Natječaj za posao u Domu zdravlja Posušje

 DOM ZDRAVLJA POSUŠJE

Stjepana Radića 7

88240  Posušje

Broj: 01-297-5/23

Dana, 29.09.2023.godine

Na temelju članka 22. Zakona o radu Županije Zapadnohercegovačke („Narodne novine ŽZH“ br: 11/17), članka 2. Pravilnika o upošljavanju u javno zdravstvenim ustanovama u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine ŽZH“, broj: 13/23), članaka 10. stavak (2) i 18. Pravilnika o radu Doma zdravlja Posušje, broj: 01-225-1/23 od 05.07.2023. godine, članaka 11.,12.,13.,14. i 15. Pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta Doma zdravlja Posušje broj: 01-226-1/23 od 05.07.2023.godine, Suglasnosti Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi ŽZH, broj: 08-300-1/23 od 22.09.2023.godine i Odluke ravnatelja o raspisivanju Javnog natječaja o prijemu u radni odnos na neodređeno vrijeme broj: 01-297-4/23 od 29.09.2023.godine, Dom zdravlja Posušje raspisuje:

JAVNI NATJEČAJ

za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme u Domu zdravlja Posušje

 1. Medicinska sestra/tehničar – 1 izvršitelj u Ambulanti obiteljske medicine Vir Doma zdravlja Posušje
 2. Čistačica – 1 izvršitelj u Ambulanti obiteljske medicine Vir Doma zdravlja Posušje
 3. Tajnik/ca – 1 izvršitelj u Domu zdravlja Posušje
 4. Referent za medicinsko opskrbljivanje – 1 izvršitelj u Domu zdravlja    Posušje

Uvjeti za prijem:

Za prijem u radni odnos kandidati moraju ispunjavati sljedeće opće uvjete:

 • da je državljanin BiH,
 • da je stariji od 18 godina,
 • da nije otpušten iz državne službe, kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojoj razini vlasti BiH, u periodu od 3 (tri) godine prije objave natječaja,
 • uvjerenje o nekažnjavanju,
 • da nije obuhvaćen odredbama čl. IX Ustava BiH.

Za prijem u radni odnos kandidati moraju ispunjavati sljedeće posebne uvjete:

Za radno mjesto pod točkom 1. Javnog natječaja:

– SSS, završena srednja medicinska škola, opći smjer,

– položen stručni ispit,

– poželjan završen PAT program ili edukacija za polivalentne patronažne sestre u zajednici.

Opis poslova:

– Vrši prijem zdravstvenih iskaznica od pacijenata, kao i trijažu oboljelih i povrijeđenih osoba  po hitnosti.

– Izdaje zdravstvene kartone, te vodi i popunjava medicinsku dokumentaciju, tekuću dnevnu evidenciju i periodične izvještaje.

– Priprema pacijenta za pregled i asistira doktoru medicine prilikom pregleda, odnosno intervencije, a na zahtjev doktora medicine.

-Vrši poslove primjene ordinirane terapije, seruma, medikamenata (subkutano,

  intrakutano, intramuskularno, intravenozno).

-Ordinira terapiju u ambulanti i stanu bolesnika, ako za to postoji medicinska indikacija.

-Vrši kateterizaciju, klistiranje, imobilizaciju, previjanje, te i druge poslove u okviru svoje stručnosti.

-Odgovorna je za inventar i opremu koju koristi pri radu.

– Obavlja i ostale poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja

Za radno mjesto pod točkom 2. Javnog natječaja:

SSS / NK zaposlenik

Opis poslova:

-Vrši redovno čišćenje i dezinficiranje prostorija, WC, hodnika i prostora oko zgrade.

-Brine se za dovoljan broj kanti za smeće i otpatke, brine se o njihovom redovnom čišćenju i pražnjenju i dezinficiranju.

-Trebuje dovoljnu količinu pribora i materijala za čišćenje i dezinficiranje.

-Redovno i ispravno upotrebljava sredstva dezinfekcije pod nadzorom radnika HE službe.

-Nadzire deponiranje otpadnih materijala u zgradi i oko zgrade.

-Brine se za redovit odvoz otpadnih materijala i smeća.

-Vrši poslove pranja, sušenja i glačanja zaštitne opreme djelatnika i posteljine.

-Posprema sobu dežurnog osoblja i redovito mijenja posteljinu.

-Obavlja i ostale poslove po nalogu voditelja neposrednog rukovoditelja.    

Za radno mjesto pod točkom 3. Javnog natječaja:

–  SSS, ekonomskog ili upravnog smjera ili društvenog smjera,

–  najmanje 6 mjeseci radnog iskustva

Opis poslova:

– Obavlja sve administrativne poslove vezane za rad Ravnatelja.

– Prima i najavljuje stranke.

-Vodi djelovodnik, knjigu prijava povreda na radnom mjestu, prijava povreda van radnog mjesta, vodi dostavnu knjigu za mjesto i poštu, te kuvertira, adresira i šalje službenu poštu.

-Vodi internu dostavnu knjigu i brine se za blagovremenu dostavu akata.

-Vodi knjigu evidencije sporova pred sudom i rokova izvršenja istih.

– Djelatnike doma zdravlja obavještava i saziva sastanke.

-Obavlja kompletne daktilografske poslove za potrebe Doma zdravlja.

-Surađuje s drugim djelatnicima službi i Doma zdravlja, te  obavlja i druge poslove u okviru svoje stručnosti koji mu se stave u zadatak.

– Raspoređuje primljenu poštu.

– Brine o nabavi i utrošku potrošnog materijala.

– Odlaže i ažurira sve dokumente koje obrađuje Ravnatelj.

– Vodi pisanu i elektronsku dokumentaciju.

– Zaprima prijave o povredi bolesnika, evidentira ih umnožava i šalje u nadležnu policijsku upravu.

– Vrši arhiviranje svih dopisa i akata, te vrši otpremu sve pošte.

-Obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja.

Za radno mjesto pod točkom 4. Javnog natječaja:

–  SSS ekonomskog smjera,

–  najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva

Opis poslova:

-Vrši nabavku, čuvanje i izdavanje lijekova i ljekovitih sredstava, kao i druga sredstva za potrebe redovnog rada Doma zdravlja.

-Vodi i izdaje narudžbenice za nabavu sanitetskog i potrošnog materijala.

-Prati rokove zastarijevanja lijekova i vrši blagovremeno odstranjivanje i pohranjivanje istih.

-Vodi evidenciju o stanju nabavljenog i izdanog materijala i lijekova za potrebe Doma zdravlja.

-Obavlja i ostale poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja.

Potrebna dokumentacija:

Uz vlastoručno potpisanu Prijavu na Javni natječaj na kojoj treba biti navedena točka Javnog natječaja na koju se kandidat prijavljuje, kandidati su obvezni dostaviti adresu, kontakt telefon i priložiti sljedeću dokumentaciju:

 • životopis,
 • da je državljanin BiH (dostaviti Uvjerenje o državljanstvu, ne starije od 6 mjeseci),
 • da je stariji od 18 godina (dostaviti Izvod iz matične knjige rođenih),
 • da nije otpušten iz državne službe, kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojoj razini vlasti BiH, u periodu od 3 (tri) mjeseca prije objave natječaja (dostaviti ovjerenu izjavu),
 • uvjerenje o nekažnjavanju (dostaviti uvjerenje od nadležne policijske uprave, ne starije od tri mjeseca),
 • da nije obuhvaćen odredbama čl. IX Ustava BiH (dostaviti ovjerenu izjavu),
 • ovjerena preslika svjedožbe završene srednje škole za radna mjesta pod točkom ,3. i 4. Javnog natječaja, te ovjerena preslika svjedožbe završene srednje ili osnovne škole za radno mjesto po točkom 2. Javnog natječaja,
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu za radno mjesto po točkom Javnog natječaja (ovjerena preslika),
 • potvrda ili uvjerenje o radnom iskustvu za radna mjesta pod točkom ,3. i 4. Javnog natječaja,
 • poželjno mišljenje prethodnog poslodavca za radna mjesta pod točkom ,3. i 4. Javnog natječaja,
 • poželjan završen PAT program ili edukacija za polivalentne patronažne sestre u

zajednici za radno mjesto po točkom 1. Javnog natječaja.

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme s probnim radom od 2 (dva) mjeseca.

Prijave s potrebnom dokumentacijom u zatvorenoj kuverti dostaviti u roku 15 (petnaest) dana od dana objave putem pošte ili izravno na protokol na adresu:

DOM ZDRAVLJA POSUŠJE

Stjepana Radića 7

88240 Posušje

s naznakom Prijava za natječaj za prijem radnika u radni odnos na neodređeno radno vrijeme pod rednim brojem____ – ” NE OTVARATI  “

Cjeloviti tekst Javnog natječaja će biti objavljen na internet stranici Doma zdravlja Posušje i internet stranici Službe za zapošljavanje ŽZH, a obavijest o Javnom natječaju će biti objavljena u Dnevnom listu BiH.

Prednost u zapošljavanju imaju kandidati koji po posebnom zakonu imaju prednost u zapošljavanju. Prednost pri zapošljavanju kandidati dokazuju odgovarajućim dokumentima (uvjerenje i sl.) koje prilažu prilikom prijave na Javni natječaj, pozivajući se na poseban zakon po kojem imaju prednost.

Povjerenstvo za provođenje Javnog natječaja će pismenim putem obavijestiti kandidate čija dokumentacija nije ispravna da nisu na popisu kandidata među kojima se provodi  izborni postupak, sa navođenjem razloga neispravnosti dokumentacije. Kandidati koji ispunjavaju uvjete Javnog natječaja će putem elektroničke pošte koju su dostavili u prijavi i putem službene internet stranice Doma zdravlja Posušje, biti obaviješteni o terminu i mjestu polaganja pismenog i usmenog ispita.                                                                           

Poslovnik o radu Povjerenstva za provedbu Javnog natječaja će biti objavljen na web stranici Doma zdravlja Posušje i bit će dostupan do okončanja natječajne procedure.

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzimati u razmatranje.

Sve dodatne informacije u vezi Javnog natječaja zainteresirani kandidati mogu dobiti na telefonski broj: 039/ 682-176.

Kandidati koji budu izabrani, nakon provedenog Javnog natječaja dužni su prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti Liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za rad.