Javni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Poreznoj upravi FBiH

Na osnovu člana 24. stav (3) Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (»Službene novine Federacije BiH», br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12, 99/15 i 9/17- Presuda Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj: U-13/16) i člana 5. Pravilnika o pravilima i postupku provedbe javnog konkursa i postavljenja državnih službenika u organima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 13/19), a na zahtjev Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine, Agencija za državnu službu Federacije BiH, objavljuje  

JAVNI KONKURS

za popunu radnih mjesta državnih službenika

u Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine

Radna mjesta:

 01. Stručni saradnik za javne prihode – Kantonalni porezni ured Bihać – Porezna ispostava Velika Kladuša – 1 (jedan) izvršilac

02. Federalni porezni inspektor – Kantonalni porezni ured Ljubuški– Odsjek za inspekcijski nadzor – 1 (jedan) izvršilac

03. Šef Odsjeka – Kantonalni porezni ured Ljubuški– Odsjek za edukaciju, registraciju, plan, analize i izvještavanje – 1 (jedan) izvršilac

04. Stručni savjetnik za javne prihode – Kantonalni porezni ured Novi Travnik – Porezna ispostava Bugojno – 1 (jedan) izvršilac

05. Viši stručni saradnik-razvoj i održavanje web stranice – Središnji ured SarajevoSektor za informacionu tehnologiju- Odsjek za projektovanje, razvoj i implementaciju IT sistema – 1 (jedan) izvršilac

01. Opis poslova:

priprema podatke za sačinjavanje obavijesti poreznim obveznicima, izmjenjenih poreznih prijava i poreznih prijava u ime poreznih obveznika; priprema podatke za utvrđivanje porezne obveze poreznog obveznika u slučajevima u kojima porezna ispostava rješenjem utvrđuje poreznu obvezu i u tim slučajevima učestvuje u pripremi nacrta rješenja i podatke za predlaganje pokretanja postupaka prisilne naplate neplaćenih poreznih obaveza; prikuplja, evidentira i kontroliše mjesečne i godišnje izvještaje o ukupno isplaćenim plaćama i drugim ličnim primanjima poreznih obveznika i vrši njihovu analizu; vrši prikupljanje i obradu podataka za mjesečne, periodične i godišnje izvještaje o radu ispostave i podataka za analizu utvrđenih i naplaćenih poreznih obaveza; vrši obradu zahtjeva za davanje podataka iz djelokruga rada porezne ispostave; izvršava i druge poslove po nalogu šefa ispostave.

Pripadajuća osnovna neto plaća:1.285,26 KM

02. Opis poslova: po nalogu vrši uredsku i terensku kontrolu poreznih obveznika i obveznika uplate doprinosa u cilju utvrđivanja tačne porezne obaveze i poštivanja poreznih zakona i podzakonskih akata; sačinjava zapisnik o činjeničnom stanju utvrđenom u inspekcijskom nadzoru; donosi rješenje o dodatno uvrđenim poreznim obavezama po osnovu javnih prihoda; donosi druga rješenja i upravne akte koji su neophodni u postupku inspekcijskog nadzora; odlučuje o prigovoru na zapisnik; provodi postupke definisane softverskom aplikacijom za upravljanje inspekcijskim nadzorom; izdaje prekršajne naloge i podnosi zahtjeve za pokretanje prekršajnog postupka; inicira podnošenje krivičnog izvještaja u predmetima u kojima postoji opravdana sumnja da je počinjeno krivično djelo iz oblasti poreza; vodi evidenciju o izvršenim inspekcijskim nadzorima; sačinjava mjesečne i periodične izvještaje o izvršenoj kontroli; vrši kontrolu proizvođača/zastupnika, ovlaštenih servisera i obveznika fiskalizacije, vrši kontrolu tačnosti podataka nakon podnošenja ZIF-a od strane ovlaštenog servisa/servisera, putem softverske aplikacije za izdavanje plombi, podnosi zahtjev šefu Odsjeka, u ovlaštenom servisu provjerava točnost podataka u fiskalnom uređaju (JIB, PIB i IOSA) i nakon provjere stavlja fiskalnu i programsku plombu, donosi rješenje o fiskalizaciji obveznika, vrši defiskalizaciju fiskalnog uređaja i donosi rješenje o brisanju iz registra fiskaliziranih uređaja, vrši kontrolu evidentiranja prometa putem fiskalnih sistema; vrši naknadnu fiskalizaciju i donosi odgovarajuća rješenja; vrši nadzor nad provođenjem Zakona o fiskalnim sistemima i provodi i sve druge postupke definisane softverskom aplikacijom za fiskalizaciju; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odsjeka.

Pripadajuća osnovna neto plaća:1.792,42 KM

03. Opis poslova: rukovodi Odsjekom i u tom pogledu ima ovlaštenja utvrđena u članu 42. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji (Šef unutrašnje organizacione jedinice rukovodi jedinicom i obavlja najsloženije poslove iz nadležnosti organizacione jedinice. Ovlaštenja iz svoje nadležnosti ostvaruje tako što vrši slijedeće poslove: organizuje vršenje svih poslova iz nadležnosti organizacione jedinice kojom rukovodi; raspoređuje poslove na službenike i namještenike u organizacionoj jedinici; daje bliže upute o načinu vršenja tih poslova; osigurava blagovremeno, zakonito i pravilno vršenje svih poslova iz nadležnosti organizacione jedinice; redovno usmeno ili pismeno upoznaje rukovodioca osnovne organizacione jedinice u čijem sastavu se nalazi unutrašnja organizaciona jedinica o stanju vršenja poslova iz svoje nadležnosti, problemima u vezi vršenja poslova i predlaže mjere za njihovo rješavanje; postupa po nalozima rukovodioca osnovne organizacine jedinice.Šef unutrašnje organizacione jedinice odgovoran je za korištenje materijalnih i ljudskih potencijala dodijeljenih unutrašnjoj organizacionoj jedinici.Šefovi unutrašnjih organizacionih jedinica odgovorni su za svoj rad i rukovođenje rukovodiocu osnovne organizacione jedinice u čijem sastavu se nalazi unutrašnja organizaciona jedinica.) Neposredno vrši slijedeće poslove: učestvuje u pripremi prijedloga programa, metodologije rada i izvještaja iz djelokruga rada Odsjeka; uspostavlja saradnju Odsjeka sa ostalim organizacionim jedinicama u kantonalnom poreznom uredu, osigurava blagovremenu i stručnu pomoć poreznim obveznicima i uposlenicima; priprema i predlaže plan edukacije za zaposlenike i porezne obveznike; daje upute i priprema i organizuje realizaciju planova rada na poslovima edukacije i registracije poreznih obveznika u nadležnosti kantonalnog poreznog ureda; osigurava poreznim obveznicima dobijanje besplatnih poreznih obrazaca i uputstava i dostupnost drugih informacija; priprema edukativne seminare za porezne obveznike i uposlenike , analizira probleme u obavljanju poslova registracije poreznih obveznika; ostvaruje saradnju sa sudskim organima i drugim registrovanim organima u vezi sa registracijom poslovnih subjekata; prati izdavanje uvjerenja o poreznoj registraciji; predlaže ocjenu rada zaposlenika Odsjeka; obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca kantonalnog poreznog ureda.

Pripadajuća osnovna neto plaća:1.563,16 KM

04. Opis poslova: vrši provjeru i obradu poreznih prijava; podnosi obavijesti poreznim obveznicima; podnosi izmjenjene porezne prijave i porezne prijave u ime poreznih obveznika koji nisu podnijeli poreznu prijavu i razmatra prigovore poreznih obveznika na iste; priprema naloge za plaćanje izvršnih poreznih obaveza; poduzima mjere prema poreznim obveznicima koji ne izvršavaju ili neuredno izvršavaju porezne obaveze – izdaje prekršajne naloge, podnosi zahtjeve za pokretanje prekršajnog postupka i izveštaje za eventualno počinjena krivična djela; provjera i obrada prijava poreza po odbitku; rješava zahtjeve za povrat pogrešno uplaćenih javnih prihoda i provodi potrebne zakonske procedure; provjerava i parafira dugovnu i potražnu stranu na kartici poreznih obveznika za izdavanje poreznog uvjerenja;provjera i obrada mjesečnog i godišnjeg izvještaja o ukupno isplaćenim plaćama i drugim ličnim primanjima poreznih obveznika; inicira inspekcijski nadzor u slučaju opravdane sumnje da porezni obveznik ne prijavljuje porezne obaveze; priprema i daje podatke nadležnim organima o visini duga poreznog obveznika radi prijave potraživanja u izvršnim postupcima i postupcima stečaja i likvidaciji; izvršava i sve druge poslove po nalogu šefa ispostave.

Pripadajuća osnovna neto plaća:1.424,21 KM

05. Opis poslova: razvija, testira i ažurira web stranicu; osigurava poštivanje standarda sistema; uključujući potpunu dokumentaciju koja objašnjava sve napisane programe i aplikativni softver koji se obavlja i druge poslove po nalogu šefa ispostave.

Pripadajuća osnovna neto plaća:1.354,73 KM

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete iz člana 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine:

 1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;
 2. da je stariji od 18 godina;
 3. da ima univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stupnja stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja, što se utvrđuje propisom kojim se uređuju poslovi osnovne djelatnosti i pomoćno tehnički poslovi i uvjet za njihovo obavljanje u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine;
 4. da je zdravstveno sposobno za vršenje određenih poslova predviđenih za to radno mjesto;
 5. da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta osoba nije otpuštena iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini;
 6. da nije obuhvaćeno odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine.

Pored općih uvjeta navedenih u javnom konkursu kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete, i to za:

Poziciju 01.:

 • VSS – VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, diploma visokog obrazovanja – pravne struke ili ekonomski fakultet,
 • 1 (jedna) godina radnog staža u struci, nakon sticanja VSS

Poziciju 02.:

 • VSS – VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, diploma visokog obrazovanja – pravne struke ili ekonomski fakultet
 • 3 ( tri) godine radnog staža u struci, nakon sticanja VSS

Poziciju 03.:

 • VSS – VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, diploma visokog obrazovanja – pravne struke ili ekonomski fakultet
 • 4 ( četiri) godine radnog staža u struci, nakon sticanja VSS

Poziciju 04.:

 • VSS – VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, diploma visokog obrazovanja – pravne struke ili ekonomski fakultet
 • 3 ( tri) godine radnog staža u struci, nakon sticanja VSS

Poziciju 05.:

 • VSS – VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog ciklusa (koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, elektrotehnički, prirodno-matematički, mašinski ili ekonomski fakultet
 • 2 (dvije) godine radnog staža u struci, nakon sticanja VSS

Prijavljivanje-potrebni dokumenti:

 1. Kandidati se prijavljuju na javni konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Službi Agencije ili Odsjeka za postavljenja za federalne organe državne službe u Sarajevu, ul. Kulovića bb. ili na web stranici Agencije: www.adsfbih.gov.ba).
 2. Kandidati koji nisu izuzeti od polaganja ispita općeg znanja dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti dokaz o radnom stažu u struci nakon sticanja visoke stručne spreme u skladu sa uslovima iz konkursa (original ili ovjerene kopije) na propisanom Obrascu uvjerenja (može se preuzeti u prostorijama Službi Agencije ili Odsjeka za postavljenja za federalne organe državne službe u Sarajevu ul. Kulovića bb ili na web stranici Agencije: www.adsfbih.gov.ba).
 3. Kandidati za radno mjesto stručnog saradnika (pozicija 01. ), a koji obavljaju poslove namještenika u organu državne službe i koji su stekli visoku stručnu spremu, dužni su uz prijavu na javni konkurs dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
 4. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini ili je diploma stečena u nekoj od država nastalih raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine),
 5. dokaz da su zaposleni u organu državne službe kao namještenici i dokaz o pet godina radnog iskustva u organima državne službe nakon položenog stručnog ispita za namještenike, izdati nakon objave javnog konkursa,
 6. dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenike u organima državne službe.

NAPOMENE ZA KANDIDATE:

O datumu, vremenu i mjestu polaganja stručnog ispita kandidati će biti obavješteni putem web stranice Agencije, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju. Ako kandidat ne pristupi polaganju stručnog ispita smatrat će se da je odustao od dalje konkursne procedure. Kandidate, koji polože stručni ispit (pismeni i intervju), Agencija će pisano obavjestiti o vremenu i načinu dostavljanja dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa. Ovjerena fcc diplome o završenom visokom obrazovanju na mjestu ovjere nadležnog organa mora sadržavati napomenu da izvornik, dakle diploma, sadrži suhi žig koji se na fotokopiji ne vidi. Ovjerene fotokopije diploma moraju sadržavati i potpise ovlaštenih lica.

Agencija može u svakoj fazi konkursne procedure zatražiti od kandidata na uvid originale priloženih kopija dokumenata koji služe u svrhu dokazivanja ispunjavanja uvjeta javnog konkursa. Ukoliko pozvani kandidat ne postupi po zahtjevu Agencije za provjeru izvornosti dostavljenih ovjerenih fotokopija dokumenata, bit će isključen iz konkursne procedure.

Istovremeno sa dostavom dokaza o ispunjavanju uvjeta javnog konkursa, kandidat, koji polaže pravo na prioritetno zapošljavanje po osnovu posebnog zakona, dužan je dostaviti i odgovarajuće dokaze o svom statusu u skladu sa propisom na koji se poziva. Kandidati u javnom konkursu moraju ispunjavati uvjete javnog konkursa sa danom njegove objave u „Službenim novinama Federacije BiH“ , neovisno od toga kada su dokazi zatraženi ili dostavljeni. Kandidat koji u bilo čemu ne postupi po navodima javnog konkursa biće isključen iz konkursne procedure bez mogućnosti ponavljanja propuštene radnje.

 Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 15 dana, od objave javnog konkursa u „Službenim novinama Federacije BiH”, putem pošte, preporučeno na adresu:

AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU FBIH

Služba za postavljenja u organima državne službe

u Unsko-sanskom kantonu

Ul. Kralja Tvrtka br.3

77000 Bihać

(za poziciju: 01.)

 

AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU FBIH

Služba za postavljenja u organima državne službe

u Hercegovačko neretvanskom kantonu

Ul. Ante Starčevića bb

88 000 Mostar

(za pozicije: 02. i 03.)

 

AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU FBIH

Služba za postavljenja u organima državne službe

u Zeničko-dobojskom kantonu

Ul. Kučkovići br. 2.,

72000 Zenica

(za poziciju: 04. )

 

AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU FBIH

Odjeljenje za provedbu i praćenje primjene zakona o državnoj službi

Odsjek za postavljenja za federalne organe državne službe

(ul. Ul. Hamdije Čemerlića br. 2 71000 Sarajevo,)

(za poziciju: 05. )

sa naznakom:

„Javni konkurs za popunu radnih mjesta državnih službenika

u Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine,

sa pozivom na broj: 06-30-8-481/22”

Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za zapošljavanje ŽZH ne odgovara za navode iz natječaja, izmjene i dopune za vrijeme trajanja natječaja, niti za greške nastale prilikom prenošenja teksta natječaja.