Samostalni stručni djelatnik za posredovanje pri zapošljavanju – savjetodavac

SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE ŽUPANIJE ZAPADNOHERCEGOVAČKE

GRUDE

Broj: 05-01-766/1-24

Temeljem članka 20a. Zakona o radu („Službene novine Federacije BiH“, br.26/16, 89/18 i 44/22), članka 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Federaciji BiH („Službene novine  Federacije BiH“), br. 13/19 i  9/21 , članka 3. Pravilnika o radu Službe za zapošljavanje ŽZH i Odluke o potrebi prijema u radni odnos ravnatelja Službe za zapošljavanje ŽZH, Grude, broj: 01-1-759/1-24 od 12.04.2024. godine, Služba za zapošljavanje Županije Zapadnohercegovačke  objavljuje

JAVNI OGLAS

Za prijem u  radni odnos na neodređeno vrijeme

 

Raspisuje se javni oglas za prijem u radni odnos radnika za radno mjesto

 1. samostalni stručni djelatnik za posredovanje pri zapošljavanju – savjetodavac, na neodređeno vrijeme

Opis poslova:

 • vođenje informativnih seminara sa grupama novo prijavljenih nezaposlenih osoba, te prvi intervju sa trijažom i individualnim planom zapošljavanja
 • suradnju sa poslodavcima vršeći selekciju kandidata i njihovo usmjeravanje iz savjetodavnog procesa ka poslodavcima
 • brisanja nezaposlenih osoba sa evidencije zbog neredovitog javljanja
 • vođenje evidencija na području rada i zapošljavanja za područje podružnice
 • zaprimanje zahtjeva nezaposlenih osoba za ostvarivanje prava po osnovu nezaposlenosti
 • Kompletiranje zahtjeva poslodavca za izdavanje radne dozvole za rad stranca
 • izdavanje prelaznica u slučaju promjene mjesta prebivališta
 • informiranje nezaposlenih osoba o njihovim pravima za vrijeme nezaposlenosti
 • redovno i ažurno unošenje i obradu podataka o nezaposlenim osobama, aktivnim tražiteljima posla
 • ispis traženih podataka za izradu izvješća
 • obavljanje i drugih poslova po nalogu voditelja podružnice i ravnatelja
 1. Natjecatelj treba ispunjavati slijedeće uvjete:

      a) opće uvjete predviđene Zakonom:

–     da je državljanin Bosne i Hercegovine;

–     da je stariji od 18 godina;

–     da nije osuđivan za kazneno djelo;

      –    da nije otpuštan iz državne službe, kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojoj razini  vlasti u BiH, u periodu od tri godine prije objave oglasa                           

–     da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova predviđenih za to radno mjesto;

–     da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta nije  otpuštan  iz državne službe kao rezultat stegovne mjere na bilo kojoj razini vlasti u Bosni i Hercegovini

–      da nije obuhvaćen odredbom  članka IX 1 Ustava Bosne i Hercegovine;

 1. b) posebne uvjete:
 • završenu VŠS/VSS, odnosno prvi ili drugi ciklus visokog obrazovanja sa 180- 300 ECTS bodova društvenog smjera
 • radno iskustvo u struci od 2 godine

Prijava natjecatelja treba sadržavati životopis, adresu, kontakt telefon i slijedeću dokumentaciju:

 • uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci);
 • izvod iz matične knjige rođenih;
 • uvjerenje da nije osuđivan za kazneno djelo protiv života i kazneno djelo protiv imovine (ne starije od 6 mjeseci);
 • uvjerenje da se protiv njega ne vodi kazneni postupak (ne starije od 3 mjeseca);
 • uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti;
 • dokaz o završenoj traženoj stručnoj spremi;
 • potvrdu o potrebitom radnom iskustvu;
 • ovjerenu izjavu da u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta  nije otpuštan  iz državne službe kao rezultat stegovne mjere na bilo kojoj razini vlasti  u Bosni i Hercegovini;
 • ovjerenu izjavu da se na njega ne odnosi članak IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine;

Probni rad nije predviđen.

Napomena: Samo izabrani kandidat će biti u obvezi dostaviti liječničko uvjerenje kao dokaz da njegovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uvjetima iz radnog mjesta na koje je izabran, i to u roku od 8 dana od dana prijema obavijesti da su primljeni u radni odnos

Kandidati koji po posebnim propisima ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju dužni su dostaviti dokaz u obliku uvjerenja ili potvrde, pozivajući se na poseban zakon po kojem imaju prednost.

Dostavljeni dokumenti se neće vračati.

Natječaj ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana zadnje objave.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta, koji se dostavljaju u originalu ili ovjerenom presliku, dostaviti na adresu:

Služba za zapošljavanje Županije Zapadnohercegovačke

Trg Herceg-Bosne 1., 88340 Grude, s naznakom:

 

 „Prijava na Javni oglas za prijem u radni odnos za radno mjesto samostalni stručni djelatnik za posredovanje pri zapošljavanju – savjetodavac“.                           

                                            -NE OTVARATI-

 Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

                                                                                                                        Ravnatelj

                                                                                                                      Petar Majić