Stručni savjetnik za pravna pitanja, Stručni savjetnik, Viši stručni saradnik, Porezni inspektor

Na osnovu člana 24. stav (3) Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (»Službene novine Federacije BiH», br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12) i člana 5. Pravilnika o pravilima i postupku provedbe javnog konkursa i postavljenja državnih službenika u organima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 13/19), a na zahtjev Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine, Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

za popunu radnih mjesta državnih službenika

u Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine

Radna mjesta:

 1. Stručni savjetnik za pravna pitanja – Središnji ured Sarajevo– Služba direktora – 1 (jedan) izvršilac
 2. Viši stručni suradnik sistem inženjer – Središnji ured Sarajevo – Sektor za informacionu tehnologiju – Odsjek za održavanje sistema i podršku korisnicima IT sistema – 1 (jedan) izvršilac
 3. Stručni savjetnik za planiranje, analize i izvještavanje – Središnji ured Sarajevo– Sektor za planiranje, analize, izvještavanje i fiskalizaciju – 1 (jedan) izvršilac
 4. Stručni savjetnik sistem inženjer – Kantonalni porezni ured Sarajevo – Odsjek za zajedničke i opšte poslove – 1 (jedan) izvršilac
 5. Stručni savjetnik za prinudnu naplatu – Kantonalni porezni ured Novi Travnik – Odsjek za prinudnu naplatu – 1 (jedan) izvršilac
 6. Federalni porezni inspektor – Kantonalni porezni ured Tuzla – Odsjek za inspekcijski nadzor – 1 (jedan) izvršilac
 7. Stručni saradnik za registraciju obveznika uplate doprinosa – Kantonalni porezni ured Tuzla – Porezna ispostava Gradačac – 1 (jedan) izvršilac
 8. Federalni porezni inspektor – Kantonalni porezni ured Bihać – Odsjek za inspekcijski nadzor – 1 (jedan) izvršilac
 9. Stručni savjetnik za javne prihode i registraciju obveznika uplate doprinosa – Kantonalni porezni ured Livno – Porezna ispostava Drvar – 1 (jedan) izvršilac
 10. Stručni saradnik za registraciju poreznih obveznika – Kantonalni porezni ured Ljubuški – Odsjek za edukaciju, registraciju, plan, analize i izvještavanje – 1 (jedan) izvršilac
 11. Stručni saradnik za javne prihode – Kantonalni porezni ured Mostar – Porezna ispostava Grada Mostara – 1 (jedan) izvršilac
 12. Stručni saradnik za javne prihode – Kantonalni porezni ured Mostar – Porezna ispostava Čitluk – 1 (jedan) izvršilac
 13. Stručni savjetnik za javne prihode – Kantonalni porezni ured Livno – Porezna ispostava Livno – 1 (jedan) izvršilac

 

1. Opis poslova: priprema pravne savjete za potrebe direktora; učestvuje u pripremi sjednica direktora sa rukovodiocima Sektora i KPU; prati primjenu poreznih zakona i drugih propisa iz djelokruga Porezne uprave; sarađuje sa pravobranilaštvom, tužilaštvom  i svim pravosudnim organima; priprema odgovore na podneske i akta iz djelokrugaSlužbe; obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca službe.

Pripadajuća neto plaća: 1.424,21KM

2. Opis poslova: prati usklađene standarde za informacioni sistem Porezne uprave; učestvuje u implementaciji novog software-a i hardware-a; implementira instalaciju operativnih sistema; podešava kompjuterski sistem za rad provođenjem odgovarajućih procedura na instalaciji OS i određenog korisničkog software-a; prati sprovođenje odgovarajućih procedura u lociranju i otklanjanju problema u radu mreže, radnih stanica i mrežnih uređaja u svim poreznim uredima koji se nalaze na području za koje je nadležan; prati provođenje propisanih sigurnosnih mjera za pristup računarskim resursima iz okruženja sistema; kontinuirano prati rad operativnih sistema i predlaže savremenije alate za isti; sarađuje sa institucijama sa kojima Porezna uprava ima razvijene mrežne interfejse;obavlja i druge poslove po nalogu šefa odsjeka.

Pripadajuća neto plaća: 1.354,21KM

3. Opis poslova: izrada planova, analiza, izvještaja, informacija i drugih stručnih i analitičkih materijala na osnovu podataka o: prijavljenim, razrezanim i naplaćenim poreznim i neporeznim prihodima ; priprema informacije o radu svih organizacionih jedinica PU na osnovu prikupljenih izvještaja ; sačinjava periodične, mjesečne i godišnje izvještaje o radu Porezne uprave; na osnovu prikupljenih i obrađenih godišnjih i operativnih programa i planova rada organizacionih jedinica Porezne uprave vrši izradu godišnjeg programa i plana rada PU i plan operativnih aktivnost na nivou PU; izrađuje odgovarajuće materijale kojima se vrši informisanje nadležnih organa o stanju i problemima u radu Porezne uprave; priprema informacije i izvještaje iz djelokruga rada Sektora; obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca Sektora.

Pripadajuća neto plaća: 1.424,21KM

4. Opis poslova: učestvuje u implementaciji novog software-a i hardware-a; implementira instalaciju sistemskog i aplikativnog softvera i konfiguraciju uređaja; nadgleda rad radnih stanica i servera; dodaje korisnike i pristupna prava; prati rad sistema i predlaže hardver inžinjerima izmjene u cilju poboljšanja perfomansi sistema; uklanja zastoje u radu hardvera i softvera; vrši manje opravke i nadogradnju uređaja; usko sarađuje sa programerima i sugeriše optimiziranje aplikacija; radi sistemski bekap i vraća podatke u slučaju otkaza sistema; vodi evidencije o bekapu i stara se o sigurnosti pohranjenih podataka; provodi procedure koje se odnose na sigurnost sistema; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odsjeka.

Pripadajuća neto plaća: 1.424,21KM

5. Opis poslova: provodi procedure prinudne naplate javnih prihoda radi osiguranja izmirenja obaveza od poreznih obveznika kojima je prethodno uručen nalog za plaćanje; vodi postupak pljenidbe, procjene i prodaje zaplijenjene imovine; rješava zahtjeve za odgođeno plaćanje i plaćanje u ratama dužnih poreznih obaveza; sačinjava nacrt sporazuma o izmirenju porezne obaveze odgođenim plaćanjem ili plaćanjem u ratama; priprema prijedloge za proglašavanje nelikvidnosti poreznog obveznika; nakon proglašavanja nelikvidnosti poreznog obveznika poduzima druge odgovarajuće prinudne mjere protiv drugih odgovornih fizičkih i pravnih lica, inicira ponovno pokretanje postupka prisilne naplate u slučaju opoziva prethodno utvrđene nelikvidnosti; priprema nacrt odluke o ustupanju imovine poreznih obveznika Federaciji izrađuje informacije, analize i izvještaje iz djelokruga svoga rada; vrši i druge poslove po nalogu šefa Odsjeka.

Pripadajuća neto plaća: 1.424,21KM

6. Opis poslova: po nalogu vrši uredsku i terensku kontrolu poreznih obveznika i obveznika uplate doprinosa u cilju utvrđivanja tačne porezne obaveze i poštivanja poreznih zakona i podzakonskih akata; sačinjava zapisnik o činjeničnom stanju utvrđenom u inspekcijskom nadzoru; donosi rješenje o dodatno utvrđenim poreznim obavezama po osnovu javnih prihoda; donosi druga rješenja i upravne akte koji su neophodni u postupku inspekcijskog nadzora; odlučuje o prigovoru na zapisnik; provodi postupke definisane softverskom aplikacijom za upravljanje inspekcijskim nadzorom; izdaje prekršajne naloge i podnosi zahtjeve za pokretanje prekršajnog postupka; inicira podnošenje krivičnog izvještaja u predmetima u kojima postoji opravdana sumnja da je počinjeno krivično djelo iz oblasti poreza; vodi evidenciju o izvršenim inspekcijskim nadzorima; sačinjava mjesečne i periodične izvještaje o izvršenoj kontroli; vrši kontrolu proizvođača/zastupnika, ovlaštenih servisera i obveznika fiskalizacije, vrši kontrolu tačnosti podataka nakon podnošenja ZIF-a od strane ovlaštenog servisa/servisera, putem softverske aplikacije za izdavanje plombi podnosi zahtjev šefu Odsjeka, u ovlaštenom servisu provjerava točnost podataka u fiskalnom uređaju (JIB, PIB i IOSA) i nakon provjere stavlja fiskalnu i programsku plombu, donosi rješenje o fiskalizaciji obveznika, vrši defiskalizaciju fiskalnog uređaja i donosi rješenje o brisanju iz registra fiskaliziranih uređaja, vrši kontrolu evidentiranja prometa putem fiskalnih sistema; vrši naknadnu fiskalizaciju i donosi odgovarajuća rješenja; vrši nadzor nad provođenjem Zakona o fiskalnim sistemima, i provodi i sve druge postupke definisane softverskom aplikacijom za fiskalizaciju; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odsjeka.

Pripadajuća neto plaća: 1.792,42 KM

7. Opis poslova: registracija obveznika uplate doprinosa; provođenje postupka dodjele identifikacionog broja, izdavanje uvjerenja o registraciji; obavjest o potrebi otklanjanja netačnih ili nepotpunih podataka u prijavama sa upis; promjena podataka u JS po zahtjevu i službenoj dužnosti;dostavljanje obavjesti o obavezi plaćanja duga dobrovoljnom obvezniku uplate doprinosa; dostavljanje obavjesti o neizvršenoj uplati dugovanja nadležnim VBF; dostavljanje obavjesti obveznicima uplate doprinosa o nepravilno obračunatom, neprijavljenom ili ne plaćenim doprinosima; izdavanje naloga za plaćanje; provjera odjave osiguranja/osiguranika; dostavljanje obavjesti podnosiocu zahtjeva i korisniku JS o promjeni podataka; izdavanje uvjerenja iz JS; izvršava i sve druge poslove po nalogu šefa ispostave.

Pripadajuća neto plaća: 1.285,26KM

8. Opis poslova: po nalogu vrši uredsku i terensku kontrolu poreznih obveznika i obveznika uplate doprinosa u cilju utvrđivanja tačne porezne obaveze i poštivanja poreznih zakona i podzakonskih akata; sačinjava zapisnik o činjeničnom stanju utvrđenom u inspekcijskom nadzoru; donosi rješenje o dodatno utvrđenim poreznim obavezama po osnovu javnih prihoda; donosi druga rješenja i upravne akte koji su neophodni u postupku inspekcijskog nadzora; odlučuje o prigovoru na zapisnik; provodi postupke definisane softverskom aplikacijom za upravljanje inspekcijskim nadzorom; izdaje prekršajne naloge i podnosi zahtjeve za pokretanje prekršajnog postupka; inicira podnošenje krivičnog izvještaja u predmetima u kojima postoji opravdana sumnja da je počinjeno krivično djelo iz oblasti poreza; vodi evidenciju o izvršenim inspekcijskim nadzorima; sačinjava mjesečne i periodične izvještaje o izvršenoj kontroli; vrši kontrolu proizvođača/zastupnika, ovlaštenih servisera i obveznika fiskalizacije, vrši kontrolu tačnosti podataka nakon podnošenja ZIF-a od strane ovlaštenog servisa/servisera, putem softverske aplikacije za izdavanje plombi podnosi zahtjev šefu Odsjeka, u ovlaštenom servisu provjerava točnost podataka u fiskalnom uređaju (JIB, PIB i IOSA) i nakon provjere stavlja fiskalnu i programsku plombu, donosi rješenje o fiskalizaciji obveznika, vrši defiskalizaciju fiskalnog uređaja i donosi rješenje o brisanju iz registra fiskaliziranih uređaja, vrši kontrolu evidentiranja prometa putem fiskalnih sistema; vrši naknadnu fiskalizaciju i donosi odgovarajuća rješenja; vrši nadzor nad provođenjem Zakona o fiskalnim sistemima, i provodi i sve druge postupke definisane softverskom aplikacijom za fiskalizaciju; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odsjeka.

Pripadajuća neto plaća: 1.792,42KM

9. Opis poslova: vrši provjeru i obradu poreznih prijava; podnosi obavijesti poreznim obveznicima, podnosi izmijenjene porezne prijave i porezne prijave u ime poreznih obveznika koji nisu podnijeli poreznu prijavu i razmatra prigovore poreznih obveznika na iste; priprema naloge za plaćanje izvršnih poreznih obaveza; poduzima mjere prema poreznim obveznicima koji ne izvršavaju ili neuredno izvršavaju porezne obaveze – izdaje prekršajne naloge, podnosi zahtjeve za pokretanje prekršajnog postupka i izvještaje za eventualno počinjena krivična djela; provjera i obrada prijava poreza po odbitku; rješava zahtjeve za povrat pogrešno uplaćenih javnih prihoda i provodi potrebne zakonske procedure; provjerava i parafira dugovnu i potražnu stranu na kartici poreznih obveznika za izdavanje poreznog uvjerenja; provjera i obrada mjesečnog i godišnjeg izvještaja o ukupno isplaćenim plaćama i drugim ličnim primanjima poreznih obveznika; inicira inspekcijski nadzor u slučaju opravdane sumnje da porezni obveznik ne prijavljuje porezne obaveze; priprema i daje podatke nadležnim organima o visini duga poreznog obveznika radi prijave potraživanja u izvršnim postupcima i postupcima stečaja i likvidaciji; registracija obveznika uplate doprinosa; obavijest o potrebi otklanjanja netačnih ili nepotpunih podataka u prijavama sa upis; promjena podataka u JS po zahtjevu i službenoj dužnosti; dostavljanje obavijesti o obavezi plaćanja duga dobrovoljnom obvezniku  uplate doprinosa; dostavljanje obavijesti o neizvršenoj uplati dugovanja nadležnim VBF; dostavljanje obavijesti obveznicima uplate doprinosa o nepravilno obračunatom, neprijavljenom ili neplaćenim doprinosima; izdavanje naloga za plaćanje; provjera odjave osiguranja/osiguranika; dostavljanje obavijesti podnosiocu zahtjeva i korisniku JS o promjeni podataka; izdavanje uvjerenja iz JS; izvršava i sve druge poslove po nalogu šefa ispostave.

Pripadajuća neto plaća: 1.424,21KM

10. Opis poslova: vrši pregled prijave za registraciju i provjerava tačnost podataka iz prijave i priložene dokumentacije; obavlja intervjue sa poreznim obveznicima i/ili njihovim zastupnicima i informiše ih o njihovim pravima i obavezama kao poreznih obveznika, te daje dodatne informacije potrebne za registraciju poreznih obveznika; provjerava da li su osnivači i odgovorna lica u subjektu koji se porezno registruje porezni dužnici; analizira sve podatke dobivene iz dokumentacije potrebne za registraciju i obavljenog intervjua, te na osnovu istih dodjeljuje porezni broj odnosno privremeno obustavlja dodjelu poreznog broja subjektima za koje je potrebno obaviti detaljniju provjeru; izdaje uvjerenja o registraciji; vodi postupak oduzimanja identifikacijskog broja; izdaje prekršajne naloge i podnosi zahtjeve za pokretanje prekršajnog postupka; sačinjava izvještaje o aktivnostima i rezultatima programa registracije poreznih obveznika; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odsjeka.

Pripadajuća neto plaća: 1.285,26KM

11. Opis poslova: priprema podatke za sačinjavanje obavijesti poreznim obveznicima, izmijenjenih poreznih prijava i poreznih prijava u ime poreznih obveznika; priprema podatke za utvrđivanje porezne obveze poreznog obveznika u slučajevima u kojima porezna ispostava rješenjem utvrđuje poreznu obvezu i u tim slučajevima učestvuje u pripremi nacrta rješenja i podatke za predlaganje pokretanja postupaka prisilne naplate neplaćenih poreznih obaveza; prikuplja, evidentira i kontroliše mjesečne i godišnje izvještaje o ukupno isplaćenim plaćama i drugim ličnim primanjima poreznih obveznika i vrši njihovu analizu; vrši prikupljanje i obradu podataka za mjesečne, periodične i godišnje izvještaje o radu ispostave i podataka za analizu utvrđenih i naplaćenih poreznih obaveza; vrši obradu zahtjeva za davanje podataka iz djelokruga rada porezne ispostave; izvršava i druge poslove po nalogu šefa ispostave.

Pripadajuća neto plaća: 1.285,26KM

12. Opis poslova: priprema podatke za sačinjavanje obavijesti poreznim obveznicima, izmijenjenih poreznih prijava i poreznih prijava u ime poreznih obveznika; priprema podatke za utvrđivanje porezne obveze poreznog obveznika u slučajevima u kojima porezna ispostava rješenjem utvrđuje poreznu obvezu i u tim slučajevima učestvuje u pripremi nacrta rješenja i podatke za predlaganje pokretanja postupaka prisilne naplate neplaćenih poreznih obaveza; prikuplja, evidentira i kontroliše mjesečne i godišnje izvještaje o ukupno isplaćenim plaćama i drugim ličnim primanjima poreznih obveznika i vrši njihovu analizu; vrši prikupljanje i obradu podataka za mjesečne, periodične i godišnje izvještaje o radu ispostave i podataka za analizu utvrđenih i naplaćenih poreznih obaveza; vrši obradu zahtjeva za davanje podataka iz djelokruga rada porezne ispostave; izvršava i druge poslove po nalogu šefa ispostave.

Pripadajuća neto plaća: 1.285,26KM

13. Opis poslova: vrši provjeru i obradu poreznih prijava; podnosi obavijesti poreznim obveznicima, podnosi izmijenjene porezne prijave i porezne prijave u ime poreznih obveznika koji nisu podnijeli poreznu prijavu i razmatra prigovore poreznih obveznika na iste; priprema naloge za plaćanje izvršnih poreznih obaveza; poduzima mjere prema poreznim obveznicima koji ne izvršavaju ili neuredno izvršavaju porezne obaveze – izdaje prekršajne naloge, podnosi zahtjeve za pokretanje prekršajnog postupka i izvještaje za eventualno počinjena krivična djela; provjera i obrada prijava poreza po odbitku; rješava zahtjeve za povrat pogrešno uplaćenih javnih prihoda i provodi potrebne zakonske procedure; provjerava i parafira dugovnu i potražnu stranu na kartici poreznih obveznika za izdavanje poreznog uvjerenja; provjera i obrada mjesečnog i godišnjeg izvještaja o ukupno isplaćenim plaćama i drugim ličnim primanjima poreznih obveznika; inicira inspekcijski nadzor u slučaju opravdane sumnje da porezni obveznik ne prijavljuje porezne obaveze; priprema i daje podatke nadležnim organima o visini duga poreznog obveznika radi prijave potraživanja u izvršnim postupcima i postupcima stečaja i likvidaciji; izvršava i sve druge poslove po nalogu šefa ispostave.

Pripadajuća neto plaća:1.424,21KM

 

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete iz člana 25. Zakona o državnoj službu u Federaciji Bosne i Hercegovine:

 1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;
 2. da je stariji od 18 godina;
 3. da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stupnja stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja, što se utvrđuje propisom kojim se uređuju poslovi osnovne djelatnosti i pomoćno tehnički poslovi i uvjet za njihovo obavljanje u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine;
 4. da je zdravstveno sposobno za vršenje određenih poslova predviđenih za to radno mjesto;
 5. da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta osoba nije otpuštena iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini;
 6. da nije obuhvaćeno odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine.

 

Pored općih uvjeta navedenih u javnom konkursu kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete, i to za:

Poziciju 01.

 • VSS – VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, diploma visokog obrazovanja – pravne struke,
 • tri godine radnog staža.

 

Poziciju 02:

 • VSS – VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, elektrotehnički, prirodno-matematički, mašinski ili ekonomski fakultet
 • dvije godine radnog staža

 

Poziciju 03:

 • VSS – VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog (koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, ekonomski fakultet
 • tri godine radnog staža

 

Poziciju 04:

 • VSS – VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, elektrotehnički, prirodno-matematički, mašinski fakultet ili drugi fakultet tehničkog smjera
 • tri godine radnog staža

 

Poziciju 05:

 • VSS – VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, diploma visokog obrazovanja – pravne struke ili ekonomski fakultet
 • tri godine radnog staža

 

Poziciju 06:

 • VSS – VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, diploma visokog obrazovanja – pravne struke ili ekonomski fakultet
 • tri godine radnog staža

 

Poziciju 07:

 • VSS – VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, diploma visokog obrazovanja – pravne struke ili ekonomski fakultet
 • jedna godina radnog staža

 

Poziciju 08:

 • VSS – VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, diploma visokog obrazovanja – pravne struke ili ekonomski fakultet
 • tri godine radnog staža

 

Poziciju 09:

 • VSS – VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, diploma visokog obrazovanja – pravne struke ili ekonomski fakultet,
 • tri godine radnog staža

 

Poziciju 10:

 • VSS – VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, diploma visokog obrazovanja – pravne struke, ekonomski fakultet ili drugi fakultet društvenog smjera,
 • jedna godina radnog staža

 

Poziciju 11:

 • VSS – VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, diploma visokog obrazovanja – pravne struke ili ekonomski fakultet,
 • jedna godina radnog staža

 

Poziciju 12:

 • VSS – VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, diploma visokog obrazovanja – pravne struke ili ekonomski fakultet,
 • jedna godina radnog staža

 

Poziciju 13:

 • VSS – VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, diploma visokog obrazovanja – pravne struke ili ekonomski fakultet,
 • tri godine radnog staža

 

Prijavljivanje–potrebni dokumenti:

 1. Kandidati se prijavljuju na javni konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Hercegovačko–neretvanski i Zapadnohercegovački kanton, Ante Starčevića b.b., 88000 Mostar, ili na web stranici Agencije za državnu službu FBiH www.adsfbih.gov.ba.)
 2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon stjecanja visoke stručne spreme, u skladu sa uvjetima iz konkursa (original ili ovjerenu kopiju), na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Hercegovačko–neretvanski i Zapadnohercegovački kanton, Ante Starčevića b.b., 88000 Mostar, ili na web stranici Agencije za državnu službu FBiH www.adsfbih.gov.ba.)

Nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja, kandidati koji imaju rješenja nadležnih organa drugih upravnih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini o oslobađanju od polaganja ispita općeg znanja.

 1. Kandidati za radna mjesta stručnih saradnika, a koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli visoku stručnu spremu, dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije)
 1. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini ili je diploma stečena u nekoj od država nastalih raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine),
 2. dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet godina radnog iskustva u organima državne službe nakon položenog stručnog ispita za namještenike, izdati nakon objave javnog konkursa,
 3. dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike u organima državne službe.

 

NAPOMENE ZA KANDIDATE:

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita smatrat će se da je odustao od dalje konkursne procedure.

Kandidate, koji polože stručni ispit (pismeni i intervju), Agencija će pisano obavijestiti o vremenu i načinu dostavljanja dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa.

Ovjerena fcc diplome o završenom visokom obrazovanju na mjestu ovjere nadležnog organa mora sadržavati napomenu da izvornik, dakle diploma, sadrži suhi žig koji se na fotokopiji ne vidi. Ovjerene fotokopije diploma moraju sadržavati i potpise ovlaštenih lica.

Sve ovjerene fotokopije diploma koje ne budu dostavljene na navedeni način biti će

odbijene kao neuredne.

Istovremeno sa dostavom dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa, kandidat, koji polaže pravo na prioritetno zapošljavanje na temelju posebnog zakona, dužan je dostaviti i odgovarajuće dokaze o svom statusu u skladu sa propisom na koji se poziva.

Kandidati u javnom konkursu moraju ispunjavati uvjete javnog konkursa sa danom njegove objave u “Službenim novinama Federacije BiH”, neovisno od toga kada su dokazi zatraženi ili dostavljeni.

Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog konkursa biće isključen iz konkursne procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.

 

Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 15 dana, od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH” (12.11.2020.), putem pošte, preporučeno na adresu: Agencija za državnu službu FBIH

1. Odjeljenje Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski Kanton

Goražde sa sjedištem u Sarajevu Ul.Kulovića br.7.,

71000 Sarajevo ( za pozicije:1,2,3 i 4.)

2. Odjeljenje Agencije za Zeničko-dobojski i Srednjobosanski kanton sa

sjedištem u Zenici Ul.Kučkovići br.2.,

72000 Zenica (za poziciju: 5)

3. Odjeljenje Agencije za Hercegovačko – neretvanski i Zapadnohercegovački

Kanton Ul.Ante Starčevića bb., 88000 Mostar ( za

pozicije:10,11 i 12 .)

4. Odjeljenje Agencije za Kanton 10 i Unsko – sanski kanton

Ul. Gabrijela Jurkića bb., 80101 Livno (za pozicije: 9 i 13 )

5.Odjeljenje Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton Odsjek za postavljenja

u Bihaću ul.Alije Đerzeleza br.2 77000 Bihać(za poziciju: 8 )

6. Odjeljenje Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton sa sjedištem u Tuzli

Ul.Trg slobode bb., 75000 Tuzla (za pozicije: 6 i 7.)

sa naznakom:

„Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika u Poreznoj upravi

Federacije Bosne i Hercegovine, sa pozivom na broj: 07-30-8-142/20″

 

Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za zapošljavanje ŽZH ne odgovara za navode iz natječaja, izmjene i dopune za vrijeme trajanja natječaja, niti za greške nastale prilikom prenošenja teksta natječaja.