilac

Opis poslova: Nadležnost i poslovi sekretara Predstavničkog doma utvrđeni su u Poslovniku Predstavničkog doma, zakonu, Odluci o Stručnoj službi i općem dijelu Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji. Rukovodi Stručnom službom sa pravima i odgovornostima rukovodioca u skladu sa zakonom i općim aktima. Za odgovoran, stručan i efikasan rad stručne službe odgovoran je predsjedavajućem Predstavničkog doma, a sve u skladu sa Odlukom o unutrašnjoj organizaciji i drugim općim aktima koji reguliraju položaj i odgovornosti sekretara.

Pripadajuća osnovna neto plaća: 2.257,89 KM

 

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete iz člana 25. Zakona o državnoj službu u Federacije Bosne i Hercegovine:

  • da je državljanin Bosne i Hercegovine;
  • da je stariji od 18 godina;
  • da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, što se utvrđuje propisom kojim se uređuju poslovi osnovne djelatnosti i pomoćno tehnički poslovi i uvjet za njihovo obavljanje u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine;
  • da je zdravstveno sposoban/a za vršenje određenih poslova predviđenih za to radno mjesto;
  • da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta lice nije otpušteno iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini;
  • da nije obuhvaćeno odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine.

 

Pored općih uvjeta navedenih u javnom konkursu kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete i to :

  • VSS – VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova – sa stečenom dipolomom visokog obrazovanja – pravne struke,
  • najmanje sedam godina radnog staža
  • poznavanje rada na računaru

 

Prijavljivanje-potrebni dokumenti:

1. Kandidati se prijavljuju na javni konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski Kanton Goražde ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba).

2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme, u skladu sa uslovima iz konkursa (original ili ovjerenu kopiju), na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski Kanton Goražde ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba)

 

NAPOMENE ZA KANDIDATE:

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od dalje konkursne procedure.

Kandidate, koji polože stručni ispit (pismeni i intervju), Agencija će pisano obavijestiti o vremenu i načinu dostavljanja dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa. Istovremeno sa dostavom dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa, kandidat, koji polaže pravo na prioritetno zapošljavanje po osnovu posebnog zakona, dužan je dostaviti i odgovarajuće dokaze o svom statusu u skladu sa propisom na koji se poziva.

Kandidati u javnom konkursu moraju ispunjavati uvjete javnog konkursa sa danom njegove objave, u „Službenim novinama Federacije BiH neovisno od toga kada su dokazi dostavljeni. Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog konkursa biće isključen iz konkursne procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.

Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 15 dana, od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu:

 

Agencija za državnu službu Federacije BiH

Odjeljenje Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski Kanton

Goražde sa sjedištem u Sarajevu

Ul. Kulovića br.7

71000 Sarajevo

sa naznakom:

“Javni konkurs za popunu radnog mjesta

rukovodećeg državnog službenika u Stručnoj službi Predstavničkog doma

Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

sa pozivom na br: 10-30-8-155/20“