Rukovoditelj sektora planiranja i razvoja

Međunarodna zračna luka – aerodrom Mostar d.o.o. | Društvo s ograničenom odgovornošću

Na temelju članka 20. Zakona o radu („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 26/16), na temelju članka 20a Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 89/18), članka 1, članka 5. stavak 2, članka 7. i članka 9. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Hercegovačko – neretvanskoj županiji – kantonu („Narodne novine HNŽ,“ broj: 4/19) i Ispravke Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Hercegovačko – neretvanskoj županiji – kantonu („ Narodne novine HNŽ,“ broj: 5/19) i članka 48. Statuta Javnog poduzeća Međunarodna zračna luka – aerodrom Mostar d.o.o. Mostar i članka 4. stavak 1, 2. i 3. Pravilnika o radu Javnog poduzeća Međunarodna zračna luka – aerodrom Mostar d.o.o. Mostar i Odluke v.d. ravnatelja člana Uprave Društva broj: 01- 333/2020 od 14. rujna 2020. godine, a slijedom ukazane potrebe za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto – Rukovoditelj sektora planiranja i razvoja, definiranog člankom 19. Pravilnika o sistematizaciji i organizaciji radnih mjesta Javnog poduzeća Međunarodna zračna luka – aerodrom Mostar d.o.o. Mostar, v.d. ravnatelja – člana uprave Društva Javnog poduzeća Međunarodna zračna luka – aerodrom Mostar d.o.o. Mostar raspisuje:

JAVNI  NATJEČAJ

za prijem u radni odnos

I.         Javno poduzeće „Međunarodna zračna luka – aerodrom Mostar“  d.o.o. Mostar raspisuje javni natječaj za prijem radnika u radni odnos na radno mjesto:

Rukovoditelj sektora planiranja i razvoja – 1 izvršitelj na ne određeno vrijeme.

II.        Opis poslova:

 • Zadužen je za upravljanje i vođenje projekata,
 • Zadužen je za izradu prijedloga rješenja, nacrta projekata, unaprjeđenja sustava te unaprjeđenje tehnike i tehnologije rada,
 • Sustavno prati trendove u razvoju civilnog zrakoplovstva u Europi i svijetu te predlaže znanstveno i stručno prihvatljiva rješenja,
 • Odgovoran je za usklađenost izvedbenih rješenja s međunarodnim ICAO i drugim standardima civilnog zrakoplovstva,
 • Sustavno i analitički prati rad svih sektora Zračne luke te izrađuje prijedloge rješenja unaprjeđenja poslovanja,
 • Ispred Zračne luke sudjeluje u izradi projekata, studija i ostalih radova te surađuje s eksternim projektantskim kućama i izvođačima radova,
 • Strategijsko upravljanje po pitanjima poslova upravljanja integralnim sustavom kvalitete i kontrole kvalitete,
 • servisiranje korisnika i izrada strategijskih projekata i tehničke dokumentacije,
 • Poslovi planiranja investicija i izrade elaborata ekonomske opravdanosti i razvoja Zračne luke, predlaganje mjera za otklanjanje nedostataka,
 • Promovira profesionalan razvoj osoblja i Zračne luke,
 • Stručno se usavršava i prati odgovarajuće publikacije, naputke za rad i  informacije koje se odnose na segment planiranja i razvoja zračne luke,

III.       Kandidati za prijem za radno mjesto Rukovoditelj sektora planiranja i razvoja obvezni su ispunjavati sljedeće uvjete:

 1. Opći  uvjeti:
 • Da je državljanin Bosne i Hercegovine;
 • Da je stariji od 18 godina;
 • Da ima opću zdravstvenu sposobnost.
 1. Posebni uvjeti:
 • VSS, diplomirani inženjer zračnog prometa – završen fakultet prometnih znanosti VII stupnja, smjer zračni ili aeropromet ili ekvivalent bolonjskog sustava obrazovanja, diplomski studij prometa, magistar inženjer zračnog prometa – smjer zračni promet – najmanje ukupno 240 ECTS bodova;
 • Posjedovanje certifikata (licenci) iz civilnog zračnog prometa priznatih od strane međunarodnih zrakoplovnih institucija (ICAO, EUROCONTROL, ECAC i sl.);
 • obvezno izvrsno poznavanje engleskog jezika u govoru, pisanju i razumijevanju;
 • obvezno poznavanje rada na računalu minimalno MS office, te rad u operativnim informatičkim sustavima vezanim za prihvat i otpremu putnika i zrakoplova, poznavanje rada u AutoCAD okruženju;
 • radno iskustvo od najmanje tri godine na istim ili sličnim poslovima u civilnom zrakoplovstvu nakon stjecanja diplome visoke stručne spreme;
 • vozačka dozvola „b“ kategorije.

IV.      Kandidati za prijem u radni odnos po ovom Natječaju obvezni su dostaviti sljedeću natječajnu dokumentaciju:

  Potrebni dokumenti:

 • Prijava na Natječaj i životopis s opisom poslova koje je kandidat prethodno obavljao, a koju je dužan vlastoručno potpisati;
 • Obrazac za kandidate koji se prijavljuju na javni oglas objavljen sukladno Uredbi o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u HNŽ-u, a koji je obvezan vlastoručno potpisati; (Obrazac se nalazi na elektroničkoj stranici poslodavca i na elektroničkoj stranici resornog ministarstva HNŽ-a);
 • Dokaz o završenoj školi – sveučilišna fakultetska diploma o traženoj stručnoj spremi (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH);
 • Dodatak diplome za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po Bolonjskom sustavu studiranja; iznimno, samo u slučaju da visokoškolska ustanova dodatak diplomi nije uopće izdavala, niti za jednog diplomca, kandidat je dužan da uz ovjerenu kopiju sveučilišne diplome dostavi uvjerenje visokoškolske ustanove da dodatak diplomi nije uopće izdat, niti za jednog diplomca;
 • Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci);
 • Izvod iz matične knjige rođenih – rodni list;
 • Prijavu mjesta prebivališta (ne starije od šest mjeseci);
 • Uvjerenje o traženom radnom iskustvu izdano od strane ranijih poslodavaca;
 • Dokaz o posjedovanju certifikata (licenci) iz civilnog zračnog prometa priznatih od strane međunarodnih zrakoplovnih institucija (ICAO, EUROCONTROL, ECAC i sl.);
 • Dokaz o traženom znanju engleskog jezika;
 • Dokaz o traženom znanju rada na računalu;

Napomena: Naknadno će samo izabrani kandidat – radnik  biti u obvezi dostaviti:

 • Potvrda o ne kažnjavanju;
 • Dokaz da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak;
 • Liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.

Natječajnu dokumentaciju kandidati su dužni dostaviti u originalu ili ovjerenom presliku.

Po potpisivanju ugovora o radu s izabranim kandidatom predviđen je probni rad u trajanju od tri mjeseca.

Obratiti pozornost na sljedeće dokumente koje ne treba dostavljati, jer isti ne mogu služiti kao valjan dokaz:

–      Uvjerenje o diplomiranju starije od godinu dana. Sveučilišne diplome akademskog zvanja magistra ili ekvivalenta, akademskog zvanja doktora ili ekvivalenta ili dr. slične diplome, ukoliko iste nisu eventualno tražene u posebnim uvjetima teksta oglasa. Iste ne mogu dokazati stečeno zvanje završenog dodiplomskog (osnovnog) studija. Ne dostavljati sveučilišnu diplomu bez dodatka diplomi ukoliko je visoko obrazovanje stečeno po Bolonjskom sustavu studiranja.

–      U pogledu dokazivanja državljanstva i starosne dobi ne treba dostavljati kopiju osobne karte, obavijest da je uveden u evidenciju prebivališta – boravišta s osobnim podacima (obrazac prijava/odjava), nevažeće uvjerenje o državljanstvu, odnosno, uvjerenje starije od šest mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog tijela.

–      U pogledu radnog iskustva ne dostavljati: radnu knjižicu jer ista ne može dokazati nijedan oblik radnog iskustva, može dokazati samo radni staž. Potvrde/uvjerenja kojima se dokazuje radni staž, također neće biti uzete u razmatranje, jer radni staž predstavlja samo vrijeme koje zaposlenik provede u radnom odnosu, isti ne može dokazati o kojoj vrsti radnog iskustva je riječ; ugovor o radu, ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova, ugovor o djelu i dr. ugovore; rješenje ili odluku o zasnivanju/prestanku radnog odnosa – isti dokazuju samo početak/prestanak radnog angažmana i naziv radnog mjesta, ne i kontinuitet istog; sporazum, preporuke ili druge slične dokumente  ukoliko ne sadrže sve elemente potvrde/uvjerenja, uvjerenja izdana od strane nadležnog zavoda/fonda PIO/MIO o podacima registriranim u matičnoj evidenciji bez potvrde nadležnog zavoda/fonda PIO/MIO gdje je navedena i razjašnjena šifra zanimanja. Također, ne dostavljati dokumente koji ne sadrže elemente potvrde ili uvjerenja, odnosno dokumente u kojima nije izričito navedeno sljedeće: osnovne generalije, vrsta školske spreme u okviru radnog mjesta tj. stručna sprema predviđena za konkretno radno mjesto, naziv radnog mjesta, preciziran razdoblje radnog angažiranja, te ostalim relevantnim podacima za dokazivanje tražene vrste radnog iskustva.

–      U pogledu dokazivanja stupnja znanja stranog jezika ili rada na računaru ne dostavljati potvrdu ili uvjerenje poslodavca gdje je kandidat bilo u radnom odnosu, kojom poslodavac potvrđuje znanje stranog jezika ili rada na računaru jer isti nije registriran za obavljanje te djelatnosti, te takvi dokazi nisu valjani. Ne dostavljati svjedodžbe o završenim razredima srednje škole.

–      Ne potpisan, ne popunjen, ispravljen ili izmijenjen prijavni obrazac.

V. Postupak prijema u radni odnos po Natječaju provest će Povjerenstvo za provođenje Natječaja za prijem u radni odnos po raspisanom Natječaju, a koje će posebnom odlukom imenovati v.d. ravnatelja člana Uprave Društva.

Natječajno Povjerenstvo neće razmatrati neblagovremene, nerazumljive, ili nepotpune prijave, odnosno prijave uz koje ne budu priloženi svi potrebni dokazi.

Natječajno Povjerenstvo će pozvati na razgovor kandidate koji uđu u uži izbor, a o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni.

Sve tražene dokumente, treba dostaviti najkasnije 15 (petnaest) dana od dana objave u dnevnim novinama, putem pošte preporučeno ili izravno na protokol Društva na adresu:

J. P. „Međunarodna zračna luka –aerodrom Mostar“ d.o.o. Mostar,

Ortiješ bb, PP 04,

88000 Mostar,

uz naznaku

„za javni natječaj za radno mjesto Rukovoditelj sektora planiranja i razvoja“.

Ne potpune, ne blagovremene i ne uredne prijave, kao i preslike tražene dokumentacije koje nisu ovjerene neće se uzimati u razmatranje. Priložena dokumentacija neće se vraćati.

Mostar, 16.09.2020.