Specijalizant-Sveučilišna klinička bolnica Mostar | Zdravstvo

Temeljem čl. 153. i 154.  Zakona o zdravstvenoj zaštiti Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH” br. 46/10 i 75/13), čl. 11. Pravilnika o specijalizacijama i subspecijalizacijama doktora medicine, doktora stomatologije i magistara farmacije F BiH ( Sl. novine broj: 75/20 ) Sveučilišna klinička bolnica Mostar, r a s p i s u j e

N A T J E Č A J

za dodjelu osnovne specijalizacije i

zasnivanja radnog odnosa na neodređeno vrijeme

 1. Pulmologija – 1 specijalizant
 2. Klinička radiologija – 2 specijalizanta
 3. Pedijatrija (za potrebe Klinike za ginekologiju i porodništvo) – 1 specijalizant
 4. Pedijatrija (za potrebe Klinike za dječje bolesti) – 3 specijalizanta
 5. Opća kirurgija – 2 specijalizanta
 6. Plastična, rekonstruktivna i estetska kirurgija – 1 specijalizant
 7. Neurologija – 1 specijalizant
 8. Anesteziologija, reanimat. i intenzivna medicina – 4 specijalizanta
 9. Nuklearna medicina – 1 specijalizant
 10. Oftalmologija i optometrija – 1 specijalizant
 11. Otorinolaringologija i kirurgija glave i vrata – 2 specijalizanta
 12. Dermatovenerologija – 1 specijalizant
 13. Kardiokirurgija – 2 specijalizanta
 14. Infektologija – 3 specijalizanta
 15. Vaskularna kirurgija – 1 specijalizant
 16. Onkologija i radioterapija – 1 specijalizant

 

Kandidati koji se prijavljuju na Natječaj trebaju ispunjavati sljedeće uvjete:

 • Da imaju završen medicinski fakultet
 • Da imaju položen stručni ispit
 • Radno iskustvo od najmanje godinu dana od položenog stručnog ispita
 • Da imaju važeće odobrenje za samostalan rad – licencu izdatu od nadležne Komore
 • Da poznaju jedan strani jezik

Uz prijavu na Natječaj kandidati prilažu:

 • Životopis sa adresom i kontakt telefonom
 • Diplomu o završenom fakultetu (ovjeren preslik fakultetske diplome)
 • Nostrifikaciju diplome ukoliko je fakultet završen van BiH (ovjeren preslik)
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu izdato od nadležnog ministarstva BiH (ovjeren preslik)
 • Prijepis položenih ispita na studiju/dodatak diplomi (ovjeren preslik)
 • Potvrdu o prosjeku ocjena tijekom studija, te duljini trajanja studija (ovjeren preslik)
 • Potvrdu o poznavanju jednog stranog jezika (ovjereni preslik)
 • Presliku nagrada za vrijeme studija (ukoliko je kandidat posjeduje)
 • Potvrdu o radnom iskustvu od najmanje godinu dana od položenog stručnog ispita
 • Odobrenje za samostalan rad – licenca
 • Uvjerenje o državljanstvu BiH ili Rješenje o odobrenju stalnog boravišta u BiH (ovjereni preslik)

Rok za podnošenje prijave na natječaj je 15 dana od dana objave (objavljen 09.04.2021.).

Prijava na Natječaj sa potrebnom dokumentacijom dostavlja se preporučenom poštom u zatvorenoj koverti, na adresu:

Sveučilišna klinička bolnica Mostar

Ul. Kralja Tvrtka bb

88 000  M o s t a r

sa naznakom

„Prijava na Natječaj zbog dodjele osnovne specijalizacije“

„NE OTVARAJ – OTVARA POVJERENSTVO“

SKB Mostar zadržava pravo poništenja natječaja bez obrazloženja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za zapošljavanje ŽZH ne odgovara za navode iz natječaja, izmjene i dopune za vrijeme trajanja natječaja, niti za greške nastale prilikom prenošenja teksta natječaja.