Administrativni djelatnik u Zavodu za nuklearnu medicinu – SKB Mostar

Na temelju članka 20. Zakona o radu („Službene novine FBiH“ 26/16 i 89/18), članaka 45. i 46. Statuta Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, članka 7. Pravilnika o radu SKB Mostar br.7615/2/18, te Odluke ravnatelja evid. broj 6252/20, Sveučilišna klinička bolnica Mostar sa sjedištem u Mostaru, Bijeli Brijeg bb, objavljuje sljedeći:

JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

           u SKB Mostar

Neodređeno vrijeme za radno mjesto

 1. Administrativni djelatnik u Zavodu za nuklearnu medicinu – 1 izvršitelj

Određeno vrijeme u trajanju od 1 godine za radna mjesta

2. Doktor medicine u Centru za dijalizu Klinike za unutarnje bolesti s centrom za dijalizu – 1 izvršitelj

3. Doktor medicine u Centru za urgentnu medicinu i hitne prijeme – 6 izvršitelja

4. Doktor medicine na Kl. odjelu za kardiokirurgiju Klinike za kirurgiju – 1 izvršitelj

5. Doktor medicine na Kl. odjelu za intenzivno liječenje i neonatologiju Klinike za dječje bolesti – 2 izvršitelja

Kandidati moraju ispunjavati opće i posebne uvjete za obavljanje poslova za konkretno radno mjesto koji su definirani Zakonom o radu. Prijem u radni odnos se vrši uz probni rad sukladno Pravilniku o radu SKB Mostar.

Opći uvjeti:  –  propisani Zakonom o radu FBIH

Posebni uvjeti: 

Za radno mjesto pod točkom 1. Administrativni djelatnik u Zavodu za nukl. medicinu

 • SSS
 • Radno iskustvo u zdravstvenim ustanovama

Kratak opis poslova radnog mjesta

 • Upisuje bolesnike koji se primaju na liječenje i priprema potrebnu dokumentaciju
 • Vodi sve evidencije o radu klinike, odjela, zavoda, obračunava ambulantne usluge, priprema evidenciju za Sl.za ekonomske poslove

Za radna mjesta pod točkama 2.,3.,4.,5.  Doktor medicine

 • VSS, završen Medicinski fakultet
 • Položen stručni ispit
 • Licenca za samostalan rad

Kratak opis poslova radnog mjesta

 • Obavlja sve poslove liječnika (preglede, prijem u bolnicu, sudjeluje u dijagnostičkim i terapijskim postupcima, nadzire stanja ležećih bolesnika, brine o nalazima urađenih pretraga, po potrebi prati bolesnike na dijagnostičke pretrage ili konzilijarne preglede, prati bolesnike pri transportu u druge zdravstvene institucije…)

Potrebna dokumentacija uz prijavu:

 1. Zamolba te kraća biografija sa kontakt podacima (adresa, br. telefona, e-mail)
 2. Uvjerenje o državljanstvu, ne starije od šest (6) mjeseci
 3. Uvjerenje iz matične knjige rođenih
 4. Potvrda o prebivalištu (CIPS), ne starije od šest (6) mjeseci
 5. Dokaz o posjedovanju stručne spreme tj.svjedodžba o završnom ispitu ili diploma (potrebna nostrifikacija ukoliko je stečena izvan BIH)
 6. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu (ukoliko je traženo za radno mjesto)
 7. Odobrenje za samostalan rad / licenca (ukoliko je traženo za radno mjesto)
 8. Potvrda o radnom iskustvu  sa točnom naznakom obavljanih poslova i duljini radnog staža od poslodavca. Radna knjižica, potvrda PIO/MIO o radnom stažu te Ugovor o radu ne mogu poslužiti kao relevantan dokaz o radnom iskustvu. (ukoliko je traženo za radno mjesto)
 9. Potvrda o prioritetu pri upošljavanju na temelju Zakona o pravima branitelja i članova njihovih obitelji (ukoliko je kandidat posjeduje)

Svu dokumentaciju potrebno je dostaviti u ovjerenim preslikama.

Uvjerenje o fizičkoj i psihičkoj sposobnosti za vršenje poslova navedenog radnog mjesta, izabrani kandidati su dužni dostaviti po konačnosti Odluke o prijemu u radni odnos.

Sveučilišna klinička bolnica Mostar zadržava pravo poništenja natječaja bez obrazloženja.

Sveučilišna klinička bolnica Mostar nije u obvezi vraćanja dokumentacije koja se prilaže uz prijavu.

Prijavu na natječaj potrebno je dostaviti preporučenom poštom – U ZATVORENOJ KOVERTI – na adresu:

SKB Mostar,

Kralja Tvrtka bb,

88000 Mostar

(na koverti je potrebno navesti

„PRIJAVA NA NATJEČAJ ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

NA RADNO MJESTO POD REDNIM BROJEM  ____ , 

NE OTVARAJ – OTVARA POVJERENSTVO˝).

Ukoliko se kandidat prijavljuje na više radnih mjesta neophodno je na koverti navesti redne brojeve istih.

U slučaju da nakon provođenja ispitnog dijela Javnog natječaja, neki od kandidata ostvare jednak broj bodova, prednost pri zapošljavanju će imati kandidat koji ima prioritet u zapošljavanju koji se dokazuje potvrdom  koja se prilaže u dokumentaciji sukladno članku 7. Zakona o pravima branitelja i članova njihovih obitelji (Narodne novine F BiH, broj:33/04,56/05, 70/07, 9/10 i 90/17˝).

Prijave se dostavljaju u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja natječaja u sredstvima javnog informiranja, a nepotpune i neblagovremene prijave  neće se uzimati u obzir.

Kandidati koji dostave blagovremene i potpune prijave, a ispunjavaju opće i posebne uvjete biti će pozvani na razgovor.

Mostar, 18.09.2020.