Samostalni referent

Na temelju članka 20.a Zakona o radu Federacije BiH („Službene novine F BiH“ broj 26/16 i 89/18),  čl. 73. Zakona o visokom obrazovanju u Hercegovačko-neretvanskoj županiji, („Narodne novine HNŽ-a“ broj 4/12),  članka 18. i 26. Statuta Sveučilišta u Mostaru, članka 9. Pravilnika o radu Sveučilišta u Mostaru, raspisuje se

JAVNI NATJEČAJ

za prijem u radni odnos na Sveučilištu u

Mostaru za potrebe ustrojbene jedinice

Pravni fakultet

 1. Predmet javnog natječaja

Objavljuje se javni natječaj za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme na radno mjesto:

 1. samostalni referent za IT potporu               1 izvršitelj
 2. referent na recepciji                                       1 izvršitelj

II. Mjesto rada

Mjesto rada je u Mostaru – Sveučilište u Mostaru, Ustrojbena jedinica Pravni fakultet, Matice hrvatske b. b., Mostar

III. Kratak opis poslova

Za radno mjesto pod rednim brojem 1.

 • prati, opslužuje i održava rad informacijskog sustava Fakulteta, otklanja zastoje, probleme u radu i kvarove, izvještava i surađuje sa sveučilišnim i vanjskim službama vezano za održavanje i opsluživanje informacijskog sustava, sudjeluje u pružanju tehničke podrške za rad na online platformi za učenje (SUMARUM), osigurava rad informatičke opreme i vrši implementaciju i održavanje programske podrške.

Za radno mjesto pod rednim brojem 2.

 • rukuje telefonskom centralom, prima telefonske pozive i usmjerava ih osobama na koje se odnose, vrši kontrolu ulazaka u zgradu, daje obavijesti u svezi kretanja osoba i održavanja skupova na Fakultetu, obavlja manje administrativne poslove.

Detaljan opis poslova određen je Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Sveučilišta u Mostaru – ustrojbena jedinica Pravni fakultet.

IV. Uvjeti

Opći uvjeti:

 • da je osoba državljanin BiH;
 • da ima navršenih 18 godina života;
 • da osoba ima opću zdravstvenu sposobnost (samo kandidati koji budu izabrani dužni su dostaviti liječničko uvjerenje o općoj zdravstvenoj sposobnosti).

Posebni uvjeti:

Za radno mjesto pod rednim brojem 1.

 • završen drugi ciklus obrazovanja ili ekvivalent u području informacijskih tehnologija (računarstva, informatike, poslovne informatike ili elektrotehnike)  i
 • aktivno poznavanje jednog svjetskog jezika.

Za radno mjesto pod rednim brojem 2.

 • završena srednja škola (SSS).

V. Uz potpisanu prijavu na Natječaj s obveznom naznakom broja i naziva radnog mjesta kandidati su dužni dostaviti sljedeće dokumente (original ili ovjerena preslika):

 • životopis s adresom,  kontakt telefonom i e-mail adresom;
 • izvod iz matične knjige rođenih;
 • uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci);
 • diploma/svjedodžba;
 • dokaz o poznavanju jednog svjetskog jezika za radno mjesto pod rednim brojem 1.

VI. Napomena

Navedeni dokumenti prilažu se u originalu ili ovjerenoj preslici.

Izabrani kandidati će biti dužni dostaviti liječničko uvjerenje o općoj zdravstvenoj sposobnosti prije zaključivanja ugovora o radu.

Izbornom procesu mogu pristupiti samo kandidati koji su podnijeli pravodobnu prijavu i koji su priložili sve dokaze o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta za radno mjesto za koje su se prijavili. Kandidati koji ispunjavaju navedeno bit će pismenim putem  obaviješteni o datumu održavanja prethodne provjere znanja, sposobnosti i vještina koja će se za radno mjesto pod rednim brojem 1. obaviti putem radnog zadatka (testiranje iz administriranja web stranice, kreiranja sadržaja na internetu, administriranje korisničkih računa i e-mail adresa) i  intervjua (provjera komunikacijskih vještina i sposobnosti timskog rada), a za radno mjesto pod rednim brojem 2. putem intervjua.

Ako kandidat koji se prijavio za radno mjesto pod rednim brojem 1. ne pristupi radnom zadatku, a svoj izostanak ne opravda u pismenoj formi uz prijedlog zakazivanja novog termina za radni zadatak, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Ako kandidat koji se prijavio za radno mjesto pod rednim brojem 2. ne pristupi intervjuu, a svoj izostanak ne opravda u pismenoj formi uz prijedlog zakazivanja novog termina za intervju, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Rok za dostavljanje prijava je 15 dana od dana objavljivanja.

Javni natječaj objavit će se u dnevnim novinama “Večernji list” i na web-stranici Sveučilišta u Mostaru www.sum.ba.

Nepotpune, nepravodobne i neuredne prijave neće se razmatrati.

Prijavu, vlastoručno potpisanu, s potrebnom dokumentacijom u zatvorenoj omotnici dostavlja se osobno ili preporučenom pošiljkom na adresu:

Sveučilište u Mostaru

Trg hrvatskih velikana 1

88 000 Mostar

„ /Prijava na natječaj za zasnivanje radnog odnosa Pf za radno mjesto samostalni referent za IT potporu ili za radno mjesto referent na recepciji

– NE OTVARATI/“

Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za zapošljavanje ŽZH ne odgovara za navode iz natječaja, izmjene i dopune za vrijeme trajanja natječaja, niti za greške nastale prilikom prenošenja teksta natječaja.