NJegovatelj, medicinska sestra

Na temelju članka 43. Pravila Ustanove za socijalno zbrinjavanje i zdravstvenu njegu                       -Ljubuški Broj:1-244-6/23 od 05.06.2023.godine, Suglasnosti Federalnog ministarstva rada i socijalne politike Broj:05-31/2-1349/24 AAA, te Odluke Upravnog vijeća o raspisivanju javnog natječaja za prijem zaposlenika u Ustanovu za socijalno zbrinjavanje i zdravstvenu njegu -Ljubuški Broj: 2-374-5/24, direktor Ustanove za socijalno zbrinjavanje i zdravstvenu njegu -Ljubuški dana 18.06.2024.godine.  raspisuje:


JAVNI NATJEČAJ
za popunu radnih mjesta u Ustanovi za socijalno zbrinjavanje i zdravstvenu njegu-Ljubuški

  1. Njegovatelj/ica –1 (jedan) izvršitelj, na neodređeno vrijeme;
  2. Medicinska sestra/tehničar -4 (četiri) izvršitelja, na neodređeno vrijeme;

Opis poslova:

  1. Opis poslova: obavlja svakodnevnu njegu polupokretnih, nepokretnih i pokretnih korisnika (higijena kreveta, kupanje korisnika, hranjenje korisnika, brijanje, pomoć pri obavljanju fizioloških potreba, priprema korisnika za odlazak u bolnice na pregled); nadzire, njeguje, hrani  i skrbi se o korisnicima; preventivno  djeluje i suzbija  negativne i asocijalne  pojave kod korisnika, (prosjačenje, otuđivanje stvari, devastacije i uništavanje opreme, pušenje na ne dozvoljenim mjestima, remećenje mira drugim korisnicima); nadzire higijenu spavaonica i drugih prostorija; organizira i provodi održavanje higijene zajedničkih dnevnih prostora; smješta korisnike na spavanje; obilazi spavaonice i prati ponašanje korisnika; o svim promjenama  korisnika obavještava glavnu  medicinsku sestru ili medicinsku sestru u smjeni; vrši zbrinjavanje umrlog korisnika, pranje i odijevanje i izmještanje u izolaciju; brinu o odnošenju prljavog rublja korisnika do praonice; servira hranu  i hrani nepokretne korisnike; obavlja i druge poslove po nalogu direktora.

Za svoj rad njegovatelj/ica odgovara šefu službe zdravstvene zaštite, socijalnog rada i skrbi o korisnicima, Glavnoj medicinskoj sestri/tehničaru i direktoru Ustanove.

  1. Opis poslova: priprema zdravstvene kartone korisnika, kontrola vitalnih funkcija, mjerenje tlaka, pulsa temperature, šećera; prima prijave za pregled korisnika; prevencija dekubitusa, ako ga ima redovito previjanje-sanacija; asistira pri pregledu korisnika kod liječnika, evidentira propisanu terapiju i dijagnostičke pretrage, sudjeluje u viziti; priprema propisanu terapiju za korisnike i dostavlja je medicinskim sestrama na odjelu uz odgovarajuća uputstva; organizira odlazak korisnika u druge ustanove radi dijagnostičkih pretraga; radi u previjalištu ambulante, održava ambulantu u urednom stanju; daje infuziju i ampularnu terapiju korisnicima; obavlja sterilizaciju instrumenata i zavojnog materijala te vodi evidenciju o kontroli sterilizacije; evidenciju zdravstvenih kartona i knjižica korisnika; prima posjete korisnika i druge posjete u periodu dežurstva u suradnji sa socijalnim radnikom; surađuje sa glavnom medicinskom sestrom i šefom zdravstvene službe; intervenira u slučaju povreda i zdravstvenih tegoba korisnika kroz konzultaciju  sa glavnom medicinskom sestrom, šefom službe i liječnikom; u slučaju agresije  prijavljuje je glavnoj sestri, zajedno sa glavnom sestrom i službom socijalnog rada sudjeluje u postupku izolacije korisnika u skladu sa važećim Uputstvom o postupku izdvajanja korisnika; daje propisanu terapiju (oralno, parenteralno, subcutualno, intramuskularno); vodi dnevnu evidenciju o radu; obavlja i druge poslove po nalogu direktora Ustanove. Za svoj rad odgovara šefu službe zdravstvene zaštite, socijalnog rada i skrbi o korisnicima, glavnoj medicinskoj  sestri i  direktoru Ustanove.

 Uvjeti  za obavljanje poslova:

Opći uvjeti: da je državljanin BIH; stariji od 18 godina; zdravstvena sposobnosti.

Posebni uvjeti:                                                                                                                                                                         Za poziciju 01:
Njegovatelj/ica  mora ispunjavati i sljedeće  posebne uvjete: 

–           SSS, III ili IV stupanj, 

 –           položen tečaja za njegovatelja,

–          najmanje 6 (šest) mjeseci radnog iskustva.                                                                                                                                                                                                                      

Za poziciju 02:
medicinska sestra/tehničar  mora ispunjavati i sljedeće  posebne uvjete:                                                                                                                                                                                –           završena srednja stručna sprema – smjer medicinska sestra/tehničar,                                                                         

–           položen stručni ispit,

–           posjedovanje licence za samostalan rad,

–           najmanje 6 (šest) mjeseci radnog iskustva.                                      

Potrebna dokumentacija:

Uz prijavu s molbom i kraćim životopisom, potrebno je priložiti sljedeće dokumente  (original ili ovjerene kopije, ne starije od 3 mjeseca):

  1. Diplomu ili uvjerenje o stručnoj spremi (nostrificirana diploma ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ, a nakon 06.04.1992.godine),
  1. Dokaz o radnom iskustvu (potvrda ili uvjerenje kao dokaz o traženoj vrsti radnog iskustva),
  1. Ovjerena kopija CIPS-ove osobne karte,
  2. Dokaz o položenom tečaju za njegovatelja za poziciju 01,
  3. Dokaz o posjedovanju licence za samostalan rad i dokaz o položenom stručnom ispitu za poziciju 02.   

Izbor kandidata vršiti će  Povjerenstvo,  koje  će nakon provedenog natječaja izvršiti intervju  sa kandidatima koji budu ispunjavali uvjete predviđene  natječajem, o vremenu obavljanja intervjua kandidati će biti na vrijeme upoznati.

Pored navedenog, kandidati mogu dostaviti preporuku prethodnog poslodavca, certifikate i druge dokaze o dodatnim edukacijama. Kriteriji, procedure, uvjeti način bodovanja i izbor kandidata po ovom natječaju regulirani su Pravilnikom sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u Ustanovu za socijalno zbrinjavanje i zdravstvenu njegu -Ljubuški. Krajnji rok za podnošenje prijava s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja je 7 dana od dana posljednje objave natječaja u dnevnom listu. Tekst javnog natječaja objavljen je i na web stranici Ustanove za socijalno zbrinjavanje i zdravstvenu njegu -Ljubuški,  www.dom-ljubuski.ba

NAPOMENA:

Kandidati koji budu izabrani na natječaju dužni su u roku od sedam (7) dana od dana pravosnažnosti odluke o izboru dostaviti liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje navedenih poslova. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Navedenu dokumentaciju  uz prijavu dostaviti na adresu:   

Ustanova za socijalno zbrinjavanje i zdravstvenu njegu  -Ljubuški                                                                                     88320 Ljubuški                                                                                                                                                          Put za Bučine 15

sa naznakom “Prijava za natječaj – NE OTVARAJ“

Broj:1-410-6/24

Ljubuški, 18.06.2024.godine.