Cestar, KV vozač teretnih vozila …

Na temelju čl. 20a Zakona o radu Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“ broj 26/16 i 89/18), čl. 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj 13/19 i 9/21), odredbi Pravilnika o radu CESTE d.d. MOSTAR broj: UD-2-11/18 od 08.02.2018.godine, Odluke o načinu provođenja procedure prijema u radni odnos CESTE d.d. MOSTAR broj: UD-2-6/21 od 11.02.2021.godine i Odluke o potrebi prijema radnika u radni odnos Uprave CESTE d.d. MOSTAR broj: UD-5-4/21 od 05.03.2021.godine, poduzeće CESTE d.d. MOSTAR objavljuje

JAVNI OGLAS

za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme

Tehnička ispostava Mostar

 • KV vozač teretnih vozila – KV radnik 2, 1 izvršitelj, mjesto rada Mostar
 • KV rukovatelj strojem 2 – KV radnik 2, 1 izvršitelj, mjesto rada Mostar
 • Cestar 1 – Radnik 1, 2 izvršitelja, mjesto rada Mostar

 

Tehnička ispostava Grude

 • Cestar 1 – Radnik 1, 2 izvršitelja, mjesto rada Posušje

Tehnička ispostava Livno

 • KV vozač teretnih vozila – KV radnik 2, 1 izvršitelj, mjesto rada Livno
 • KV rukovatelj strojem 2 – KV radnik 2, 1 izvršitelj, mjesto rada Livno
 • Cestar 1 – Radnik 1, 1 izvršitelj, mjesto rada Tomislavgrad

Tehnička ispostava Orašje

 • Cestar 1 – Radnik 1, 2 izvršitelja, mjesto rada Odžak

II.

OPĆI UVJETI KOJE KANDIDATI MORAJU ZADOVOLJAVATI

Kandidati moraju zadovoljavati sljedeće opće uvjete – da su državljani Bosne i Hercegovine i da njihovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uvjetima radnog mjesta za koje se provodi procedura (samo izabrani kandidati će biti u obvezi u određenom roku dostaviti liječničko uvjerenje kao dokaz o prednjoj činjenici).

III.

OPIS POSLOVA RADNIH MJESTA SA PRIPADAJUĆIM POSEBNIM UVJETIMA

(01) KV vozač teretnih vozila – KV radnik 2 – upravlja vozilom nosivosti do 20 tona, vozilom sa priključcima za čišćenje snijega, vozilom za posebne namjene (mikseri, auto dizalice, cisterne za prevoženje vode i goriva, prevoženje eksploziva, autobusi do 35 mjesta i dr., svakodnevno vrši vizuelni pregled tehničke ispravnosti vozila (gume, ulje, voda, svjetlosna signalizacija i dr.), svakog dana uzima putni nalog koji uredno popunjava i svaki treći dan ovjerene dostavlja na obradu, održava ispravnost i čistoću vozila sa kojim je zadužen, vodi računa o utovarenoj količini tereta na vozilo prilikom rada, prisustvuje popravci vozila i učestvuje na istoj, po završenom radu izvrši pregled ispravnosti vozila te o eventualnom kvaru izvješćuje pretpostavljenog.

Posebni uvjeti: prometna ili druga odgovarajuća škola (KV – III stupanj), vozačka dozvola B i C kategorije, minimalno 1godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima, sklonost timskom radu.

(02) KV rukovatelj strojem 2 – KV radnik 2 – vrši rukovanje građevinskim strojevima (rovokopačbager 0,35 m3 , valjak do 5 t, grejder do 100 KS, stroj za izvlačenje horizontalne signalizacije, utovarivači do 15 m3 , separacije šljunka, rezači asfalta, finišer, kompresori do 15 m3 , betonske miješalice preko 50 l, šprica za emulziju, stroj za reciklažu, kosilica za travu i sječu šiblja, buldozer do 60 KS, stroj za uklanjanje snijega,); sa sredstvima rada vrši sve poslove iz domena održavanja cesta; o svome radu vodi odgovarajuću evidenciju; sudjeluje u popravci svoga sredstva rada sa radnicima koji vrše popravke; vrši redovno održavanje, čišćenje, podmazivanje, izmjenu ulja i ostale radove na svome sredstvu rada.

Posebni uvjeti: prometna, strojarska ili druga odgovarajuća škola (KV – III stupanj), vozačka dozvola C kategorije, minimalno 6 mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima, sklonost timskom radu

(03) Cestar 1 – radnik 1 – radi sve poslove na održavanju cesta i to: krpanje udarnih rupa na kolniku, čišćenje kolnika od blata, čišćenje osulina i drugih nanosa sa kolnika, vrši nasipanje i uređenje bankina i kosina, kresanje šiblja i drveta, čišćenje rigola i jaraka, skidanje korova sa cestovnog zemljišta, čišćenje propusta i drenaža, zasijecanje asfalta, uklanjanje uginulih životinja i dr.; radi na ugrađivanju kamenih materijala na makadamskim kolnicima; radi na poslovima održavanja i zamjeni objekata: propusta, mostova, obloženih i potpornih zidova; radi na postavljanju, zamjeni i čišćenju okomite signalizacije, vrši čišćenje i krečenje parapetnih zidova i sl.; vrši ugradnju, ispravljanje i čišćenje odbojne ograde na cesti i mostovima; radi na posipanju uspona i nagiba na cestama u zimskom periodu protiv poledice; vrši utovar posipnog materijala (sol i rizlo); u zimskom periodu sudjeluje u dežurstvu na punktu; pomaže ophodaru u izvršavanju njegovih obveza.

Posebni uvjeti: NSS, sklonost timskom radu

IV.

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 • pisana prijava na oglas (svojeručno potpisana) sa osobnim podacima kandidata
 • životopis
 • izvadak iz matične knjige rođenih
 • uvjerenje o državljanstvu
 • uvjerenje o prebivalištu
 • svjedodžba o stečenoj školskoj spremi (ukoliko je svjedodžba stečena u drugoj državi, kandidat je u obvezi dostaviti i ovjerenu kopiju isprave o nostrifikaciji)
 • dokaz o radnom iskustvu u traženom stupnju stručne spreme (dokazuje se potvrdom ranijeg poslodavca)
 • dokaz o posjedovanju vozačke dozvole pripadajuće kategorije vozila

Priložena dokumentacija mora biti u originalu ili ovjerenoj fotokopiji ne starijoj od 3 mjeseca od trenutka podnošenja prijave na oglas. Ukoliko se dokumentacija dostavi kao fotokopija, od kandidata se može zatražiti uvid u originalnu dokumentaciju.

V.

OSTALE INFORMACIJE

Kandidat se može prijaviti na više oglašenih radnih mjesta, ali za svako radno mjesto dužan je podnijeti zasebnu prijavu i navesti na koje mjesto se prijavljuje. U slučaju prijavljivanja na više radnih mjesta, dovoljno je samo za jedno radno mjesto priložiti ovjerene fotokopije dokaza, a za ostala mjesta na koja se prijavljuje obične fotokopije dokaza o ispunjenosti uvjeta za ta radna mjesta.

U sklopu procedure prijema u radni odnos s kandidatima čije prijave su uredne, potpune i pravovremene biti će organizirana provjera znanja za rad na konkretnom radnom mjestu, a ista može uključivati pismeni i/ili usmeni ispit i/ili praktični ispit u ovisnosti od radnoga mjesta o čemu će kandidati biti obaviješteni u pozivu.

Za svako od oglašenih radnih mjesta predviđen je probni rad u trajanju 6 mjeseci od dana zaključenja.

VI.

PODNOŠENJE PRIJAVE NA JAVNI OGLAS

Prijave sa naznačenom dokumentacijom kandidati su dužni dostaviti u zatvorenoj koverti, osobno putem protokola ili preporučenom pošiljkom na adresu:

CESTE d.d. MOSTAR

Ul. dr. Ante Starčevića bb

88000 Mostar

s naznakom

„Prijava na Javni oglas za prijem radnika –

Ne otvarati“, uz obvezno navođenje

imena i prezimena kandidata i adrese stanovanja na koverti.

Rok za podnošenje prijave je 8 (osam) dana od dana objavljivanja oglasa u dnevnim novinama računajući od prvog narednog dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama i na web stranici poduzeća CESTE d.d. MOSTAR.

Natječaj istječe: 14.03.2021.

Nepravovremene, neuredne i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za zapošljavanje ŽZH ne odgovara za navode iz natječaja, izmjene i dopune za vrijeme trajanja natječaja, niti za greške nastale prilikom prenošenja teksta natječaja.