Oglas za posao – Ministarstvo vanjskih poslova BiH

Na osnovu člana 21. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine „Službeni glasnik BiH”, br. 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10, 40/12 i 93/17), Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine, u ime Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, raspisuje

JAVNI OGLAS

za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika

u Ministarstvu vanjskih poslova Bosne i Hercegovine

 

1/01 III sekretar u Odsjeku za Zapadnu Evropu u Sektoru za bilateralne odnose

1/02 III sekretar u Odsjeku za Srednju i Istočnu Evropu u Sektoru za bilateralne odnose

1/03 I sekretar u Odsjeku za Aziju i Afriku u Sektoru za bilateralne odnose

1/04 I sekretar u Odsjeku za imunitete i privilegije u Odjelјenju za diplomatski protokol

1/05 Savjetnik u Kancelariji za diplomatsku obuku

 

SEKTOR ZA BILATERALNE ODNOSE

Odsjek za Zapadnu Evropu

1/01 III sekretar u Odsjeku za Zapadnu Evropu u Sektoru za bilateralne odnose

Opis poslova i radnih zadataka: II do III sekretar u Odsjeku za zemlјe Zapadne Evrope neposredno je zadužen za slјedeće zemlјe: Velika Britanija, Francuska, Irska, Portugalija, Monako; prati i analizira vanjsku i unutrašnju politiku ovih zemalјa; prati i analizira bilateralne odnose sa ovim zemlјama; prema instrukcijama šefa Odsjeka i samostalno daje mišlјenja i prijedloge za unapređenje ukupnih odnosa i saradnje Bosne i Hercegovine sa navedenim zemlјama Zapadne Evrope; priprema informacije, analize i druge materijale iz oblasti bilateralnih odnosa i saradnje sa ovim zemlјama; priprema nacrte platformi, podsjetnika i drugih materijala za bilateralne susrete na visokom i najvišem nivou predstavnika Bosne i Hercegovine sa predstavnicima ovih zemalјa; prati izvršenje obaveza i predlaže mjere za unapređenje odnosa; prati i analizira rad diplomatsko-konzularnih predstavništava Bosne i Hercegovine u ovim zemlјama i na odgovarajući način daje prijedloge za usmjeravanje njihovog rada; priprema priloge godišnjeg izvještaja i plana rada Ministarstva; učestvuje u pripremama kadrova za diplomatsku službu; obavlјa i druge poslove i zadatke po nalogu šefa Odsjeka.

Posebni uslovi: VSS – VII stepen stručnosti, završen fakultet; sposobnost za rad u međunarodnim odnosima; godinu dana radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima; položen stručni ispit; aktivno znanje jednog od diplomatskih jezika; poznavanje rada na računaru.

Status: državni službenik – III sekretar.

Pripadajuća osnovna neto plaća: 1.098,84 KM.

Broj izvršitelja: jedan (1)

Mjesto rada: Sarajevo

 

SEKTOR ZA BILATERALNE ODNOSE

Odsjek za Srednju i Istočnu Evropu

1/02 III sekretar u Odsjeku za Srednju i Istočnu Evropu u Sektoru za bilateralne odnose

Opis poslova i radnih zadataka: II do III sekretar u Odsjeku za zemlјe Srednje i Istočne Evrope neposredno je zadužen za slјedeće zemlјe: Turska, Bugarska, Moldavija, Rumunija, Gruzija i Azerbejdžan; prati i analizira vanjsku i unutrašnju politiku ovih zemalјa; prati i analizira bilateralne odnose sa ovim zemlјama; prema instrukcijama rukovodioca Odsjeka i samostalno daje mišlјenja i prijedloge za unapređenje ukupnih odnosa i saradnje Bosne i Hercegovine sa navedenim zemlјama Srednje i Istočne Evrope; priprema informacije, analize i druge materijale iz oblasti bilateralnih odnosa i saradnje sa ovim zemlјama; priprema nacrte platformi, podsjetnika i drugih materijala za bilateralne susrete na visokom i najvišem nivou predstavnika Bosne i Hercegovine sa predstavnicima ovih zemalјa; prati izvršenje obaveza i predlaže mjere za unapređenje odnosa; prati i analizira rad diplomatsko-konzularnih predstavništava Bosne i Hercegovine u ovim zemlјama i na odgovarajući način daje prijedloge za usmjeravanje njihovog rada; priprema priloge godišnjeg izvještaja i plana rada Ministarstva; učestvuje u pripremama kadrova za diplomatsku službu; obavlјa i druge poslove i zadatke po nalogu šefa Odsjeka.

Posebni uslovi: VSS – VII stepen stručnosti, završen fakultet; sposobnost za rad u međunarodnim odnosima; godinu dana radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima; položen stručni ispit; aktivno znanje jednog od diplomatskih jezika; poznavanje rada na računaru.

Status: državni službenik – III sekretar.

Pripadajuća osnovna neto plaća: 1.098,84KM.

Broj izvršitelja: jedan (1)

Mjesto rada: Sarajevo

 

SEKTOR ZA BILATERALNE ODNOSE

Odsjek za Aziju i Afriku

1/03 I sekretar u Odsjeku za Aziju i Afriku u Sektoru za bilateralne odnose

Opis poslova i radnih zadataka: I sekretar u Odsjeku za Aziju i Afriku neposredno je zadužen za slјedeće zemlјe: Saudijska Arabija, Malezija, Izrael, Jordan, Liban, Irak, Sirija i Palestina; prati i analizira vanjsku i unutrašnju politiku ovih zemalјa; prati i analizira bilateralne odnose sa ovim zemlјama; prema instrukcijama rukovodioca Odsjeka i samostalno daje mišlјenja i prijedloge za unapređenje ukupnih odnosa i saradnje Bosne i Hercegovine sa ovim zemlјama; priprema informacije, analize i druge materijale iz oblasti bilateralnih odnosa i saradnje sa ovim zemlјama; priprema nacrte platformi, podsjetnika i drugih materijala za bilateralne susrete na visokom i najvišem nivou predstavnika Bosne i Hercegovine sa predstavnicima ovih zemalјa; prati izvršenje obaveza i predlaže mjere za unapređenje odnosa; prati i analizira rad diplomatsko-konzularnih predstavništava Bosne i Hercegovine u ovim zemlјama i na odgovarajući način daje prijedloge za usmjeravanje njihovog rada; priprema priloge godišnjeg izvještaja i plana rada Ministarstva vanjskih poslova; učestvuje u pripremama kadrova za diplomatsku službu; obavlјa i druge poslove i zadatke po nalogu šefa Odsjeka.

Posebni uslovi: VSS – VII stepen stručnosti, završen fakultet; sposobnost za rad u međunarodnim odnosima; tri godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima; položen stručni ispit; aktivno znanje jednog od diplomatskih jezika; poznavanje rada na računaru.

Status: državni službenik – I sekretar.

Pripadajuća osnovna neto plaća: 1298,63 KM.

Broj izvršitelja: jedan (1)

Mjesto rada: Sarajevo

 

ODJELJENЈE ZA DIPLOMATSKI PROTOKOL

Odsjek za imunitete i privilegije

1/04 I sekretar u Odsjeku za imunitete i privilegije u Odjelјenju za diplomatski protokol

Opis poslova i radnih zadataka: Vrši poslove diplomatskog dopisivanja, posebno u oblasti osiguranja ambasada, rezidencija i misija; posreduje kod nadležnih organa u poslovima rezervacije parking mjesta i osiguranja diplomatskih skupova; vrši notifikaciju i poslove u vezi izdavanja službenih iskaznica Ministarstva za članove diplomatsko-konzularnih predstavništava i misija međunarodnih organizacija; vodi i ažurira spisak stranih DKP-a i misija, kao i diplomatsku listu; održava radne kontakte sa akreditovanim članovima diplomatskog kora uz znanje i saglasnost neposrednog rukovodioca; obavlјa i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca; za svoj rad odgovara neposrednom rukovodiocu.

Posebni uslovi: VSS – stepen stručnosti, završen fakultet; sposobnost za rad u međunarodnim odnosima; dvije godine godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima; položen stručni ispit; aktivno znanje jednog od diplomatskih jezika; poznavanje rada na računaru.

Status: državni službenik – I sekretar.

Pripadajuća osnovna neto plaća: 1298,63 KM.

Broj izvršitelja: jedan (1)

Mjesto rada: Sarajevo

 

KANCELARIJA ZA DIPLOMATSKU OBUKU

1/05 Savjetnik u Kancelariji za diplomatsku obuku

Opis poslova i radnih zadataka: Učestvuje u izradi planova i programa vezanih za diplomatsku obuku; učestvuje u organizovanju i realizaciji programa diplomatske obuke; učestvuje u provođenju postupka slanja diplomata u inostranstvo na usavršavanje; učestvuje u realizaciji programa priprema diplomata za odlazak na rad u DKP i programa orijentacije za novozaposlene diplomate MVP-a; vodi evidenciju učesnika diplomatskih kurseva; vodi registar referentnih knjiga i literature i daje na korištenje službenicima Ministarstva; obavlјa i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca, te za svoj rad odgovara neposrednom rukovodiocu.

Posebni uslovi: VSS – VII stepen stručnosti, završen fakultet društvenog smjera; sposobnost za rad u međunarodnim odnosima; četiri godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima; položen stručni ispit; aktivno znanje jednog od diplomatskih jezika; poznavanje rada na računaru.

Status: državni službenik – Šef unutrašnje organizacione jedinice.

Pripadajuća osnovna neto plaća: 1545,99 KM.

Broj izvršitelja: jedan (1)

Mjesto rada: Sarajevo

 

Napomene za sve kandidate:

–        Pored posebnih uslova navedenih u Javnom oglasu, kandidati moraju ispunjavati i opšte uslove propisane članom 22. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine.

–        Nezavisno o svim drugim zahtjevima iz ovog oglasa, kandidati koji su završili studije po Bolonjskom sistemu studiranja, dužni su, pored ostale tražene dokumentacije, obavezno dostaviti diplomu prvog ciklusa (ili osnovnog dodiplomskog studija), čak i ako se oglasom traži drugi i treći ciklus Bolonjskog sistema studiranja, osim za integrisane studije kod kojih je potrebno dostaviti i dokaz da se radi o integrisanom studiju, ako to nije vidljivo iz same osnovne diplome, dodatka diplomi ili rješenja o nostrifikaciji/priznavanju.

–        Pod radnim iskustvom podrazumijeva se radno iskustvo nakon stečene visoke stručne spreme, odnosno visokog obrazovanja.

–        Kandidati ne smiju biti u sukobu interesa, odnosno nespojivosti, iz člana 16. stav 1. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine.

–        Za sprovođenje konkursne procedure po ovom Javnom oglasu formirat će se jedna (1) Komisija za izbor.

Dodatna napomena:

–        U skladu sa članom 30. stav (1) Zakona o zaštiti tajnih podataka („Službeni glasnik BiH“, broj 54/05 i 12/09) kandidati sa rang liste uspješnih kandidata biće predmet osnovnog sigurnosnog provjeravanja u skladu sa postupkom za izdavanje dozvole za pristup tajnim podacima stepena povjerljivo, prije okončanja postupka izbora najuspješnijeg kandidata.

–        U skladu sa članom 31. Zakona o zaštiti tajnih podataka neće se izvršiti postavljenje, odnosno imenovanje kandidata, za kojeg se nakon plasmana na listu uspješnih kandidata utvrdi sigurnosna smetnja.

Potrebni dokumenti:

I Ovjerene kopije:

–     univerzitetske diplome (nostrifikovane/priznate diplome, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj državi nakon 06.04.1992. godine);

–     dodatka diplome za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po Bolonjskom sistemu studiranja; iznimno, samo u slučaju da visokoškolska ustanova dodatak diplomi nije uopšte izdavala, niti za jednog diplomca, kandidat je dužan da uz ovjerenu kopiju univerzitetske diplome dostavi uvjerenje visokoškolske ustanove da dodatak diplomi nije uopšte izdat, niti za jednog diplomca;

–     uvjerenja o državlјanstvu (ne starije od 6 mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog organa);

–     uvjerenja o položenom stručnom upravnom ispitu odnosno javnom ispitu;

–     potvrde ili uvjerenja kao dokaza o traženoj vrsti radnog iskustva;

–       uvjerenja/potvrde/certifikata o aktivnom znanju traženog jezika, najmanje B2 nivoa ili ekvivalenta nivoa B2;

–     dokaza o traženom nivou znanja rada na računaru;

II Svojeručno potpisan:

–     popunjen obrazac Agencije za državnu službu BiH: isti možete preuzeti na web stranici Agencije: www.ads.gov.ba. Napominjemo da potpisan i popunjen obrazac ne može služiti kao dokaz bilo kog uslova iz teksta Javnog oglasa, isti samo olakšava rad organu koji vrši izbor i imenovanje, te predstavlja samo informacije o kandidatu, koje je potrebno dokazati traženom dokumentacijom.

Ovjerene kopije dokumenata nemaju ograničen rok važenja, pod uslovom da ni dokumenti čije su kopije ovjerene nemaju naznačen (preciziran) rok važenja.

Obratiti pažnju na sljedeća dokumenta koja ne treba dostavljati, jer ista ne mogu služiti kao valjan dokaz:

–     Uvjerenje o diplomiranju starije od godinu dana. Univerzitetske diplome akademskog zvanja magistra ili ekvivalenta, akademskog zvanja doktora ili ekvivalenta ili dr. slične diplome, ukoliko iste nisu eventualno tražene u posebnim uslovima teksta oglasa. Iste ne mogu dokazati stečeno zvanje završenog dodiplomskog (osnovnog) studija. Ne dostavljati univerzitetsku diplomu bez dodatka diplomi ukoliko je visoko obrazovanje stečeno po Bolonjskom sistemu studiranja.

–     U pogledu dokazivanja državljanstva i starosne dobi ne treba dostavljati kopiju lične karte, obavještenje da je uveden u evidenciju prebivališta – boravišta sa ličnim podacima (obrazac prijava/odjava), nevažeće uvjerenje o državljanstvu, odnosno, uvjerenje starije od šest mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog organa.

–     U pogledu dokazivanja stručnog upravnog ispita odnosno javnog ispita ne dostavljati uvjerenja stručnih ispita u okviru drugih struka, uvjerenja o položenom ispitu za sudiju za prekršaje i sl.

–     U pogledu radnog iskustva ne dostavljati: radnu knjižicu jer ista ne može dokazati nijedan oblik radnog iskustva, može dokazati samo radni staž. Potvrde/uvjerenja kojima se dokazuje radni staž, takođe neće biti uzete u razmatranje, jer radni staž predstavlja samo vrijeme koje zaposlenik provede u radnom odnosu, isti ne može dokazati o kojoj vrsti radnog iskustva je riječ; ugovor o radu, ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova, ugovor o djelu i dr. ugovore; rješenje ili odluku o zasnivanju/prestanku radnog odnosa – isti dokazuju samo početak/prestanak radnog angažmana i naziv radnog mjesta, ne i kontinuitet istog; sporazum, preporuke ili druge slične isprave ukoliko ne sadrže sve elemente potvrde/uvjerenja, uvjerenja izdata od strane nadležnog zavoda/fonda PIO/MIO o podacima registrovanim u matičnoj evidenciji bez potvrde nadležnog zavoda/fonda PIO/MIO gdje je navedena i razjašnjena šifra zanimanja. Takođe, ne dostavljati dokumenta koja ne sadrže elemente potvrde ili uvjerenja, odnosno dokumenta u kojima nije decidno navedeno sledeće: osnovne generalije, vrsta školske spreme u okviru radnog mjesta tj. stručna sprema predviđena za konkretno radno mjesto, naziv radnog mjesta, preciziran period radnog angažovanja, te ostalim relevantnim podacima za dokazivanje tražene vrste radnog iskustva.

–     U pogledu dokazivanja nivoa znanja stranog jezika ili rada na računaru ne dostavljati potvrdu ili uvjerenje poslodavca gdje je lice bilo u radnom odnosu, kojom poslodavac potvrđuje znanje stranog jezika ili rada na računaru jer isti nije registrovan za obavljanje te djelatnosti, te takvi dokazi nisu valjani. Ne dostavljati svjedočanstva o završenim razredima srednje škole. Ocjene iz indexa – položeni ispiti ne mogu dokazati aktivno znanje jezika.

–     Nepotpisan, nepopunjen, ispravljen ili izmijenjen prijavni obrazac.

Za dodatne informacije, u pogledu potrebne dokumentacije, kandidati se upućuju na službenu internet stranicu Agencije za državnu službu BiH (www.ads.gov.ba), link Konkursi/Stop greškama u prijavama.

Dodatni dokumenti koji se dostavljaju naknadno:

–       Kandidati koji budu pozvani na usmeni dio stručnog ispita (intervju), kao dokaz o ispunjavanju jednog od opštih uslova za postavljenje, u skladu sa članom 22. stav 1. tačka g) Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine, obavezni su na isti donijeti uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka (ne starije od tri mjeseca). Iznimno, a u slučaju ako kandidat iz objektivnih razloga ne dostavi traženo uvjerenje na intervju, isto treba dostaviti najkasnije do momenta preuzimanja dužnosti na oglašeno radno mjesto, u suprotnom skida se sa liste uspješnih kandidata.

–       Izabrani (postavljeni/imenovani) kandidat dužan je instituciji Bosne i Hercegovine dostaviti, u skladu sa članom 22. tačka d) Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine, uvjerenje o radnoj sposobnosti (ljekarsko uvjerenje), kao dokaz da je zdravstveno sposoban za vršenje određenih poslova predviđenih ovim položajem.

Javni konkurs se sprovodi u skladu sa Odlukom o načinu polaganja javnog i stručnog ispita („Službeni glasnik BiH“, br. 96/07, 43/10, 103/12 i 56/19) – (u daljem tekstu Odluka) i Pravilnikom o karakteru i sadržaju javnog konkursa, načinu sprovođenja intervjua i obrascima za sprovođenje intervjua („Službeni glasnik BiH“, br. 63/16 i 21/17), čiji je sastavni dio Okvir kompetencija. Kandidati koji nemaju položen stručni (upravni) ispit, prije pristepena stručnom ispitu će polagati javni ispit u skladu sa Odlukom. Javni ispit na kome je kandidat zadovoljio važi samo za konkretan javni konkurs, o čemu se ne izdaje uvjerenje, a na kandidata koji bude postavljen na radno mjesto primjenjuje se član 56. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10, 32/13 i 93/17) i član 12. Odluke.

Kandidati koji su od momenta podnošenja prijave na Javni oglas do dana održavanja javnog ispita položili stručni upravni ispit ili javni ispit, ispit općeg znanja, odnosno ispit koji odgovara pobrojanim ispitima, tj. koji nisu u obavezi polagati javni ispit u skladu sa odredbama člana 13. Odluke, dužni su obavijestiti Agenciju o istom najkasnije do zakazanog termina održavanja javnog ispita, a dokaz o navedenom trebaju neposredno dostaviti Agenciji (ne slati putem pošte), isključivo do početka termina pismenog dijela stručnog ispita. U slučaju da se kandidat ne odazove pozivu na javni ispit, a ne priloži traženi dokaz do pismenog dijela stručnog ispita smatrat će se da je odustao od svoje prijave na navedeni Javni oglas.

Gradivo i pravni izvori odnosno literatura za polaganje javnog ispita utvrđeni su Programom polaganja javnog ispita („Službeni glasnik BiH“, br. 28/08 i 18/12).

Sva tražena dokumenta, osim uvjerenja o nevođenju krivičnog postupka koje se dostavlja na intervju, treba dostaviti najkasnije do 16.10.2020. godine, putem poštanske službe preporučenom pošiljkom na adresu:

Agencija za državnu službu BiH

„Javni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu vanjskih poslova BiH“

71000 Sarajevo, Trg BiH broj 1

 

Ispunjavanje uslova utvrđenih ovim oglasom računa se danom predaje prijave.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove ovog oglasa, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzimati u razmatranje.

Prijavni obrazac na hrvatskom jeziku

Rok trajanja: 16.10.2020