Samostalni referent za medije i odnose s javnošću

Detaljno o natječaju:

Večernji list, 26.02.2021.

Na temelju čl. 20.a Zakona o radu Federacije BiH („Službene novine F BiH“ broj 26/16 i 89/18),  čl. 73. Zakona o visokom obrazovanju u Hercegovačko-neretvanskoj županiji, („Narodne novine HNŽ-a“ broj 4/12),  čl. 18. Statuta Sveučilišta u Mostaru, čl. 9. Pravilnika o radu Sveučilišta u Mostaru, raspisuje se

JAVNI NATJEČAJ

za prijem u radni odnos na Sveučilištu u Mostaru

 1. Predmet javnog natječaja;

Objavljuje se javni natječaj za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme na radno mjesto:

 1. Samostalni referent za medije i odnose s javnošću – 1 izvršitelj
 2. Samostalni referent za protokol – 1 izvršitelj
 3. Samostalni referent za ljudske potencijale –  2 izvršitelja

II. Mjesto rada;

Mjesto rada je u Mostaru – Sveučilište u Mostaru, Trg hrvatskih velikana 1.

III Opis poslova;

1. Samostalni referent za medije i odnose s javnošću – 1 izvršitelj

 • istraživanje (prikupljanje informacija), planiranje, realizacija i vrednovanje odnosa s javnošću na Sveučilištu u Mostaru, informiranje ciljane javnosti o događajima na Sveučilištu u Mostaru putem pisanih, govornih, vizualnih, event tehnika te novih tehnologija.

Detaljan opis poslova određen je Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Sveučilišta u Mostaru.

2. Samostalni referent za protokol – 1 izvršitelj

 • neposredno sudjelovanje u izvršenju određenih stručnih poslova u okviru poslova ureda rektora, organiziranje rada protokola rektora, organiziranje dogovorenih radnih i protokolarnih posjeta Sveučilištu i ustrojbenim jedinicama, rukovođenje organizacijom ceremonija na Sveučilištu.

Detaljan opis poslova određen je Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Sveučilišta u Mostaru.

3. Samostalni referent za ljudske potencijale –  2 izvršitelja

 • obavljanje poslova vezanih uz izbor, raspored, praćenje i stručnu izobrazbu zaposlenika na Sveučilištu u Mostaru, sudjelovanje u provedbi procesa prijema novih djelatnika te provedbi svih kadrovskih postupaka, vođenje kadrovske dokumentacije i različitih evidencija putem evidencijskih kartona ili računalnih baza te suradnja s ustrojbenim jedinicama.

Detaljan opis poslova određen je Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Sveučilišta u Mostaru.

IV.Uvjeti;

Opći uvjeti:

 • da je osoba državljanin BiH;
 • da ima navršenih 18 godina života;
 • da osoba ima opću zdravstvenu sposobnost (samo kandidati koji budu izabrani dužni su dostaviti liječničko uvjerenje o općoj zdravstvenoj sposobnosti).

Posebni uvjeti:

 • Za radno mjesto pod točkom I.1.; Samostalni referent za medije i odnose s javnošću:
 • završen drugi ciklus obrazovanja ili ekvivalent, smjer odnosi s javnošću ili novinarstvo,
 • jedna (1) godina radnog iskustva,
 • aktivno poznavanje jednog svjetskog stranog jezika i rada na računalu.
 • Za radno mjesto pod točkom I.2.; Samostalni referent za protokol:
 • završen drugi ciklus obrazovanja ili ekvivalent društvenog ili humanističkog smjera,
 • jedna (1) godina dana radnog iskustva,
 • aktivno poznavanje engleskog jezika i poznavanje rada na računalu.
 • Za radno mjesto pod točkom I.3.; Samostalni referent za ljudske potencijale:
 • završen drugi ciklus obrazovanja ili ekvivalent društvenog ili humanističkog smjera,
 • poznavanje jednog svjetskog stranog jezika i rada na računalu.

2. Uz potpisanu prijavu na Natječaj s obveznom naznakom naziva radnog mjesta kandidati su dužni dostaviti sljedeće dokumente (original ili ovjerena preslika):

 • životopis s adresom, kontakt telefonom i e-mail adresom;
 • izvod iz matične knjige rođenih;
 • uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci);
 • diplomu o završenom obrazovanju;
 • dokaz o poznavanju rada na računalu;
 • dokaz o aktivnom poznavanju jednog svjetskog stranog jezika (za radno mjesto pod točkom I.1. –  Samostalni referent za medije i odnose s javnošću i za radno mjesto pod točkom I.3. –  Samostalni referent za ljudske potencijale)
 • dokaz o aktivnom poznavanju engleskog jezika  (za radno mjesto pod točkom I.2. – Samostalni referent za protokol);
 • potvrda o radnom iskustvu (za radna mjesta pod točkama I.1. –  Samostalni referent za medije i odnose s javnošću i I.2. – Samostalni referent za protokol)

3. Napomena:

Navedeni dokumenti prilažu se u originalu ili ovjerenoj preslici.

Izabrani kandidat će biti dužan dostaviti liječničko uvjerenje o općoj zdravstvenoj sposobnosti prije zaključivanja ugovora o radu.

Izbornom procesu mogu pristupiti samo kandidati koji su podnijeli pravovremenu prijavu i koji su priložili sve dokaze o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta za radno mjesto. Kandidati koji ispunjavaju navedeno bit će pisanim putem (putem maila) obaviješteni o datumu održavanja prethodne provjere znanja, sposobnosti i vještina koja će se obaviti putem intervjua.

Ako kandidat koji se prijavio za radno mjesto ne pristupi intervjuu, smatrat će se da je odustao od sudjelovanja u natječajnoj proceduri.

Rok za dostavljanje prijava je 15 dana od dana objavljivanja.

Javni natječaj objavit će se u dnevnim novinama “Večernji list” i na web-stranici Sveučilišta u Mostaru www.sum.ba.

Nepotpune, nepravodobne i neuredne prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prijavu, vlastoručno potpisanu, s potrebnom dokumentacijom u zatvorenoj omotnici dostaviti poštom ili osobno na adresu:

Sveučilište u Mostaru

Trg hrvatskih velikana 1

88 000 Mostar

 /Prijava na natječaj za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto Samostalni referent za medije i odnose s javnošću ILI Samostalni referent za protokol ILI Samostalni referent za ljudske potencijale  – NE OTVARATI/“

Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za zapošljavanje ŽZH ne odgovara za navode iz natječaja, izmjene i dopune za vrijeme trajanja natječaja, niti za greške nastale prilikom prenošenja teksta natječaja.