Oglas za posao – Tehničar za prijenosne mreže 3, Grupa za uređaje 3, Odjel za uređaje, Regija Jug, DPM

JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar | Dioničko društvo

Temeljem članka 20 a Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu (Sl. novine F BiH 89/18), Uredbe o postupku prijema u radni odnos u Javnom sektoru u F BiH (Sl. novine F BiH br. 13/19 od 27.02.2019. godine), Zakona o pravima razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji (Sl. novine F BiH br.54/19), članka 36 i 37 Statuta Javnog poduzeća Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar, članka 8 i 9 Pravilnika o radu Javnog poduzeća Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar, Priloga V Pravilnika o radu Javnog poduzeća Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar i Odluke Uprave Javnog poduzeća Hrvatske telekomunikacije d.d.  Mostar broj: UD-3-56-4/20 od 10.9.2020. godine, JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar, raspisuje

JAVNI  OGLAS

za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme uz probni rad

DIREKCIJA ZA POKRETNU MREŽU

 1. Tehničar za prijenosne mreže 3, Grupa za uređaje 3, Odjel za uređaje, Regija Jug, DPM – 1 (jedan)  izvršitelj, minimalno 6 mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima, probni rad 3 mjeseca, mjesto rada Široki Brijeg

Opis posla: 

 • Sudjelovanje u realizaciji projekata  vezanih za planiranje, projektiranje i izgradnju prijenosnih mreža.
 • Sudjelovanje u provedbi provjerenih projektnih zadatka
 • Sudjelovanje u pripremi dokumentacije za pokretanje procesa nabave roba, usluga i radova.
 • Sudjelovanje u implementaciji tehničkih rješenja sa ciljem poboljšanja kvalitete, pouzdanosti i dostupnosti prijenosnih mreža
 • Nadzor i osiguravanje visoke dostupnosti, pouzdanosti i kvalitete prijenosnih sustava
 • Sudjelovanje u izradi i implementiranju procedure i procesa za upravljanje i nadzor prijenosnim sustavima
 • Identificiranje problema, učešće u izradi tehničkih rješenja za iste
 • Osiguravanje visoke kvalitete radova na prijenosnim sustavima.
 • Sudjelovanje u izradi rješenja za poboljšanje rada prijenosnih sustava
 • Prikupljanje podataka za potrebe izvješćivanja
 • Održavanje prijenosnih sustava
 • Sudjelovanje u pružanju tehničke podrške  u svrhu implementacije usluga i pri otklanjanju smetnji na korisničkim uslugama
 • Sudjelovanje u rješavanju incidenata i problema
 • Osiguravanje provođenja poslova s minimalnim utjecajem na kvalitetu usluga
 • Eskaliranje većih ispada u skladu s procedurama eskalacije
 • Suradnja s ostalim organizacijskim cjelinama
 • Sudjelovanje u različitim projektnim zadacima unutar i izvan Sektora s ciljem pružanja podrške i rješenja vezanih za planiranje i razvoj prijenosnih mreža
 • Ostali poslovi po nalogu neposrednog rukovoditelja

Uvjeti

Opći uvjeti:

 1. Da je državljanin BiH
 2. Da ima navršenih 18 godina života
 3. Da ima opću zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta (samo kandidat koji bude izabran dužan je dostaviti liječničko uvjerenje  kao dokaz da njegovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uvjetima radnog mjesta na koje je izabran)
 4. Da se protiv njega ne vodi kazneni postupak (samo kandidat koji bude izabran dužan je dostaviti uvjerenje da se protiv njega ne vodi kazneni postupak)

Posebni uvjeti:

 • za radno mjesto pod rednim brojem 1): SSS/IV, elektrotehnička škola,  poznavanje rada na računalu, minimalno 6 mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima

Uz uredno popunjenu i vlastoručno potpisanu Prijavu na javni oglas (obrazac prijave može se preuzeti na internet stanici Poduzeća – www.hteronet.ba i u uredu  protokola, na adresi Kneza Branimira b.b. Mostar),

dostaviti slijedeću dokumentaciju:

 • životopis,
 • uvjerenje o državljanstvu,
 • izvod iz matične knjige rođenih,
 • diplomu/svjedodžbu,

(ukoliko je diploma/svjedodžba stečena u nekoj drugoj državi nakon 06.04.1992. godine, obvezno dostaviti i ovjerenu kopiju nostrificirane/priznate diplome/svjedodžbe)

 • uvjerenje/potvrdu prethodnog poslodavca o radnom iskustvu na istim ili sličnim poslovima uz preciziranje poslova na kojima je radio/radi i dužine radnog odnosa na navedenim poslovima

Prioritet pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima imaju osobe iz članka 2  Zakona o pravima razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji (Službene Novine F BiH broj 54/19)

Kandidati koji se pozivaju na prioritet pri zapošljavanju sukladno Zakonu o pravima razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji (Službene novine F BiH broj 54/19) dužni su dostaviti  dokaze o prioritetu upošljavanja i to:

 • Dokaz da su nezaposleni,
 • Dokaz da imaju status razvojačenog branitelja

Dokumentacija se dostavlja u originalu ili ovjerenim kopijama. Ukoliko kandidati dostavljaju dokumentaciju u ovjerenoj kopiji, ovjerene kopije ne smiju biti starije od 6 mjeseci.

Neuredne, nepotpune i ne blagovremene prijave bit će odbačene zaključkom.

Kandidati čije su prijave uredne, potpune i blagovremene biti će pismenim putem  obaviješteni o mjestu, datumu i vremenu održavanja pismenog dijela ispita.

Smatra se da je kandidat zadovoljio na pismenom ispitu ukoliko je osvojio najmanje 60% bodova od ukupno mogućih 100%.

O mjestu, datumu i vremenu polaganja usmenog  ispita, kandidati će biti obaviješteni usmeno ili pismeno putem e-mail-a.

Ako kandidat koji je uredno pozvan ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na oglas.

Prijave na oglas s potrebnom dokumentacijom u zatvorenoj omotnici dostaviti u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnoj novini Oslobođenje.

Kandidat je obvezan na poleđini omotnice naznačiti svoje ime, prezime i adresu

Prijave se dostavljaju poštom ili osobno putem protokola na adresu:

JP Hrvatske telekomunikacije d.d.  Mostar,
Kneza Branimira b.b.,
88 000 Mostar,
sa naznakom:
Prijava na javni oglas za radno mjesto _____________________________,
                                                                     (naziv radnog mjesta)
 pod rednim brojem __________________________
                                   (redni br. u javnom oglasu)
Izbor iz reda prijavljenih kandidata koji ispunjavaju uvjete oglasa izvršit će se sukladno Zakonu o radu F BiH, Uredbi o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u F BiH, Zakonu o pravima razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji, Pravilniku o radu Javnog Poduzeća Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar i Odluci Uprave Društva.