Asistent – Sveučilište u Mostaru

Temeljem članka 63. Zakona o visokom obrazovanju u Hercegovačko-neretvanskoj županiji („Narodne novine Hercegovačko-neretvanske županije“, broj:4/12), članka 117.,120. i 121. Statuta Sveučilišta u Mostaru (ur. broj: 1685/20 od 26. veljače 2020. godine) i Odluke Senata o raspisivanju natječaja za izbor/reizbor u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja sukladno Ugovoru o sufinanciranju zapošljavanja Federalnog zavoda za zapošljavanje, ur. broj: 01-5883/20 od, Senat Sveučilišta u Mostaru raspisuje

NATJEČAJ

za izbor/reizbor u znanstveno-nastavna,

umjetničko-nastavna i nastavna zvanja sukladno

Ugovoru o sufinanciranju zapošljavanja

Federalnog zavoda za zapošljavanje

 

FAKULTET PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKIH I ODGOJNIH ZNANOSTI

Matice hrvatske bb, 88 000 Mostar

 

 1. izbor u znanstveno-nastavno zvanje asistent na znanstveno područje prirodne znanosti, znanstveno polje kemija, znanstvena grana biokemija i medicinska kemija  – 1 izvršitelj

 

FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA

Zrinskog Frankopana 34, 88000 Mostar

 

 1. izbor u znanstveno-nastavno zvanje asistent na znanstveno područje biomedicine i zdravstva, znanstveno polje zdravstvene znanosti, znanstvena grana radiološka dijagnostika i terapija za potrebe kolegija: Teorija slikovnog prikaza, radiološka propedeutika, komunikacijske vještine, rječnik i norme i Radiološki uređaji i kontrola procesa – 1 izvršitelj

 

FILOZOFSKI FAKULTET

Matice hrvatske bb, 88 000 Mostar

 

 1. izbor u znanstveno-nastavno zvanje asistent na znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje informacijske i komunikacijske znanosti, znanstvena grana informatologija i informacijski sustavi – 1 izvršitelj

 

GRAĐEVINSKI FAKULTET

Matice hrvatske bb, 88 000 Mostar

 

 1. izbor u znanstveno-nastavno zvanje asistent na znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje građevinarstvo, znanstvena grana hidrotehnika, na katedri za hidrotehniku i geotehniku – 1 izvršitelj

 

Kandidati za izbor u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja moraju ispunjavati:

 • opći uvjet
 • posebne uvjete

a) Opći uvjet:

 • da su stariji od 18 godina

b) Posebni uvjeti

Pored općeg uvjeta kandidati trebaju ispunjavati posebne uvjete koji su utvrđeni Zakonom o visokom obrazovanju Hercegovačko-neretvanske županije („Narodne novine Hercegovačko-neretvanske županije“, broj:4/12), Pravilnikom o minimalnim uvjetima i postupku izbora u znanstveno-nastavna i umjetničko-nastavna zvanja (ur. broj: 01-2380/14 od 16. prosinca 2014.) (vidjeti: http: //web-admin.sum.ba/api/storage/pravilnik_o_izborima_u_znanstveno_nastavna -_zvanja_1558601797_28.pdf?_ga=2.256891915.1474210531.1590386346115369259.1587678843) i Pravilnikom o minimalnim uvjetima i postupku izbora u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (ur. broj: 01-1688/20 od 26. veljače 2020.) (vidjeti: https://www.sum.ba/dokumenti/pravilnik_minimalni_uvjeti.pdf

 

c) Potrebni dokumenti

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti dokumente u originalu ili ovjerenoj preslici koja ne smije biti starija od šest mjeseci:

 • životopis,
 • preslika osobne iskaznice ili rodnog lista,
 • popunjena tablica za izbor/reizbor u znanstveno-nastavna i umjetničko-nastavna zvanja i dokaze o ispunjavanju posebnih uvjeta iz natječaja;  tablica sukladna Pravilniku o minimalnim uvjetima i postupku izbora u znanstveno-nastavna i umjetničko-nastavna zvanja ( ur. broj: 01-2380/14 od 16. prosinca 2014.)  može se preuzeti na službenoj stranici Sveučilišta u Mostaru (vidjeti https://web-admin.sum.ba/api/storage/Tablica%201%20Tablice%20za%20izbore%20u%20znanstveno-nastavna%20zvanja%20(po%20starom%20Pravilniku)_1591020198_58.xls
 • popunjena tablica za izbor/reizbor u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja i dokaze o ispunjavanju posebnih uvjeta iz natječaja;  tablica sukladna Pravilniku o minimalnim uvjetima i postupku izbora u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (ur. broj: 01-1688/20 od 26. veljače 2020.) može se preuzeti na službenoj stranici Sveučilišta u Mostaru (vidjeti: https://web-admin.sum.ba/api/storage/Tablica%202%20Tablice%20za%20izbore%20u%20znanstveno-nastavna%20zvanja%20(po%20novom%20Pravilniku)_1591020197_77.xls

 

Ako je diploma stečena u inozemstvu, kandidat je obvezan dostaviti i rješenje o njenoj nostrifikaciji u Bosni i Hercegovini.

Iznimno, kandidati s javnih sveučilišta u kojima je Sveučilište u Mostaru pridruženi ili stalni član Rektorskog zbora uz prijavu mogu priložiti potvrdnice o završenim studijima. Isti su obvezni naknadno dostaviti presliku diplome o završenom studiju i potvrdu o nostrifikaciji diplome ako je ista stečena u inozemstvu.

Sveučilište u Mostaru zaključit će ugovor o radu s izabranim kandidatom sukladno sklopljenom ugovoru o sufinanciranju zapošljavanja Federalnog zavoda za zapošljavanje.

Svi dokumenti koji služe kao dokaz o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se kao original ili ovjerena preslika za svaku poziciju za koju se prijavljuje.

Natječaj ostaje otvoren petnaest (15) dana od dana objavljivanja u Večernjem listu, mrežnim stranicama Sveučilišta i ustrojbenih jedinica.

Prijavu i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz Natječaja dostaviti na adrese ustrojbenih jedinica (Fakulteta) Sveučilišta u Mostaru na koje se Natječaj odnosi s naznakom: „Prijava na natječaj za izbor/reizbor u znanstveno – nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja s naznakom ustrojbene jedinice, imena i prezimena i pozicije na koju se prijavljuje – NE OTVARATI “.

Nepravodobne, nepotpune i neuredne prijave neće se razmatrati.