Medicinska sestra i vozač sanitetskog vozila

Na temelju članka 20.a Zakona o radu (“Službene novine F BiH“ , broj:26/16,89/18 i 44/22), članka 22. Zakona o radu (“Narodne novine ŽZH“ , broj:11/17), članka 34. Statuta Doma zdravlja Široki Brijeg,  članka 2. Pravilnika o upošljavanju u javno zdravstvenim ustanovama u Županiji Zapadnohercegovačkoj (“Narodne novine ŽZH“ , broj: 13/23, 4/24), Pravilnika o radu Doma zdravlja Široki Brijeg, Pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta Doma zdravlja Široki Brijeg, Suglasnosti Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi ŽZH, broj: 08-93-1/24 od 04.03.2024. godine i Odluke ravnatelja o raspisivanju javnog oglasa za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme, broj: 25/24 od 14.03.2024. godine, Dom zdravlja Široki Brijeg raspisuje

Javni oglas

Za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme

 1. Predmet javnog oglasa:

Raspisuje se javni oglas za slijedeće radno mjesto:

 1. Medicinska sestra/tehničar u Odjelu obiteljske medicine (4 izvršitelja)
 2. Vozač sanitetskog vozila (1 izvršitelj)
 1. Naziv, sjedište i internet adresa poslodavca:

Dom zdravlja Široki Brijeg

Dr. Jure Grubišića 11. 88 220 Široki Brijeg

www.dzsiroki.com

 • Opći uvjeti koje kandidat treba ispunjavati i potrebni dokazi:

      –  da je državljanin BiH (dostaviti uvjerenje o državljanstvu ne starije od 6 mjeseci),

      –  da je stariji od 18 godina (dostaviti izvod iz matične knjige rođenih),

      – da nije otpuštan iz državne službe, kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojoj razini                  vlasti u BiH, u periodu od tri godine prije objave oglasa (dostaviti ovjerenu izjavu),

        – da nije obuhvaćen odredbom čl. IX. Ustava BiH (dostaviti ovjerenu izjavu),

         – uvjerenje o nekažnjavanju (uvjerenje nadležne policijske uprave, ne starije od 3       mjeseca).

 1. Posebni uvjeti koje kandidat treba ispunjavati:

Pod točkom 1.

 • SSS (IV.), srednja medicinska škola, zvanje medicinska sestra / tehničar, opći smjer, (ovjerena preslika svjedodžbe),
 • Položen stručni ispit, (ovjerena preslika stručnog ispita),
 • Poželjan PAT program, (ukoliko se dostavlja, ovjerena preslika uvjerenja o dodatnoj edukaciji obiteljske medicine).
 • Opis poslova:

Vrši prijem zdravstvenih iskaznica od pacijenata,

Obavlja trijažu oboljelih i povrijeđenih osoba po hitnosti,

Izdaje zdravstvene kartone, te vodi i popunjava medicinsku dokumentaciju i obrazce, tekuću dnevnu evidenciju i mjesečne izvještaje,

Priprema pacijenta za pregled i asistira doktoru medicine prilikom pregleda, odnosno intervencije, a na zahtjev doktora medicine,

Vrši poslove primjene ordinirane terapije medikamenata (subkutano, intramuskularno, intravenozno), po preporuci doktora medicine,

Obavlja kateterizaciju, klistiranje, imobilizaciju, ispiranje uha i previjanje,

Obavlja EKG – snimanje,

Odgovara za sterilnost instrumenata,

Odgovara za urednost kartoteke (odlaganje/ulaganje zdravstvenih kartona), otvara nove zdravstvene kartone,

Obavlja naplatu usluga preko zaduženog bloka te dostavlja sredstva na blagajnu,

Obavlja i druge poslove po nalogu voditelja tima,

Za rad odgovara voditelju odjela obiteljske medicine i glavnoj sestri / tehničaru.

Pod točkom 2.

 • VK (V/1 stupanj stručne spreme) vozač, IV. stupanj stručne spreme, završena srednja škola prometnog smjera, i KV (III/1 stupanj stručne spreme) vozač, (ovjerena preslika svjedodžbe ili uvjerenja o stručnom u usavršavanju),
 • Radno iskustvo: 1. godina, (uvjerenje/potvrda o radnom iskustvu na poslovima vozača)
 • vozačka dozvola B kategorije (ovjerena preslika iste).

Opis poslova:

            Prevozi pacijente, te osoblje Doma zdravlja.

            Vrši prijevoz robe, sanitetskog i drugog materijala za potrebe Doma zdravlja.

Pomaže voditelju na održavanju i popravci vozila, agregata, kotlovnice i drugih               aparata u Domu zdravlja.

            Pomaže kod unošenja i iznošenja pacijenta iz sanitetskog vozila,

            Vrši pranje, čišćenje i dezinficiranje vozila i opreme u vozilima kao i prostorije garaže,

            Vodi evidenciju putnog naloga o kretanju vozila,

Obavlja i druge poslove koji spadaju u djelokrug rada vozača po nalogu voditelja za vozače.

Za rad odgovara voditelju voznog parka.

 • Uz potpisanu prijavu, na kojoj je naznačena adresa, kontakt telefon, elektronička pošta, kandidat je dužan dostaviti dokaze o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta koji se traže u ovom javnom oglasu, te priložiti kratki životopis. Svi traženi dokumenti se dostavljaju kao dokaz o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta i moraju se dostaviti u originalu ili ovjerenoj preslici.

Ustanova nije obvezna u vraćanju dokumenata.

 1. Vrijeme na koje se zasniva radni odnos:

               Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme.

 1. Mjesto obavljanja rada i radno vrijeme:

Mjesto obavljanja rada: Dom zdravlja Široki Brijeg, Dr. Jure Grubišića 11. 88 220 Široki Brijeg.

Radno vrijeme: 37,5 sati tjedno.  Rad se obavlja u prvoj i drugoj smjeni.

 • Rok u kojem se podnose prijave:

Prijave s traženom dokumentacijom i dokazima o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta, kandidati su dužni  dostaviti u roku od 15. dana od dana objave u dnevnim novinama , izravno na protokol ili putem pošte, u zatvoreno omotnici, na adresu: Dom zdravlja Široki Brijeg, Dr. Jure Grubišića 11. 88 220 Široki Brijeg. Na omotnici se navodi: ime, prezime i adresa kandidata, uz naznaku: Prijava na javni oglas za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vrijeme za poziciju                       (navesti naziv radnog mjesta) , NE OTVARAJ – OTVARA POVJERENSTVO.

Neblagovremene, nepotpune i neuredne prijave, neće se uzeti u razmatranje.

 • Prednost pri zapošljavanju

Kandidati koji po posebnim propisima ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju dužni su dostaviti dokaz u obliku uvjerenja ili potvrde, pozivajući se na poseban zakon po kojem imaju prednost.

 1. Ostale napomene:

Povjerenstvo za provedbu Javnog oglasa pisanim putem će obavijestiti kandidate čija dokumentacija nije ispravna te da nisu na popisu kandidata među kojima se provodi izborni postupak s navođenjem razloga zbog kojih prijava nije ispravna.

Kandidati koji ispunjavaju uvjete javnog oglasa biti će obaviješteni putem elektroničke pošte koju su dostavili u prijavi i putem internetske stranice Doma zdravlja o terminu održavanja pismenog i usmenog ispita.

Poslovnik o radu Povjerenstva za provedbu Javnog oglasa biti će objavljen na internetskoj stranici Doma zdravlja do okončanja oglasnog postupka.

Sve dodatne informacije vezano ja Javni oglas, zainteresirani kandidati mogu dobiti na broj telefona: 039 852 228.

Kandidati koji budu izabrani, nakon provedenog Javnog oglasa, a prije zaključivanja ugovora o radu, dužni su dostaviti Liječničko uvjerenje o radnoj sposobnosti.

Cjeloviti tekst javnog oglasa biti će objavljen internet stranici Službe za zapošljavanje Županije Zapadnohercegovačke i internet stranici Doma zdravlja, a obavijest o Javnom oglasu objavit će se u Dnevnom listu.