RUKOVATELJ BAGERA i VOZAČ TERETNOG VOZILA

Na temelju članka 4. Odluke o načinu i uvjetima raspisivanja javnog oglasa broj: 02-22/22 od 14.02.2022.godine, članka 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u FBiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 13/19) i Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, broj: 02-150/12 od 06.09.2012.godine, vršitelj dužnosti direktora Rudnika boksita d.o.o. Posušje donosi:

JAVNI OGLAS

za prijem zaposlenika na neodređeno radno vrijeme

1.PODACI O RADNOM MJESTU 

Rudnici boksita d.o.o. Posušje raspisuju javni oglas za prijem zaposlenika na neodređeno radno vrijeme – 2 izvršitelja:

1.1. RUKOVATELJ BAGERA – 1 izvršitelj na neodređeno radno vrijeme

Opis poslova i zadatka:

– rukuje rudarskim strojem koje mu se povjeri i na ekonomičan način koristi stroj radi izvršavanja i obavljanja tekućih radova utvrđenim operativnim planom,

– vrši svakodnevno pregled i potrebno servisiranje mašine prema Naputku za rad i održavanje,

– čisti i podmazuje mašinu svakodnevno,

– vodi Dnevnik rad i održavanja stroja,

– vodi evidenciju i pravda utrošak goriva i maziva,

– prati promjene na stroju i o tome obavještava poslovođu,

– utvrđuje i otklanja manje kvarove i nedostatke, a veće kvarove prijavljuje poslovođi,

– sudjeluje u remontu stroja,

– ispunjava plan proizvodnje iz djelokruga rada,

– materijalno je odgovoran za svoj rad,

– obavlja i druge redovne i izvanredne poslove u okviru svoje struke samostalno ili po naredbi poslovođe,

– radne naloge prima od poslovođe,

– sprovodi propisane mjere zaštite na radu i obavezno koristi zaštitna sredstva,

– za svoj rad je odgovoran poslovođi od kojeg dobiva poslove i zadatke.

1.2. VOZAČ TERETNOG VOZILA – 1 izvršitelj na neodređeno radno vrijeme

Opis poslova i zadataka:

vrši provjeru ispravnosti kamiona, terenskog vozila ili automobila prije svake njegove upotrebe i korištenja,

– upravlja kamionom, terenskim vozilom ili automobilom na osnovu ispostavljenog putnog naloga ili dr. dokumenata,

– prati i dosljedno se pridržava svih propisa i mjera koje se odnose na transport unutar eksploatacijskog polja kao i u javnom cestovnom prijevozu tereta,

– dopunjava i odlaže putne naloge,

– utvrđuje i otklanja manje kvarove na kamionu, terenskom vozilu ili automobilu,

– vodi evidenciju utroška goriva, maziva i drugog potrebnog potrošnog materijala,

– prati i dosljedno se pridržava svih propisa i mjera koje se odnose na javni cestovni promet i prijevoz,

– obavezan je u radu koristiti osobna zaštitna sredstva i pridržavati se propisanih mjera zaštite na radu,

– po potrebi radi i druge poslove u domenu svoje stručnosti  i osposobljenosti, po nalogu poslovođe prometa,

– za svoj rad odgovoran je poslovođi prometa.

  1. UVJETI

2.1. Kandidati za prijem za radno mjesto Rukovatelj bagera obvezni su ispunjavati sljedeće uvjete:

Opći uvjeti:

– da ima navršenih 18 godina,

– da je državljanin BiH,

– da nije kažnjavan.

Posebni uvjeti:

– KV – III stupanj  stručne spreme, rukovatelj rudarskih strojeva ili položen ispit za rukovanje   rudarskim strojem,

– 1 godina radnog iskustva.

2.2. Kandidati za prijem za radno mjesto Vozač teretnog vozila obvezni su ispunjavati sljedeće uvjete:

Opći uvjeti:

– da ima navršenih 18 godina,

– da je državljanin BiH,

– da nije kažnjavan.

Posebni uvjeti:

–  KV – III stupanj , KV vozač, položena „B“,„C“ili „E“ kategorija za vozača motornih vozila,

– 1 godina radnog iskustva.

  1. Potrebna dokumentacija

Uz prijavu na oglas na koju se obavezno navodi na koje se radno mjesto prijavljuju, kandidati trebaju dostaviti sljedeću dokumentaciju:

– prijava na natječaj koja mora biti potpisana od strane kandidata,

– životopis s navedenom adresom i kontakt telefonom,

– rodni list,

– uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci),

-za rukovatelja bagera : diplomu o završenoj srednjoj školi struke KV-III stupanj, rukovatelj rudarskih strojeva ili položen ispit za rukovanje rudarskim strojem,

– za vozača teretnog vozila: diplomu o završenoj srednjoj školi struke KV – III stupanj , KV vozač, položena „B“,„C“ ili „E“ kategorija za vozača motornih vozila,

– uvjerenje o radnom iskustvu u trajanju najmanje godinu dana,

– uvjerenje o nekažnjavanju (izdano od nadležne Policijske uprave).

Natječajnu dokumentaciju kandidati su dužni dostaviti u originalu ili ovjerenom presliku ne starijem od 6 (šest) mjeseci od dana objave oglasa.

Napomena:Izabrani kandidati će biti dužni dostaviti

  • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj i psihofizičkoj sposobnosti za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto na koje su izabrani,
  • dokaz da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak.
  1. Postupak prijema u radni odnos

Postupak prijema u radni odnos po natječaju provest će Povjerenstvo za prijem u radni odnos zaposlenika na neodređeno radno vrijeme po raspisanom oglasu, a koje će posebnom odlukom imenovati vršitelj dužnosti direktora Rudnika boksita d.o.o. Posušje.

Povjerenstvo neće razmatrati neblagovremene, nerazumljive ili nepotpune prijave, odnosno prijave uz koje ne budu priloženi svi potrebni dokazi.

Kandidatu koji ispunjavaju opće i posebne uvjete bit će pozvani na razgovor, a o čemu će kandidati biti obaviješteni.

Kandidatu koji bude najuspješniji, ponudit će zaključivanje ugovora o radu uz probni rad u trajanju 6 (šest) mjeseci.

Javni oglas ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana posljednje objave.

Prijave na oglas dostavljaju se u zatvorenoj koverti osobno na protokol Rudnika boksita d.o.o. Posušje  ili putem preporučene poštanske pošiljke u zatvorenoj kuverti na adresu:

Rudnici boksita d.o.o. Posušje

Bana Ivana Mažuranića 2, 88240 Posušje, s naznakom:

Prijava na javni oglas za prijem u radni odnos – „NE OTVARATI“