Javni natjecaj za prijam radnika Dom zdravlja Ljubuski

Na temelju članka 20a. Zakona o radu (Službene novine FBiH br.: 26/16, 89/18 i 44/22), članka 22. Zakona o radu (Narodne novine ŽZH, broj: 11/17), članka 29. Statuta Doma zdravlja Ljubuški na koji je Skupština ŽZH dala suglasnost (Narodne novine ŽZH br.: 17/16 i 17//18), članka 2. Pravilnika o upošljavanju u javno zdravstvenim ustanovama u Županiji Zapadnohercegovačkoj (Narodne novine ŽZH, broj: 13/23), članka 9. Pravilnika o radu Doma zdravlja Ljubuški, broj: 1085/2021 od 27. listopada 2021. godine, članka 1. stavak (2), (3) i (4) Pravilnika o dopunama Pravilnika o radu Doma zdravlja Ljubuški, broj: 514/2023 od 24. svibnja 2023. godine, članaka 13., 14., 18., 19. i 39. Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Doma zdravlja Ljubuški, broj: 564/23 od 7. lipnja 2023. godine, Suglasnosti Ministarstva zdravstva rada i socijalne skrbi ŽZH, broj:08-239-1/23 od: 17.kolovoza 2023.godine, Odluke ravnatelja o prijemu radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme, broj:802/23, od: 18. kolovoza 2023. godine,  Dom zdravlja Ljubuški raspisuje sljedeći:

                                                   

JAVNI NATJEČAJ

za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme

u Domu zdravlja Ljubuški

 

  1. Logoped u Centru za rani rast i razvoj – jedan (1) izvršitelj;

 

  1. Socijalni radnik u Centru za mentalno zdravlje – jedan (1) izvršitelj;

 

  1. Prvostupnik sanitarnog inženjerstva u Odjelu za higijenu i epidemiologiju – jedan (1) izvršitelj;

 

  1. Fizioterapeut u Centru za palijativnu skrb – Hospiciju – jedan (1) izvršitelj.

 

Naziv, sjedište i internet adresa poslodavca:

Dom zdravlja Ljubuški

Dr. Ante Vukšića 3, 88320 Ljubuški

www.dzljubuski.com

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme.

 

Uvjeti za prijem:

Za prijem u radni odnos kandidati moraju ispunjavati sljedeće opće uvjete:

 – da je državljanin BiH (dostaviti Uvjerenje o državljanstvu, ne starije od 6 mjeseci);

 – da je stariji od 18 godina (dostaviti Izvod iz matične knjige rođenih);

 – da nije otpuštan iz državne službe, kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojoj razini vlasti BiH, u periodu od 3 (tri) godine prije objave natječaja (dostaviti ovjerenu izjavu);

 – Uvjerenje o nekažnjavanju (dostaviti uvjerenje od nadležne policijske uprave, ne starije od tri mjeseca);

  – da nije obuhvaćen odredbom čl.  IX. Ustava BiH (dostaviti ovjerenu izjavu).

 

Za prijem u radni odnos kandidati moraju ispunjavati sljedeće posebne uvjete:

Za radno mjesto pod točkom 1. Javnog natječaja:

 -VSS / VII stupanj stručne spreme, završen Filozofski fakultet ili Edukacijsko – rehabilitacijski fakultet prije uvođenja Bolonjskog sustava studiranja, smjer: logopedija ili završen preddiplomski i diplomski studij na Fakultetu za edukacijsku rehabilitaciju ili Filozofskom fakultetu nakon uvođenja Bolonjskog sustava studiranja, koji se vrednuje s najmanje 300 ECTS bodova, smjer: logopedija.

– dostaviti diplomu ili uvjerenje o diplomiranju – uvjerenje ne može biti starije od jedne godine, odnosno roka potrebnog za izdavanje diplome,

– najmanje jedna (1) godina radnog iskustva, (dostaviti potvrdu o radnom iskustvu od prethodnih poslodavaca na kojoj je naveden točan naziv radnog mjesta i vremenski period u kojem je kandidat bio u radnom odnosu i dostaviti dokument mjerodavnog tijela – Uvjerenje MIO/PIO o podacima registriranim u matičnoj evidenciji).

Opis poslova:

Obavlja poslove logopeda u Centru za rani rast i razvoj u Domu zdravlja Ljubuški svakim radnim danom od ponedjeljka do petka u vremenskom razdoblju od 07:00h do 15:00h.

–  Radi na prevenciji, dijagnosticiranju i rehabilitaciji poremećaja komunikacije jezika, govora i glasa kod bolesnika, 

–  Radi na poboljšanju komunikacijskih vještina i učinkovitosti,

–  Radi na prevenciji, dijagnosticiranju i rehabilitaciji poremećaja neverbalne komunikacije u 

osoba sa poteškoćama u razvoju, 

–  Provodi rehabilitaciju slušanja jezika i govora te pruža usluge osobama sa oštećenim  sluhom,

– Radi na prevenciji, dijagnosticiranju i rehabilitaciji poremećaja laringealnih funkcija i srodnih poremećaja, 

–  Vodi i druge poslove po nalogu voditelja Centra i ravnatelja.

 

Za radno mjesto pod točkom 2. Javnog natječaja:

–  VŠS, završena viša socijalna škola prije uvođenja Bolonjskog ciklusa studiranja / VSS – VII stupanj, završen preddiplomski studij po Bolonjskom sustavu studiranja koji se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova, smjer socijalni rad – stručni naziv: prvostupnik socijalnog rada.

– dostaviti diplomu ili uvjerenje o diplomiranju – uvjerenje ne može biti starije od jedne godine, odnosno roka potrebnog za izdavanje diplome,

– najmanje 6 (šest) mjeseci radnog iskustva, (dostaviti potvrdu o radnom iskustvu od prethodnih poslodavaca na kojoj je naveden točan naziv radnog mjesta i vremenski period u kojem je kandidat bio u radnom odnosu te dostaviti dokument mjerodavnog tijela za  – Uvjerenje MIO/PIO o podacima registriranim u matičnoj evidenciji).

 

Opis poslova:

Obavlja poslove socijalnog radnika u Centru za mentalno zdravlje Doma zdravlja Ljubuški svakim radnim danom od ponedjeljka do petka u vremenskom razdoblju od 07:00h do 15:00h.

–  Uzimanje socijalne anamneze sa ekspertizom,

–  Izrada plana aktivnosti iz domena socijalnog rada,

–  Pružanje odgovarajuće pomoći u rješavanju pitanja i problema koji su od bitnog interesa za bolesnika i izvan su domena medicinskog i psihološkog tretmana,

–  Pružanje adekvatne stručne pomoći bolesnicima čije socijalno stanje zahtjeva naročitu skrb i pomoć društvene zajednice, kao što su nezaposleni, osobe u stanju onesposobljenosti, djeca bez roditeljskog staranja, samohrani roditelji, stare i iznemogle osobe, i dr.

–  Rad na uklanjanju različitih socijalnih činitelja koji u obitelji i široj društvenoj zajednici mogu imati negativan utjecaj na uspješan tretman bolesnika,

– Uspostavljanje permanentne suradnje sa različitim službama i institucijama socijalne zaštite, obrazovnim i drugim ustanovama od javnog značaja, te različitim nevladinim organizacijama u zajednici u kojoj djeluje Centar,

–  Poticanje bolesnika da aktivno sudjeluju u društvenim i kulturnim događajima, a sukladno njegovim afinitetima,

–  Organiziranje rekreativnih aktivnosti s ciljem razvijanja socijalnih vještina bolesnika,

–  Razvijanje i poticanje volonterskog rada u zajednici koji je u uskoj vezi sa socijalnom zaštitom i socijalnom politikom državnog sektora,   

–  Uredno vođenje pisane i elektronske dokumentacije,

–  Obavljanje  i drugih poslova po nalogu voditelja Centra.

 

Za radno mjesto pod točkom 3. Javnog natječaja:

– VSS, VII stupanj stručne spreme prije uvođenja Bolonjskog sustava studiranja, završena Visoka zdravstvena škola ili Fakultet zdravstvenih studija – sanitarni smjer ili završen preddiplomski studij na Fakultetu zdravstvenih studija po Bolonjskom ciklusu studiranja koji se vrednuje s najmanje 180 ECTS bodova – sanitarni smjer, stručni naziv: prvostupnik sanitarnog inženjerstva.

– dostaviti diplomu ili uvjerenje o diplomiranju – uvjerenje ne može biti starije od jedne godine, odnosno roka potrebnog za izdavanje diplome,

– najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva, (dostaviti potvrdu o radnom iskustvu od prethodnih poslodavaca na kojoj je naveden točan naziv radnog mjesta i vremenski period u kojem je kandidat bio u radnom odnosu i dostaviti dokument mjerodavnog tijela – Uvjerenje MIO/PIO o podacima registriranim u matičnoj evidenciji),

– dostaviti Uvjerenje o položenom stručnom ispitu.

 

Opis poslova:

Obavlja poslove sanitarnog inženjera u Odjelu epidemiologije i higijene Doma zdravlja Ljubuški svakim radnim danom od ponedjeljka do petka u vremenskom razdoblju od 07:00h do 15:00h,

– Organizira rad odjela u suradnji s voditeljem odjela,

– U slučaju potrebe obavlja redovito cijepljenje dječje i odrasle populacije te provodi cijepljenje u sklopu pandemije zaraznih bolesti,

– Uzima uzorke za mikrobiološke analize u sklopu sanitarnih pregleda, uredno ih evidentira te šalje na analizu u nadležni mikrobiološki laboratorij,

– Uzima uzorke za PCR testiranja na COVID 19 te vrši uzimanje uzoraka i obavlja brza antigenska testiranja na COVID 19,

– Uredno vodi svu propisanu pisanu i elektronsku dokumentaciju o svom radu

– Izrađuje redovita mjesečna i godišnja izvješća o pruženim uslugama na svom Odjelu i na drugim službama/odjelima te ih šalje prema nadležnom Zavodu za javno zdravstvo i ostalim nadležnim institucijama,

– Brine se o redovitoj provedbi mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, kao i redovitoj provedbi sanitarnih pregleda djelatnika Doma zdravlja Ljubuški,

– Obavlja i druge poslove po nalogu voditelja odjela.

 

Za radno mjesto pod točkom 4. Javnog natječaja:

– VSS / VII stupanj prije uvođenja Bolonjskog sustava studiranja, završena Visoka zdravstvena škola ili Fakultet zdravstvenih studija, studij fizioterapije, stručni naziv: diplomirani fizioterapeut ili završen preddiplomski studij na Fakultetu zdravstvenih studija po Bolonjskom ciklusu studiranja koji se vrednuje sa 180 ECTS bodova – smjer fizioterapija.

– dostaviti diplomu ili uvjerenje o diplomiranju, uvjerenje ne može biti starije od jedne godine, odnosno roka potrebnog za izdavanje diplome,

– najmanje dvije (2) godine radnog iskustva, (dostaviti potvrdu o radnom iskustvu od prethodnih poslodavaca na kojoj je naveden točan naziv radnog mjesta i vremenski period u kojem je kandidat bio u radnom odnosu i dostaviti dokument mjerodavnog tijela – Uvjerenje MIO/PIO o podacima registriranim u matičnoj evidenciji),

– dostaviti Uvjerenje o položenom stručnom ispitu.

 

Opis poslova:

– Obavlja poslove Fizioterapeuta u Centru za palijativnu skrb – Hospiciju Doma zdravlja Ljubuški svakim radnim danom od ponedjeljka do petka u vremenskom razdoblju od 07:00h do 15:00h.

– Provodi propisanu terapiju od strane spec. fizijatra i nadležnih liječnika u Centru,

– Obavlja individualnu procjenu statusa korisnika i procjenjuje potrebe za fizikalnim tretmanom,

– Provodi fizikalni tretman prevencije komplikacija dugotrajnog ležanja (prevencija dekubitusa i kontraktura, vježbe disanja), provodi vertikalizaciju bolesnika, sukladno njihovom zdravstvenom stanju i mogućnostima,

– Obavlja elektroterapiju, fizikalnu terapiju i kineziterapiju,

– Vodi propisanu dokumentaciju i evidenciju o bolesnicima te provedenim tretmanima,

– Sudjeluje u radu mobilnog palijativnog tima, sukladno svojoj stručnoj spremi i potrebama palijativnih bolesnika,

–  Sačinjava mjesečna i godišnja izvješća o svom radu,

–  Radi evaluaciju učinka tretmana,

– Brine o kontinuiranoj vlastitoj edukaciji, sudjeluje na stručnim seminarima te prati stručnu literaturu,

– Odgovara za sredstva i opremu koju koristi pri radu,

– Obavlja i druge poslove po nalogu glavne sestre Centra i ravnatelja.

 

Uz vlastoručno potpisanu Prijavu na Javni natječaj na kojoj treba biti navedena točka Javnog Natječaja na koju se kandidat prijavljuje te dostavljanje svih gore navedenih dokaza o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta Javnog natječaja, koji moraju biti dostavljeni kao originali ili ovjerene kopije, kandidati su dužni dostaviti i kratki životopis.

Dom zdravlja Ljubuški nije u obvezi vraćati dokumentaciju koja se predaje uz prijavu na natječaj.

 

Prijave sa svom potrebnom dokumentacijom i dokazima o ispunjavanju gore navedenih uvjeta kandidati su dužni dostaviti u roku od 15 (petnaest) dana od dana objave u dnevnim novinama, putem pošte ili izravno na protokol Doma zdravlja Ljubuški, u zatvorenoj koverti, na adresu: Dom zdravlja Ljubuški, Dr.  Ante Vukšića 3, 88320 Ljubuški (Na koverti je potrebno navesti: IME, PREZIME I ADRESU KANDIDATA te  naznaku: „PRIJAVA NA JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJEM RADNIKA U RADNI ODNOS NA NEODREĐENO RADNO VRIJEME U DOMU ZDRAVLJA LJUBUŠKI NA RADNO MJESTO POD REDNIM BROJEM ___., NE OTVARAJ – OTVARA POVJERENSTVO˝).

 

Cjeloviti tekst Javnog natječaja će biti objavljen na internet stranici Doma zdravlja Ljubuški www.dzljubuski.com i internet stranici Službe za zapošljavanje Županije Zapadnohercegovačke, a Obavijest o Javnom natječaju će biti objavljena u Dnevnom listu BiH.

 

Povjerenstvo za provođenje Javnog natječaja će pismenim putem obavijestiti kandidate čija dokumentacija nije ispravna da nisu na popisu kandidata među kojima se provodi izborni postupak, sa navođenjem razloga neispravnosti dokumentacije. Kandidati koji ispunjavaju uvjete Javnog natječaja će putem adrese elektroničke pošte koju su dostavili u prijavi i putem službene internet stranice Doma zdravlja Ljubuški, biti obaviješteni o terminu i mjestu polaganja pismenog i usmenog ispita.

 

Prednost u zapošljavanju imaju kandidati koji po posebnom zakonu imaju prednost u zapošljavanju. Prednost pri zapošljavanju kandidati dokazuju odgovarajućim dokumentima (uvjerenje i sl.), koje prilažu prilikom prijave na Javni natječaj, pozivajući se na poseban zakon po kojemu imaju prednost.

 

Poslovnik o radu Povjerenstva za provedbu Javnog natječaja će biti objavljen na web stranici Doma zdravlja Ljubuški www.dzljubuski.com i biti će dostupan do okončanja natječajne procedure.

 

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzimati u razmatranje.

 

Sve dodatne informacije u vezi Javnog natječaja zainteresirani kandidati mogu dobiti na telefonski broj Doma zdravlja Ljubuški: ++387 39/ 831-515.

 

Kandidati koji budu izabrani, nakon provedenog Javnog natječaja dužni su prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti Liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za rad i uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (dostaviti potvrdu od nadležnog suda ne stariju od tri mjeseca).