Oglas za posao JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar – Vježbenik

Temeljem članka 20 a Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu (Sl. novine F BiH 89/18), Uredbe o postupku prijema u radni odnos u Javnom sektoru u F BiH (Sl. novine F BiH br. 13/19 od 27.02.2019. godine), Zakona o pravima razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji (Sl. novine F BiH br.54/19), članka 136, 138 i 142 Statuta Javnog poduzeća Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar, članka 8 i 9 Pravilnika o radu Javnog poduzeća Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar, Priloga V Pravilnika o radu Javnog poduzeća Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar i Odluke Uprave Javnog poduzeća Hrvatske telekomunikacije d.d.  Mostar broj: UD-3-79-4/20 od 3.12.2020. godine, JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar, raspisuje

J A V N I   O G L A S

za prijem vježbenika u radni odnos na određeno vrijeme

radi stručnog osposobljavanja za samostalan rad

KORPORATIVNA JEDINICA PREDSJEDNIKA UPRAVE – DIREKTORA

Suradnik za koordinaciju i kontakte s medijima i marketinškim komunikacijama 2, Grupa za  koordinaciju i kontakte s medijima i marketinškim komunikacijama, Odjel za korporativne komunikacije, KJPU – 1 (jedan) izvršitelj, na 10 (deset) mjeseci, mjesto rada Široki Brijeg          

Opis posla: 

 • Sudjelovanje i organiziranje press konferencija, izjava za medije i sličnih medijskih događaja
 • Sudjelovanje u izradi izvještaja
 • Podrška Rukovoditelju odjela u svim pitanjima vezanim uz projekte korporativnih komunikacija i pružanje podataka potrebnih u procesu odlučivanja
 • Sudjelovanje u različitim projektima unutar i izvan sektora s ciljem pružanja podrške i rješenja vezanih uz projekte koji se odnose na medije i na eventualne zajedničke projekte s Marketinškim komunikacijama
 • Kontrola dinamike realizacije aktivnosti u okviru zadanih projekata
 • Definiranje problema u zadacima i aktivnostima  i predlaganje mogućih rješenja
 • Komunikacija sa zaposlenicima u okviru odjela i sa sektorima u drugim organizacijskim jedinicama u svrhu osiguranja djelotvorne realizacije posla
 • Suradnja s drugim sektorima u svrhu uspješnog izvršenja dodijeljenih zadataka
 • Obavljanje poslova po nalogu Voditelja grupe/Rukovoditelja odjela

Uvjeti

Opći uvjeti:

 1. Da je državljanin BiH
 2. Da ima navršenih 18 godina života
 3. Da ima opću zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta (samo kandidat koji bude izabran dužan je dostaviti liječničko uvjerenje  kao dokaz da njegovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uvjetima radnog mjesta na koje je izabran)
 4. Da se protiv njega ne vodi kazneni postupak (samo kandidat koji bude izabran dužan je dostaviti uvjerenje da se protiv njega ne vodi kazneni postupak)

Posebni uvjeti:

 • za radno mjesto pod rednim brojem 1): VŠS/VI, prvi ciklus visokog obrazovanja, ekonomski fakultet, pravni fakultet ili  filozofski fakultet, poznavanje rada na računalu, spremnost na timski rad

Uz uredno popunjenu i vlastoručno potpisanu Prijavu na javni oglas (obrazac prijave može se preuzeti na internet stanici Poduzeća – www.hteronet.ba i u uredu  protokola, na adresi Kneza Branimira b.b. Mostar), dostaviti slijedeću dokumentaciju:

 • životopis,
 • uvjerenje o državljanstvu,
 • izvod iz matične knjige rođenih,
 • diplomu/svjedodžbu,

(ukoliko je diploma/svjedodžba stečena u nekoj drugoj državi nakon 06.04.1992. godine, obvezno dostaviti i ovjerenu kopiju nostrificirane/priznate diplome/svjedodžbe)

 • izjavu kandidata da nema radnog iskustva u struci

Prioritet pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima imaju osobe iz članka 2  Zakona o pravima razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji (Službene Novine F BiH broj 54/19).

Kandidati koji se pozivaju na prioritet pri zapošljavanju sukladno Zakonu o pravima razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji (Službene novine F BiH broj 54/19) dužni su dostaviti  dokaze o prioritetu upošljavanja i to:

 • Dokaz da su nezaposleni,
 • Dokaz da imaju status razvojačenog branitelja

Dokumentacija se dostavlja u originalu ili ovjerenim kopijama. Ukoliko kandidati dostavljaju dokumentaciju u ovjerenoj kopiji, ovjerene kopije ne smiju biti starije od 6 mjeseci.

Neuredne, nepotpune i ne blagovremene prijave bit će odbačene zaključkom. Kandidati čije su prijave uredne, potpune i blagovremene biti će pismenim putem  obaviješteni o mjestu, datumu i vremenu održavanja usmenog ispita.

Ako kandidat koji je uredno pozvan ne pristupi ispitu smatra se da je povukao prijavu na oglas.

Prijave na oglas s potrebnom dokumentacijom u zatvorenoj omotnici dostaviti u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnoj novini Oslobođenje.

Kandidat je obvezan na poleđini omotnice naznačiti svoje ime, prezime i adresu.

Prijave se dostavljaju poštom ili osobno putem protokola na adresu:

 

JP Hrvatske telekomunikacije d.d.  Mostar

Kneza Branimira b.b.

88 000 Mostar

sa naznakom:

Prijava na javni oglas za prijem vježbenika na radno mjesto _________________________________________________,

(naziv radnog mjesta)

pod rednim brojem __________________________

                               (redni br. u javnom oglasu)

Izbor iz reda prijavljenih kandidata koji ispunjavaju uvjete oglasa izvršit će se sukladno Zakonu o radu F BiH, Uredbi o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u F BiH, Zakonu o pravima razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji, Pravilniku o radu Javnog Poduzeća Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar i Odluci Uprave Društva.

Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za zapošljavanje ŽZH ne odgovara za navode iz natječaja, izmjene i dopune za vrijeme trajanja natječaja, niti za greške nastale prilikom prenošenja teksta natječaja.