Dom zdravlja Posušje raspisuje javni natječaj

DOM ZDRAVLJA POSUŠJE

Stjepana Radića 7

88240 Posušje

Broj: 01-297-9/23

Dana, 03.10.2023.godine

Na temelju članka 22. Zakona o radu Županije Zapadnohercegovačke („Narodne novine ŽZH“ br: 11/17), članka 2. Pravilnika o upošljavanju u javno zdravstvenim ustanovama u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine ŽZH“, broj: 13/23), članaka 10. stavak (2) i 18.Pravilnika o radu Doma zdravlja Posušje, broj: 01-225-1/23 od 05.07.2023. godine, članaka 11.,12.,13.,14. i 15. Pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta Doma zdravlja Posušjebroj: 01-226-1/23 od 05.07.2023.godine, Suglasnosti Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi ŽZH, broj: 08-300-1/23 od 22.09.2023.godine i Odluke ravnatelja o raspisivanju Javnog natječaja o prijemu u radni odnos na neodređeno vrijeme broj: 01-297-8/23 od 03.10.2023.godine, Dom zdravlja Posušje raspisuje:

JAVNI NATJEČAJ

za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme

u Domu zdravlja Posušje

 1. Domar – 1 izvršitelj u Domu zdravlja Posušje
 2. Referent za pravne, personalne i opće poslove– 1 izvršitelj u Domu zdravlja Posušje
 3. Medicinska sestra – 1 izvršitelj na Odjelu hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Posušje
 4. Vozač – 1 izvršitelj u Domu zdravlja Posušje

Uvjeti za prijem:

Za prijem u radni odnos kandidati moraju ispunjavati sljedeće opće uvjete:

 • da je državljanin BiH,
 • da je stariji od 18 godina,
 • da nije otpušten iz državne službe, kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojoj razini vlasti BiH, u periodu od 3 (tri)godine prije objave natječaja,
 • uvjerenje o nekažnjavanju,
 • da nije obuhvaćen odredbama čl. IX Ustava BiH.

Za prijem u radni odnos kandidati moraju ispunjavati sljedeće posebne uvjete:

Za radno mjesto pod točkom 1. Javnog natječaja:

-SSS, III stupanj ili IV stupanj

Opis poslova:

-Obavlja poslove oko održavanja instalacija.

-Vodi računa o grijanju, kotlovnici, o pravilnom funkcioniranju kanalizacijske mreže u zgradi i oko zgrade.

-Sudjeluje u otklanjanju kvarova na vodovodnoj mreži i kanalizacijskim uređajima.

-Popravlja brave, vrata, stakla, prozore, stolice i ostalo.

-Vrši popravku instrumentarija za koji posao je osposobljen.

-Boji drvenariju i brine se za održavanje zgrade.

-Održava okoliš doma zdravlja.

– Obavlja i ostale poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja.

Za radno mjesto pod točkom 2. Javnog natječaja:

– VSS­/VII stupanj stručne spreme prije uvođenja Bolonjskog sustava studiranja / 

preddiplomski i diplomski ciklus obrazovanja po Bolonjskom sustavu studiranja koje se vrednuje sa najmanje 300 ECTS bodova,

–  završen Pravni fakultet,

–  najmanje 3 (tri) godine radnog iskustva.

Opis poslova:

-Prati i proučava pozitivne zakonske propise koje se odnose na Dom zdravlja iz područja pravnih, personalnih i općih poslova.

-Priprema nacrte i prijedloge općih akata i brine se da budu usklađeni s pozitivnim zakonskim propisima.

-Priprema rješenja, odluke i ugovore koje donose tijela Doma zdravlja.

-Rješava predmete po podnesenim tužbama, žalbama, reklamacijama i prigovorima u kojima  je Dom zdravlja stranka u postupku,

-Odgovoran je za suradnju sa Zavodom za zdravstveno osiguranje, Zavodom za

mirovinsko-invalidsko osiguranje i Zavodom za zapošljavanje.

-Vodi evidenciju iz oblasti radnih odnosa (matična knjiga,  prijave i odjave kod zavoda zdravstvenog osiguranja, zavoda mirovinskog i invalidskog osiguranja, zavoda za zapošljavanje).

-Vodi evidencije o korištenju godišnjih odmora, bolovanja, plaćenog i neplaćenog odsustva i drugih izostanaka, te izdaje rješenja o korištenju istih.

-Osobnu dokumentaciju pohranjuje u personalne dosjee.

-Popunjava upitnike i statističke podatke iz oblasti kadrova i opreme i odgovoran je za točnost istih.

-Pravi raspored rada radnika i blagovremeno obavještava radnika o radnoj obvezi i izmjenama istih.

-Odgovoran je za uporabu i čuvanje pečata.

-Obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja.

Za radno mjesto pod točkom 3. Javnog natječaja:

-VŠS/VI stupanj stručne spreme prije uvođenja Bolonjskog sustava studiranja, smjer: sestrinstvo/opći smjer / preddiplomski studij po Bolonjskom sustavu studiranja koji se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova, smjer: sestrinstvo, opći smjer – stručno zvanje: prvostupnik sestrinstva,

–  položen stručni ispit.

Opis poslova:

-Vrši prijem i trijažu oboljelih i povrijeđenih osoba po hitnosti.

-Priprema pacijenta za pregled i asistira doktoru medicine prilikom pregleda, odnosno intervencije, a na zahtjev doktora medicine.

-Vrši poslove primjene ordinirane terapije, seruma, medikamenata (subkutano, intrakutano, intramuskularno, intravenozno).

-Ordinira terapiju u ambulanti ili u stanu bolesnika, ako za to postoji medicinska indikacija.

-Vrši kateterizaciju, klistiranje, imobilizaciju, previjanje, te druge poslove u okviru svoje stručnosti.

-Po potrebi prati bolesnika u odgovarajuće zdravstvene ustanove u koju je upućen.

-Obavlja poslove sterilizacije i odgovoran je za sterilnost instrumenata, zavojnog materijala, konaca, rukavica i sl.

-Snima EKG po nalogu doktora medicine.

-Asistira i pomaže u radu doktora medicine-specijalista (domaći i vanjski suradnici) kada isti ordiniraju u Domu zdravlja.

-Vodi propisanu medicinsku dokumentaciju i evidenciju.

-Odgovara za blagovremenu nabavku lijekova, sanitetskog materijala i opreme neophodne za rad odjela .

-Pomaže djelatnicima službe hitne medicinske pomoći u redovnom radu i kućnom liječenju.

-Obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja.

Za radno mjesto pod točkom 4. Javnog natječaja:

–  VK/KV djelatnici (V/1 stupanj stručne spreme) ili III/IV stupanj stručne spreme,           

– završeno stručno usavršavanje za vozača motornog vozila u međunarodnom cestovnom

   prometu robe i putnika (V/1), srednja škola prometnog, ekonomskog ili tehničkog

usmjerenja u trogodišnjem ili četverogodišnjem trajanju,

 – najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva,

– vozačka dozvola B kategorije.

Opis poslova:

-Obavlja poslove prijevoza nepokretnih i teško pokretnih bolesnika na kontrolne preglede, 

 dijagnostičke pretrage, fizikalnu rehabilitaciju u druge zdravstvene ustanove, prijevoz od

 doma bolesnika do matične ustanove, kao i ostale poslove prijevoza (dostavljanje

uzoraka za dg. pretrage, nalaza, cjepiva i sl.) po nalogu nadležnog liječnika, voditelj

 voznog parka i Ravnatelja.

– Obavlja poslove prijevoza bolesnika na hemodijalizu.

– Pomaže kod unošenja i iznošenja bolesnika iz sanitetskog vozila.

– Postavlja bolesnika u pravilan položaj na pokretna nosila ili u sjedište.

–  Pomaže bolesniku pri ustajanju, ulasku ili izlasku iz sanitetskog vozila.

– Po potrebi, u slučaju odsustva s posla ili zauzetosti vozača hitnog prijevoza drugim

hitnim  prijevozom, obavlja poslove vozača hitnog prijevoza.

– Obavlja poslove prijevoza oboljelih i povrijeđenih bolesnika.

–  Obavlja poslove prijevoza zdravstvenog osoblja do mjesta hitne intervencije.

–  Osigurava brz i siguran dolazak ekipe na mjesto poziva.

–  Pomaže med. tehničaru pri imobilizaciji, zaustavljanju krvarenja, reanimaciji, pri

 prijevozu na dodatnu dijagnostiku ili odjel.

–  Brine se o čistoći, spremnosti i tehničkoj funkcionalnosti sanitetskog vozila.

– Brine se o dezinfekciji i čistoći sanitetskih vozila.

– Prijavljuje nastale kvarove i štetu.

– Vodi urednu evidenciju putnog naloga o kretanju vozila, potrošnje goriva i maziva.

–  Brine se o servisiranju i održavanju vozila, te blagovremeno prijavljuje uočene

nedostatke.

–  Obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja.

Potrebna dokumentacija:

Uz vlastoručno potpisanu Prijavu na Javni natječaj na kojoj treba biti navedena točka Javnog natječaja na koju se kandidat prijavljuje, kandidati su obvezni dostaviti adresu, kontakt telefon i priložiti sljedeću dokumentaciju:

 • životopis,
 • da je državljanin BiH (dostaviti Uvjerenje o državljanstvu, ne starije od 6 mjeseci),
 • da je stariji od 18 godina (dostaviti Izvod iz matične knjige rođenih),
 • da nije otpušten iz državne službe, kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojoj razini vlasti BiH, u periodu od 3 (tri) godine prije objave natječaja (dostaviti ovjerenu izjavu),
 • uvjerenje o nekažnjavanju (dostaviti uvjerenje od nadležne policijske uprave, ne starije od 3 mjeseca),
 • da nije obuhvaćen odredbama čl. IX Ustava BiH (dostaviti ovjerenu izjavu),
 • ovjerena preslika svjedožbe završene srednje škole za radno mjesto pod točkom Javnog natječaja
 • ovjerena preslika svjedožbe završene srednje škole i/ili uvjerenje o stručnom usavršavanju za radno mjesto pod točkom Javnog natječaja
 • ovjerena preslika diplome za radno mjesto pod točkom i 3. Javnog natječaja
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu za radno mjesto po točkom Javnog natječaja (ovjerena preslika),
 • potvrda ili uvjerenje o radnom iskustvu za radno mjesto pod točkom i 4. Javnog natječaja
 • poželjno mišljenje prethodnog poslodavca za radno mjesto pod točkom i 4. Javnog natječaja,
 • dokaz o položenom vozačkom ispitu „B“ kategorije za radno mjesto pod točkom Javnog natječaja (ovjerena preslika vozačke dozvole).

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme s probnim radom od 2 (dva) mjeseca.

Prijave s potrebnom dokumentacijom u zatvorenoj kuverti dostaviti u roku 15 (petnaest) dana od dana objave putem pošte ili izravno na protokol na adresu:

DOM ZDRAVLJA POSUŠJE

Stjepana Radića 7

88240 Posušje

s naznakom Prijava za natječaj za prijem radnika u radni odnos broj: 01-297-9/23 na neodređeno radno vrijeme pod rednim brojem____ – ” NE OTVARATI  “

Cjeloviti tekst Javnog natječaja će biti objavljen na internet stranici Doma zdravlja Posušje i internet stranici Službe za zapošljavanje ŽZH, a obavijest o Javnom natječaju će biti objavljena u Dnevnom listu BiH.

Prednost u zapošljavanju imaju kandidati koji po posebnom zakonu imaju prednost u zapošljavanju. Prednost pri zapošljavanju kandidati dokazuju odgovarajućim dokumentima (uvjerenje i sl.) koje prilažu prilikom prijave na Javni natječaj, pozivajući se na poseban zakon po kojem imaju prednost.

Povjerenstvo za provođenje Javnog natječaja će pismenim putem obavijestiti kandidate čija dokumentacija nije ispravna da nisu na popisu kandidata među kojima se provodi  izborni postupak, sa navođenjem razloga neispravnosti dokumentacije. Kandidati koji ispunjavaju uvjete Javnog natječaja će putem elektroničke pošte koju su dostavili u prijavi i putem službene internet stranice Doma zdravlja Posušje, biti obaviješteni o terminu i mjestu polaganja pismenog i usmenog ispita.                                                                          

Poslovnik o radu Povjerenstva za provedbu Javnog natječaja će biti objavljen na web stranici Doma zdravlja Posušje i bit će dostupan do okončanja natječajne procedure.

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzimati u razmatranje.

Sve dodatne informacije u vezi Javnog natječaja zainteresirani kandidati mogu dobiti na telefonski broj: 039/ 682-176.

Kandidati koji budu izabrani, nakon provedenog Javnog natječaja dužni su prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti Liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za rad.