Sudski vježbenik/pripravnik – 2 (dva) izvršitelja

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

ŽUPANIJA ZAPADNOHERCEGOVAČKA

ŽUPANIJSKI SUD ŠIROKI BRIJEG

Broj: 008-0-Su-23-000 252-5

Široki Brijeg, 30.11.2023. godine

            Na temelju članka 46 stavak 1 Zakona o sudovima u Federaciji Bosne i Hercegovine[1], članka 26 Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Županijskog suda Široki Brijeg[2] i članka 4 Pravilnika o uvjetima i načinu prijema sudskog vježbenika/pripravnika i sudskog vježbenika/volontera u Županijskom sudu Široki Brijeg[3], predsjednica suda objavljuje

JAVNI NATJEČAJ 

za prijem sudskih vježbenika/pripravnika u Županijski sud Široki Brijeg

  1. Sudski vježbenik/pripravnik – 2 (dva) izvršitelja, na određeno vrijeme.

            Opis poslova: Poslovi i zadaci s ciljem stjecanja prakse u okviru svoje struke, na period od 2 (dvije) godine, uz pripadajuću naknadu za rad i druga prava iz radnog odnosa.

            Uvjeti: Pored općih uvjeta propisanih člankom 28 Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Zapadnohercegovačkoj[4], kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete propisane Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Županijskog suda Široki Brijeg[5] i to: VSS/VII stupanj stručne spreme, Pravni fakultet odnosno završeno visoko obrazovanje pravne struke bolonjskog sustava studiranja s najmanje 240 ECTS bodova.

            Izbor i prijem sudskih vježbenika/pripravnika izvršiti će se temeljem jedinstvenih kriterija utvrđenih Pravilnikom o uvjetima i načinu prijema sudskog vježbenika/pripravnika i sudskog vježbenika/volontera u Županijskom sudu Široki Brijeg.

            Kandidati su dužni uz prijavu, koja sadrži životopis, adresu i kontakt-telefon, dostaviti i odgovarajuću dokumentaciju u originalu ili ovjerenoj kopiji:

  • Diplomu o završenom traženom visokom obrazovanju ili uvjerenje o diplomiranju koje je izdala visokoškolska ustanova, ne starije od jedne godine (nostrificirana diploma ukoliko diploma nije stečena u Bosni i Hercegovini ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine);
  • Uvjerenje fakulteta/visokoškolske ustanove o ostvarenom prosjeku ocjena tijekom studiranja;
  • Uvjerenje Službe za zapošljavanje o dužini trajanja nezaposlenosti nakon stjecanja diplome visokog obrazovanja VII stupnja, odnosno visokog obrazovanja pravne struke bolonjskog sustava studiranja s najmanje 240 ECTS bodova, ukoliko se kandidat nalazi na evidenciji Službe za zapošljavanje;
  • Rješenje nadležnog instituta/ustanove/tijela o utvrđenom stupnju invalidnosti kandidata (ukoliko je utvrđen stupanj invalidnosti od 60% i više);
  • Uvjerenje/potvrda ukoliko su kandidati već negdje volontirali odnosno obavljali pripravnički/vježbenički staž sa naznakom dužine trajanja obavljanja pripravničkog/vježbeničkog staža;
  • Uvjerenje o državljanstvu Bosne i Hercegovine, ne starije od šest mjeseci;
  • Izvadak iz matične knjige rođenih;
  • Izjava da u posljednje dvije godine do dana objavljivanja oglasa nije otpušten iz tijela državne službe kao rezultat stegovne kazne na bilo kojoj razini vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine, odnosno u Bosni i Hercegovini, ovjerena kod nadležne općinske/gradske službe;
  • Izjava da nije obuhvaćen odredbama članka IX stavak 1 Ustava Bosne i Hercegovine, ovjerena kod nadležne općinske/gradske službe.

            Izabrani kandidati će biti dužni dostaviti liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti i uvjerenje da se protiv njih ne vodi  kazneni postupak (ne starije od tri mjeseca).

            Rok trajanja javnog natječaja  i adresa za podnošenje prijava:

            Javni natječaj ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja  u dnevnom listu Večernji list BH d.o.o. Mostar, na oglasnoj ploči Županijskog suda Široki Brijeg, web stranici Županijskog suda Široki Brijeg i web stranici Službe za zapošljavanje Županije Zapadnohercegovačke.

            Prijave na natječaj sa dokazima o ispunjavanju svih uvjeta javnog natječaja dostaviti najkasnije u roku od 15 dana od dana posljednje objave, putem prijemnog ureda suda ili putem pošte preporučeno, u zatvorenoj koverti na adresu: Županijski sud Široki Brijeg, 88220 Široki Brijeg, Pobijenih franjevaca br. 1, sa naznakom „Za Javni natječaj za prijem vježbenika/pripravnika – ne otvaraj”.

            Nepotpune, neuredne i nepravovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

            Dokumenti se vraćaju samo na osobni zahtjev i na osobno preuzimanje.

NAPOMENA: Izrazi pisani u jednom rodu odnose se bez diskriminacije na oba spola.

 

                                                                                                                 P R E D S J E D N I C A

                                                                                                                     sc. Katica Artuković

                                                                                                                           

[1] Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 38/05, 22/06, 63/10, 72/10, 7/13, 52/14 i 85/21.
[2] Broj: 008-0-Su-20-000 078 od 25.02.2020. godine i broj: 008-0-Su-000 090-4 od 25.05.2022. godine.
[3] Broj: 008-0-Su-23-000 206 od 28.03.2023. godine.
[4] Narodne novine Županije Zapadnohercegovačke broj: 16/08, 7/09, 8/12 i 8/13.
[5] Broj: 008-0-Su-20-000 078 od 25.02.2020. godine i broj: 008-0-Su-000 090-4 od 25.05.2022. godine.