Doktor medicine, Doktor stomatologije, Mag.socijalnog rada

Na temelju čl. 20a. Zakona o radu  („Službene novine BiH br. 26/16 i 89/18)  članka 26. Statuta, članka 6 Pravilnika o radu i Odluke br 507 -37/21 raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijem djelatnika u radni odnos

u Dom zdravlja Mostar

1. Doktor medicine  – sa završenim medicinskim fakultetom i položenim stručnim ispitom, dva (2) izvršitelja

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme od 6 mjeseci

Opis poslova: .obavljanje poslova doktora medicine u primarnoj zdravstvenoj zaštiti

Uvjeti za prijem:

I. Za prijem u radni odnos kandidati moraju ispunjavati sljedeće opće uvjete  (da ima navršenih 18 godina, da je državljanin Bosne i Hercegovine, da je fizički i psihički sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavio kod poslodavca).

II. Pored općih uvjeta  kandidati  moraju ispunjavati i posebne sljedeće uvjete:

 • završen medicinski fakultet
 • položen stručni ispit
 • licenca za samostalan rad

Potrebni dokumenti:

Kandidati su dužni obrazac za prijavu na natječaj preuzeti na WEB stranici Doma zdravlja Mostar

 • zamolba sa životopisom vlastoručno potpisana
 • diploma ili uvjerenje o diplomiranju (uvjerenje ne može biti starije od jedne godine, odnosno od roka potrebnog za izdavanje diplome), odnosno za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po bolonjskom procesu uz fakultetsku diplomu potrebno je dostaviti i dodatak diplomi, a u slučaju da fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini, strana diploma mora biti nostrificirana (dokaz o nostrifikaciji);
 • dokaz o položenom stručnom ispitu
 • licenca za samostalan rad
 • uvjerenje o državljanstvu
 • potvrda o prebivalištu ( CIPS)

Traženi dokumenti se dostavljaju u orginalu ili ovjerenim kopijama i  ne podliježu vraćanju

Napomena:

Izabrani kandidat je dužan prije potpisivanja Ugovora o radu dostaviti

 • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavio.
 • uvjerenje o neprovođenju kaznenog postupka

2. Doktor stomatologije  – sa završenim stomatološkim fakultetom i položenim stručnim ispitom,  jedan (1) izvršitelj

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme od 6 mjeseci

Opis poslova: .obavljanje poslova doktora stomatologije u primarnoj zdravstvenoj zaštiti

Uvjeti za prijem:

I. Za prijem u radni odnos kandidati moraju ispunjavati sljedeće opće uvjete  (da ima navršenih 18 godina, da je državljanin Bosne i Hercegovine, da je fizički i psihički sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavio kod poslodavca).

II. Pored općih uvjeta  kandidati  moraju ispunjavati i posebne sljedeće uvjete:

 • završen stomatološki fakultet
 • položen stručni ispit
 • licenca za samostalan rad

Potrebni dokumenti:

Kandidati su dužni obrazac za prijavu na natječaj preuzeti na WEB stranici Doma zdravlja Mostar

 • zamolba sa životopisom vlastoručno potpisana
 • diploma ili uvjerenje o diplomiranju (uvjerenje ne može biti starije od jedne godine, odnosno od roka potrebnog za izdavanje diplome), odnosno za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po bolonjskom procesu uz fakultetsku diplomu potrebno je dostaviti i dodatak diplomi, a u slučaju da fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini, strana diploma mora biti nostrificirana (dokaz o nostrifikaciji);
 • dokaz o položenom stručnom ispitu
 • licenca za samostalan rad
 • uvjerenje o državljanstvu
 • potvrda o prebivalištu ( CIPS)

Traženi dokumenti se dostavljaju u orginalu ili ovjerenim kopijama i  ne podliježu vraćanju.

Napomena:

Izabrani kandidat je dužan prije potpisivanja Ugovora o radu dostaviti

 • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavio.
 • uvjerenje o neprovođenju kaznenog postupka

3. Mag.socijalnog rada – jedan (1 ) izvršitelj

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme

Opis poslova: .obavljanje poslova socijalnog radnika u primarnoj zdravstvenoj zaštiti

Uvjeti za prijem:

I. Za prijem u radni odnos kandidati moraju ispunjavati sljedeće opće uvjete  (da ima navršenih 18 godina, da je državljanin Bosne i Hercegovine, da je fizički i psihički sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavio kod poslodavca).

II. Pored općih uvjeta  kandidati  moraju ispunjavati i posebne sljedeće uvjete:

 • završen VSS – VII /1 odnosno mag.socijalnog rada

Potrebni dokumenti:

Kandidati su dužni obrazac za prijavu na natječaj preuzeti na WEB stranici Doma zdravlja Mostar

 • zamolba sa životopisom vlastoručno potpisana
 • diploma ili uvjerenje o diplomiranju (uvjerenje ne može biti starije od jedne godine, odnosno od roka potrebnog za izdavanje diplome), odnosno za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po bolonjskom procesu uz fakultetsku diplomu potrebno je dostaviti i dodatak diplomi, a u slučaju da fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini, strana diploma mora biti nostrificirana (dokaz o nostrifikaciji);
 • uvjerenje o državljanstvu
 • potvrda o prebivalištu ( CIPS)

Traženi dokumenti se dostavljaju u orginalu ili ovjerenim kopijama i  ne podliježu vraćanju.

Napomena:

Izabrani kandidat je dužan prije potpisivanja Ugovora o radu dostaviti

 • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavio.
 • uvjerenje o neprovođenju kaznenog postupka

4. Stomatološka sestra /tehničar – sa završenom srednjom medicinskom školom – smjer  stomatološka sestra / tehničar  i položenim stručnim ispitom,  tri  (3) izvršitelja

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme od 6 mjeseci

Opis poslova: obavljanje  poslova  stomatološke sestre   u primarnoj zdravstvenoj zaštiti

Uvjeti za prijem:

I. Za prijem u radni odnos kandidati moraju ispunjavati sljedeće opće uvjete  (da ima navršenih 18 godina, da je državljanin Bosne i Hercegovine da je fizički i psihički sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavio kod poslodavca).

II. Pored općih uvjeta  kandidati  moraju ispunjavati i posebne sljedeće uvjete:

 • završena srednja medicinska škola –  smjer stomatološka sestra/ tehničar
 • položen stručni ispit

Potrebni dokumenti:

Kandidati su dužni obrazac za prijavu na natječaj preuzeti na WEB stranici Doma zdravlja Mostar

 • zamolba sa životopisom vlastoručno potpisana
 • svjedodžba o završnom ispitu
 • dokaz o položenom stručnom ispitu
 • uvjerenje o državljanstvu
 • potvrda o prebivalištu ( CIPS)

Traženi dokumenti se dostavljaju u orginalu ili ovjerenim kopijama i  ne podliježu vraćanju

Napomena:

Izabrani kandidat je dužan prije potpisivanja Ugovora o radu dostaviti

 • liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavio.
 • uvjerenje o neprovođenju kaznenog postupka

Kandidati koji ispunjavaju uvjete raspisanog javnog natječaja i čije prijave su uredne,potpune i blagovremene podliježu provjeri znanja, koje određuje  Komisija za prijem.

Prijave s dokumentacijom je potrebno dostaviti najkasnije u roku od 15 dana od dana objave natječaja, osobno na protokol ili putem pošte preporučeno na adresu:

DOM ZDRAVLJA MOSTAR

„Javni natječaj za prijem  djelatnika u radni odnos“

Hrvatskih branitelja bb Mostar

Na  koverti je potrebno navesti „PRIJAVA NA NATJEČAJ ZA PRIJEM U RADNI ODNOS _____________________    NA RADNO MJESTO POD REDNIM BR __________

NE OTVARAJ- OTVARA POVJERENSTVO

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se uzimati u razmatranje.