Doktor medicine

Na temelju članka 20.a Zakona o radu (“Službene novine F BiH“ , broj:26/16,89/18 i 44/22), članka 22. Zakona o radu (“Narodne novine ŽZH“ , broj:11/17), članka 34. Statuta Doma zdravlja Široki Brijeg Doma zdravlja Široki Brijeg,  članka 2. Pravilnika o upošljavanju u javno zdravstvenim ustanovama u Županiji Zapadnohercegovačkoj (“Narodne novine ŽZH“ , broj: 13/23), Pravilnika o radu Doma zdravlja Široki Brijeg, Pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta Doma zdravlja Široki Brijeg, Suglasnosti Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi ŽZH, broj: 08-17-1/24 od 31.01.2024. godine i Odluke ravnatelja o raspisivanju javnog oglasa za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme, broj: 17/24 od 07.02.2024. godine, Dom zdravlja Široki Brijeg raspisuje

Javni oglas

Za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme

 1. Predmet javnog oglasa:

Raspisuje se javni oglas za slijedeće radno mjesto:

 1. Specijalist obiteljske medicine / doktor medicine 5 izvršitelja  u Odjelu obiteljske medicine , Službi primarne zdravstvene zaštite.
 1. Naziv, sjedište i adresa poslodavca:

Dom zdravlja Široki Brijeg

Dr. Jure Grubušića 11. 88 220 Široki Brijeg.

 • Opći uvjeti koje kandidat treba ispunjavati i potrebni dokazi:

– da je državljanin BiH (uvjerenje o državljanstvu ne starije od 6 mjeseci);

– da je stariji od 18 godina (izvod iz matične knjige rođenih)

– da nije otpuštan iz državne službe, kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojoj razini vlasti u BiH, u periodu od tri godine prije objave oglasa (dostaviti ovjerenu izjavu),

– da nije obuhvaćen odredbom čl. IX. Ustava BiH (dostaviti ovjerenu izjavu),

– uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (uvjerenje nadležnog suda da     se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od 3 mjeseca).

 1. Posebni uvjeti koje kandidat treba ispunjavati:
 • VSS / VII stupanj stručne spreme prije uvođenja Bolonjskog sustava studiranja, studij medicine – doktor medicine / VSS nakon uvođenja Bolonjskog sustava studiranja, integrirani preddiplomski i diplomski studij medicine – doktor medicine (360 ECTS bodova).
 • Medicinski fakultet, stručno zvanje: doktor medicine,
 • položen stručni ispit,
 • specijalizacija iz obiteljske medicine ili dodatna edukacija iz obiteljske medicine (PAT program)
 • Napomena: U slučaju potrebe za osiguranjem kontinuiteta pružanja zdravstvene zaštite na ovom mjesto može se primiti doktor medicine s položenim stručnim ispitom i izdanom licencom za samostalan rad nadležne Komore, jer je ta osoba osposobljena i spremna za samostalan rad na Odjelu obiteljske medicine.
 • Opis poslova:
 • Koordinira timom,
 • Obavlja pregled pacijenata u ordinaciji (prvi i kontrolni), a po potrebi obavlja pregled i u domu pacijenta,
 • Daje naloge i uputnice za obavljanje laboratorijskih i dijagnostičkih pretraga te za prve i kontrolne preglede kod drugih specijalista,
 • Kontrolira tijek liječenja, propisuje upotrebu lijekova,
 • Evidentira pružene usluge u zdravstvenom kartonu i informatičkom sustavu,
 • Surađuje sa drugim liječnicima,
 • Utvrđuje privremenu spriječenost za rad – bolovanje, odlučuje o njenom trajanju i prestanku po važećim propisima,
 • U slučaju duže spriječenosti za rad upućuje pacijenta na liječničko povjerenstvo,
 • Obavlja i druge poslove po nalogu voditelja odjela obiteljske medicine i ravnatelja,
 • Za rad odgovara voditelju odjela obiteljske medicine i ravnatelju.
 • Uz potpisanu prijavu, na kojoj je naznačena adresa, kontakt telefon, elektronička pošta, kandidat je dužan dostaviti dokaze o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta koji se traže u ovom javnom oglasu, te priložiti kratki životopis. Svi traženi dokumenti se dostavljaju kao dokaz o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta i moraju se dostaviti u originalu ili ovjerenoj preslici.

Ustanova nije obvezna u vraćanju dokumenata.

 1. Vrijeme na koje se zasniva radni odnos:

               Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme.

 1. Mjesto obavljanja rada i radno vrijeme:

Mjesto obavljanja rada: Dom zdravlja Široki Brijeg, Dr. Jure Grubušića 11. 88 220 Široki Brijeg.

Radno vrijeme: 37,5 sati tjedno.  Rad se obavlja u prvoj i drugoj smjeni.

 • Rok u kojem se podnose prijave:

Prijave s traženom dokumentacijom i dokazima o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta, kandidati su dužni  dostaviti u roku od 15. dana od dana objave u dnevnim novinama , izravno na protokol ili putem pošte, u zatvoreno omotnici, na adresu: Dom zdravlja Široki Brijeg, Dr. Jure Grubušića 11. 88 220 Široki Brijeg. Na omotnici se navodi: ime, prezime i adresa kandidata, uz naznaku: Prijava na javni oglas za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme za poziciju                        (navesti naziv radnog mjesta) , NE OTVARAJ – OTVARA POVJERENSTVO.

Neblagovremene, nepotpune i neuredne prijave, neće se uzeti u razmatranje.

 • Prednost pri zapošljavanju

Kandidati koji po posebnim propisima ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju dužni su dostaviti dokaz u obliku uvjerenja ili potvrde, pozivajući se na poseban zakon po kojem imaju prednost.

 1. Ostale napomene:

Povjerenstvo za provedbu Javnog oglasa pisanim putem će obavijestiti kandidate čija dokumentacija nije ispravna te da nisu na popisu kandidata među kojima se provodi izborni postupak s navođenjem razloga zbog kojih prijava nije ispravna.

Kandidati koji ispunjavaju uvjete javnog oglasa biti će obaviješteni putem elektroničke pošte koju su dostavili u prijavi o terminu održavanja pismenog i usmenog ispita.

Poslovnik o radu Povjerenstva za provedbu Javnog oglasa biti će objavljen na oglasnoj ploči Doma zdravlja Široki Brijeg.

Sve dodatne informacije vezano ja Javni oglas, zainteresirani kandidati mogu dobiti na broj telefona: 039 852 228.

Kandidati koji budu izabrani, nakon provedenog Javnog oglasa, a prije zaključivanja ugovora o radu, dužni su dostaviti Liječničko uvjerenje o radnoj sposobnosti.

Cjeloviti tekst javnog oglasa biti će objavljen internet stranici Službe za zapošljavanje Županije Zapadnohercegovačke, a obavijest o Javnom oglasu objavit će se u Večernjem listu BiH.

                      Broj: 18/24.

                    Široki Brijeg, 08.02.2024. godine

                                                                                                                             Ravnatelj: Mirko Kordić