Natječaj Dom zdravlja Posušje

DOM ZDRAVLJA POSUŠJE

Stjepana Radića 7

88240  Posušje

Broj: 01-297-15/23

Dana, 06.10.2023.godine

Na temelju članka 22. Zakona o radu Županije Zapadnohercegovačke („Narodne novine ŽZH“ br: 11/17), članka 2. Pravilnika o upošljavanju u javno zdravstvenim ustanovama u Županiji Zapadnohercegovačkoj („Narodne novine ŽZH“, broj: 13/23), članaka 10. stavak (2) i 18. Pravilnika o radu Doma zdravlja Posušje, broj: 01-225-1/23 od 05.07.2023. godine, članaka 11.,12.,13.,14. i 15. Pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta Doma zdravlja Posušje broj: 01-226-1/23 od 05.07.2023.godine, Suglasnosti Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi ŽZH, broj: 08-300-1/23 od 22.09.2023.godine, 08-322-1/23 od 04.10.223.godine i  Odluke ravnatelja o raspisivanju Javnog natječaja o prijemu u radni odnos na neodređeno vrijeme broj: 01-297-13/23 od 06.10.2023.godine, Dom zdravlja Posušje raspisuje:

JAVNI NATJEČAJ

za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme

u Domu zdravlja Posušje

 1. Medicinska sestra– 1 izvršitelj na Odjelu obiteljske medicine Doma zdravlja Posušje
 2. Zubni asistent – 1 izvršitelj u Ambulanti obiteljske medicine Rakitno Doma zdravlja Posušje
 3. Čistačica– 1 izvršitelj u Domu zdravlja Posušje
 4. Medicinska sestra – 1 izvršitelj u Ambulanti obiteljske medicine Rakitno Doma zdravlja Posušje
 5. Doktor medicine – 1 izvršitelj na Odjelu obiteljske medicine u Domu zdravlja Posušje

Uvjeti za prijem:

Za prijem u radni odnos kandidati moraju ispunjavati sljedeće opće uvjete:

 • da je državljanin BiH,
 • da je stariji od 18 godina,
 • da nije otpušten iz državne službe, kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojoj razini vlasti BiH, u periodu od 3 (tri) godine prije objave natječaja,
 • uvjerenje o nekažnjavanju,
 • da nije obuhvaćen odredbama čl. IX Ustava BiH.

Za prijem u radni odnos kandidati moraju ispunjavati sljedeće posebne uvjete:

Za radno mjesto pod točkom 1. Javnog natječaja:

– VŠS/VI stupanj stručne spreme prije uvođenja Bolonjskog sustava studiranja, smjer: sestrinstvo/opći smjer / preddiplomski studij po Bolonjskom sustavu studiranja koji se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova, smjer: sestrinstvo, opći smjer – stručno zvanje:

–  prvostupnik sestrinstva,

–   položen stručni ispit,

–  poželjan završen PAT program ili edukacija za polivalentne patronažne sestre u zajednici.

Opis poslova:

– Vrši prijem zdravstvenih iskaznica od pacijenata, kao i trijažu oboljelih i povrijeđenih osoba  po hitnosti.

– Izdaje zdravstvene kartone, te vodi i popunjava medicinsku dokumentaciju, tekuću dnevnu evidenciju i periodične izvještaje.

– Priprema pacijenta za pregled i asistira doktoru medicine prilikom pregleda, odnosno intervencije, a na zahtjev doktora medicine.

-Vrši poslove primjene ordinirane terapije, seruma, medikamenata (subkutano,

   intrakutano,  intramuskularno, intravenozno).

-Ordinira terapiju u ambulanti i stanu bolesnika, ako za to postoji medicinska indikacija.

-Vrši kateterizaciju, klistiranje, imobilizaciju, previjanje, te i druge poslove u okviru svoje stručnosti.

– Odgovorna je za inventar i opremu koju koristi pri radu.

– Obavlja i ostale poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja.

Za radno mjesto pod točkom 2. Javnog natječaja:

–  SSS, završena srednja medicinska škola – smjer stomatološka sestra, zubni tehničar,

–  položen stručni ispit.

Opis poslova:

–  Priprema ordinaciju za rad.

–  Brine za snabdijevanje ordinacije potrošnim materijalom.

–  Čisti i dezinficira radne površine, instrumente, medicinske aparate i inventar.

– Vrši sterilizaciju potrebitih instrumenata i materijala brine o sterilnosti tupfera i instrumenata za endodonciju.

–  Brine o čistoći i higijeni ordinacije.

–  Asistira liječniku prilikom pregleda i intervencija.

–  Održava red i mir u čekaonici, poziva bolesnike na pregled i utvrđuje njihov identitet.

– Vodi svu potrebitu medicinsku dokumentaciju prema zakonskim propisima iz svoje nadležnosti, izrađuje mjesečna i godišnja izvješća.

– Vrši naplatu participacije i drugih usluga.

–  Izdaje uplatnice korisnicima zdravstvene zaštite i novac dostavlja blagajni.

– Čuva aparate i instrumente, a o kvaru ili eventualnom nestanku blagovremeno izvještava.

–  Obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja.

Za radno mjesto pod točkom 3. Javnog natječaja:

–  SSS / NK zaposlenik

Opis poslova:

-Vrši redovno čišćenje i dezinficiranje prostorija, WC, hodnika, stubišta i prostora oko zgrade.

-Brine se za dovoljan broj kanti za smeće i otpatke, brine se o njihovom redovnom čišćenju i pražnjenju i dezinficiranju.

-Trebuje dovoljnu količinu pribora i materijala za čišćenje i dezinficiranje.

-Redovno i ispravno upotrebljava sredstva dezinfekcije pod nadzorom radnika HE odjela.

-Nadzire deponiranje otpadnih materijala u zgradi i oko zgrade.

-Brine se za redovit odvoz otpadnih materijala i smeća.

-Vrši poslove pranja, sušenja i glačanja zaštitne opreme djelatnika i posteljine.

-Posprema sobu dežurnog osoblja i redovito mijenja posteljinu.

-Obavlja i ostale poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja.    

Za radno mjesto pod točkom 4. Javnog natječaja:

– SSS, završena srednja medicinska škola, opći smjer

– položen stručni ispit,

– poželjan završen PAT program ili edukacija za polivalentne patronažne sestre u zajednici.

Opis poslova:

– Vrši prijem zdravstvenih iskaznica od pacijenata, kao i trijažu oboljelih i povrijeđenih osoba po hitnosti.

– Izdaje zdravstvene kartone, te vodi i popunjava medicinsku dokumentaciju, tekuću dnevnu evidenciju i periodične izvještaje.

– Priprema pacijenta za pregled i asistira doktoru medicine prilikom pregleda, odnosno intervencije, a na zahtjev doktora medicine.

-Vrši poslove primjene ordinirane terapije, seruma, medikamenata (subkutano,

  intrakutano,  intramuskularno, intravenozno).

-Ordinira terapiju u ambulanti i stanu bolesnika, ako za to postoji medicinska indikacija.

-Vrši kateterizaciju, klistiranje, imobilizaciju, previjanje, te i druge poslove u okviru svoje stručnosti.

– Odgovorna je za inventar i opremu koju koristi pri radu.

– Obavlja i ostale poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja.

Za radno mjesto pod točkom 5. Javnog natječaja:

-VSS/VII stupanj stručne spreme prije uvođenja Bolonjskog sustava studiranja / integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij medicine po Bolonjskom sustavu studiranja u trajanju od 12 semestara / šest godina (360 ECTS bodova).  

– završen Medicinski fakultet – stručno zvanje: doktor medicine,

– položen stručni ispit.

Opis poslova:

– Obavlja pregled bolesnika u ordinaciji (prvi i kontrolni), a po potrebi, u slučaju spriječenosti bolesnika za dolazak u ordinaciju iz bilo kojeg razloga, obavlja pregled i u domu bolesnika – kućna posjeta.

– Utvrđuje potrebu i daje naloge za obavljanje laboratorijskih i drugih pretraga, te specijalističko- konzultativnih pregleda s ciljem utvrđivanja konačne kliničke dijagnoze, odnosno kontrole liječenja.

– Propisuje, ordinira, prati i kontrolira tijek njege i liječenja.

– Vodi propisanu medicinsku dokumentaciju, evidenciju i izvještaje, a neposredno upisuje podatke o posjeti bolesnika, konačnoj dijagnozi i terapiji u zdravstveni karton.

– Obavlja i druge poslove u domeni liječnika opće medicine.

– Sudjeluje u kontinuiranoj edukaciji zdravstvenih djelatnika.

– Surađuje sa drugim liječnicima u svezi liječenja određenih bolesnika.

–  Utvrđuje privremenu spriječenost za rad – bolovanje, odlučuje o njenom trajanju i prestanku te sukladno važećim propisima, u slučaju duže spriječenosti za rad, upućuje bolesnika na nadležno liječničko povjerenstvo.

–  Izdaje naloge za sanitetski i hitni prijevoz nepokretnih i teško pokretnih bolesnika.  

–  Obavlja poslove iz svoje nadležnosti u sklopu sistematskih pregleda.

–  Obavlja i ostale poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja.

Potrebna dokumentacija:

Uz vlastoručno potpisanu Prijavu na Javni natječaj na kojoj treba biti navedena točka Javnog natječaja na koju se kandidat prijavljuje, kandidati su obvezni dostaviti adresu, kontakt telefon i priložiti sljedeću dokumentaciju:

 • životopis,
 • da je državljanin BiH (dostaviti Uvjerenje o državljanstvu, ne starije od 6 mjeseci),
 • da je stariji od 18 godina (dostaviti Izvod iz matične knjige rođenih),
 • da nije otpušten iz državne službe, kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojoj razini vlasti BiH, u periodu od 3 (tri) godine prije objave natječaja (dostaviti ovjerenu izjavu),
 • uvjerenje o nekažnjavanju (dostaviti uvjerenje od nadležne policijske uprave, ne starije od 3 mjeseca),
 • da nije obuhvaćen odredbama čl. IX Ustava BiH (dostaviti ovjerenu izjavu),
 • ovjerena preslika svjedožbe završene srednje škole za radno mjesto pod točkom i 4. Javnog natječaja
 • ovjerena preslika svjedožbe završene srednje ili osnovne škole za radno mjesto pod točkom 3. Javnog natječaja
 • ovjerena preslika diplome za radno mjesto pod točkom i 5. Javnog natječaja
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu za radno mjesto po točkom , 2., 4. i 5. Javnog natječaja (ovjerena preslika),
 • poželjan završen PAT program ili edukacija za polivalentne patronažne sestre u

zajednici za radno mjesto po točkom 1. i 4. Javnog natječaja.

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme s probnim radom od 2 (dva) mjeseca.

Prijave s potrebnom dokumentacijom u zatvorenoj kuverti dostaviti u roku 15 (petnaest) dana od dana objave putem pošte ili izravno na protokol na adresu:

DOM ZDRAVLJA POSUŠJE

Stjepana Radića 7

88240 Posušje

s naznakom Prijava za natječaj za prijem radnika u radni odnos broj: 01-297-15/23 na neodređeno radno vrijeme pod rednim brojem____ – ” NE OTVARATI  “

Cjeloviti tekst Javnog natječaja će biti objavljen na internet stranici Doma zdravlja Posušje i internet stranici Službe za zapošljavanje ŽZH, a obavijest o Javnom natječaju će biti objavljena u Dnevnom listu BiH.

Prednost u zapošljavanju imaju kandidati koji po posebnom zakonu imaju prednost u zapošljavanju. Prednost pri zapošljavanju kandidati dokazuju odgovarajućim dokumentima (uvjerenje i sl.) koje prilažu prilikom prijave na Javni natječaj, pozivajući se na poseban zakon po kojem imaju prednost.

Povjerenstvo za provođenje Javnog natječaja će pismenim putem obavijestiti kandidate čija dokumentacija nije ispravna da nisu na popisu kandidata među kojima se provodi  izborni postupak, sa navođenjem razloga neispravnosti dokumentacije. Kandidati koji ispunjavaju uvjete Javnog natječaja će putem elektroničke pošte koju su dostavili u prijavi i putem službene internet stranice Doma zdravlja Posušje, biti obaviješteni o terminu i mjestu polaganja pismenog i usmenog ispita.                                                                           

Poslovnik o radu Povjerenstva za provedbu Javnog natječaja će biti objavljen na web stranici Doma zdravlja Posušje i bit će dostupan do okončanja natječajne procedure.

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzimati u razmatranje.

Sve dodatne informacije u vezi Javnog natječaja zainteresirani kandidati mogu dobiti na telefonski broj: 039/ 682-176.

Kandidati koji budu izabrani, nakon provedenog Javnog natječaja dužni su prije zasnivanja radnog odnosa dostaviti Liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za rad.