Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Škole

Na temelju čl. 55. Zakona o srednjoškolskom odgoju i obrazovanju (NN. HNŽ-a broj: 8/00, 4/04, 5/04, 8/06), Naputka o izboru i imenovanju ravnatelja osnovnih i srednjih škola čl. 4. i 6. ( NN. HNŽ-a broj: 2/05 ) čl. 38. Statuta Škole, Odluke Školskog odbora 02-30-0106/23 suglasnosti Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i sporta HNŽ za raspisivanje javnog natječaja za izbor ravnatelja Škole broj: 02-30-651/23 od 28. 3. 2023. godine Srednja- turističko-ugostiteljska škole raspisuje :

N A T J E Č A J

za izbor i imenovanje ravnatelja Škole

za ravnatelja srednje škole može biti imenovana osoba koja pored općih uvjeta propisanih Zakonom, treba da ispunjava i slijedeće uvjete:  

  1. Ima visoku stručnu spremu
  2. Ispunjava uvjete za nastavnika sukladno Zakonu o srednjoškolskom odgoju i obrazovanju
  3. Ima najmanje 5 godina radnog iskustva na odgojno-obrazovnim poslovima u srednjoj školi
  4. Nije krivično kažnjavana

ravnatelj škole se imenuje na mandat od 4 godine.  

Uz prijavu kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju: životopis, rodni list, uvjerenje o državljanstvu, uvjerenje da nije krivično kažnjavan i da se protiv njega ne vodi krivični postupak, ovjeren preslik diplome, potvrdu o stažu na odgojno-obrazovnim poslovima u školi.

Rok podnošenja prijava je 15 dana od dana objavljivanja natječaja.

Prijave dostaviti na adresu škole Srednja turističko-ugostiteljska škola Mostar Stjepana Radića 3 88 000 Mostar preporučeno poštom s naznakom „ za natječaj

O rezultatima natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja Škole kandidati će biti pismeno obaviješteni u roku od osam dana od dana donošenja Odluke o izboru.

Nepotpune  i nepravovremene prijave neće se razmatrati.