Stručni suradnik za upravljanje skladišnim prostorom 2

Temeljem članka 20 a Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu (Sl. novine F BiH 89/18), Uredbe o postupku prijema u radni odnos u Javnom sektoru u F BiH (Sl. novine F BiH br. 13/19 od 27.02.2019. godine i Sl. novine F BiH br. 9/21 od 3.02.2021. godine), Zakona o pravima razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji (Sl. novine F BiH br.54/19), članka 136, 138 i 142 Statuta Javnog poduzeća Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar, članka 8 i 9 Pravilnika o radu Javnog poduzeća Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar, Priloga V Pravilnika o radu Javnog poduzeća Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar i Odluke Uprave Javnog poduzeća Hrvatske telekomunikacije d.d.  Mostar broj: UD-3-22-20/21 od 22.04.2021. godine, JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar, raspisuje

J A V N I   O G L A S

za prijem radnika u radni odnos

na neodređeno vrijeme uz probni rad

KORPORATIVNA JEDINICA ZA FINANCIJE   

 1. Stručni suradnik za upravljanje skladišnim prostorom 2, Grupa za upravljanje skladišnim prostorom , Odjel za logistiku, upravljanje nekretninama i voznim parkom, KJF – 1 (jedan) izvršitelj, minimalno 12 mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima, probni rad 6 mjeseci, mjesto rada Grude   

Opis posla:    

 • Prijem zahtjeva za izdavanjem robe/materijala 
 • Prosljeđivanje zahtjeva u skladište
 • Ulaz-izlaz robe/materijala 
 • Ažurna evidencija o svim promjenama u skladištu
 • Tjedna i mjesečna izvješća o stanju na skladištu i promjenama tijekom mjeseca
 • Prijedlozi za rashodovanje i upravljanje skladišnim minimumom ,
 • Izvješća o robi / materijalu – starim zalihama
 • Organizacija internog transporta
 • Upravljanje ambalažom i otpadom
 • Sudjelovanje u različitim projektima unutar i izvan odjela  s ciljem pružanja podrške i rješenja vezanih uz logistiku
 • Redovna i ad-hoc izvješća vezanih uz područje odgovornosti
 • Priprema ostalih izvješća na zahtjev Rukovoditelja odjela
 • Samostalno  obavljanje svih zadanih poslova
 • Ostali poslovi po nalogu neposrednog  rukovoditelja 

Uvjeti

Opći uvjeti:

 • Da je državljanin BiH
 • Da ima navršenih 18 godina života
 • Da ima opću zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta (samo kandidat koji bude izabran dužan je dostaviti liječničko uvjerenje  kao dokaz da njegovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uvjetima radnog mjesta na koje je izabran)
 • Da se protiv njega ne vodi kazneni postupak (samo kandidat koji bude izabran dužan je dostaviti uvjerenje da se protiv njega ne vodi kazneni postupak)

Posebni uvjeti:

 • za radno mjesto pod rednim brojem 1): VSS/VII, drugi ciklus visokog obrazovanja, ekonomski fakultet, poznavanje rada na računalu, spremnost na timski rad, organizacijske vještine, minimalno 12 mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima

Uz uredno popunjenu i vlastoručno potpisanu Prijavu na javni oglas (obrazac prijave može se preuzeti na internet stanici Poduzeća – www.hteronet.ba i u uredu  protokola, na adresi Kneza Branimira b.b. Mostar), dostaviti slijedeću dokumentaciju:

 • životopis,
 • uvjerenje o državljanstvu,
 • izvod iz matične knjige rođenih,
 • diplomu/svjedodžbu, (ukoliko je diploma/svjedodžba stečena u nekoj drugoj državi nakon 06.04.1992. godine, obvezno dostaviti i ovjerenu kopiju nostrificirane/priznate diplome/svjedodžbe)
 • uvjerenje/potvrdu prethodnog poslodavca o radnom iskustvu na istim ili sličnim poslovima uz preciziranje poslova na kojima je radio/radi i dužine radnog odnosa na navedenim poslovima

Prioritet pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima imaju osobe iz članka 2  Zakona o pravima razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji (Službene Novine F BiH broj 54/19)

Kandidati koji se pozivaju na prioritet pri zapošljavanju sukladno Zakonu o pravima razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji (Službene novine F BiH broj 54/19) dužni su dostaviti  dokaze o prioritetu upošljavanja i to:

 • Dokaz da su nezaposleni,
 • Dokaz da imaju status razvojačenog branitelja

Dokumentacija se dostavlja u originalu ili ovjerenim kopijama. Ukoliko kandidati dostavljaju dokumentaciju u ovjerenoj kopiji, ovjerene kopije ne smiju biti starije od 6 mjeseci.

Neuredne, nepotpune i ne blagovremene prijave bit će odbačene zaključkom.

Kandidati čije su prijave uredne, potpune i blagovremene biti će pismenim putem  obaviješteni o mjestu, datumu i vremenu održavanja pismenog dijela ispita.

Smatra se da je kandidat zadovoljio na pismenom ispitu ukoliko je osvojio najmanje 60% bodova od ukupno mogućih 100%.

O mjestu, datumu i vremenu polaganja usmenog  ispita, kandidati će biti obaviješteni usmeno ili pismeno putem e-mail-a.

Ako kandidat koji je uredno pozvan ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na oglas.

Prijave na oglas s potrebnom dokumentacijom u zatvorenoj omotnici dostaviti u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnoj novini Oslobođenje (dan objave 26.04.2021.).

Kandidat je obvezan na poleđini omotnice naznačiti svoje ime, prezime i adresu.

Prijave se dostavljaju poštom ili osobno putem protokola na adresu:

JP Hrvatske telekomunikacije d.d.  Mostar

Kneza Branimira b.b.

88 000 Mostar

sa naznakom:

Prijava na javni oglas za radno mjesto _____________________________,

(naziv radnog mjesta)

pod rednim brojem ____________________________

         (redni br. u javnom oglasu)

Izbor iz reda prijavljenih kandidata koji ispunjavaju uvjete oglasa izvršit će se sukladno Zakonu o radu F BiH, Uredbi o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u F BiH, Zakonu o pravima razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji, Pravilniku o radu Javnog Poduzeća Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar i Odluci Uprave Društva.

Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za zapošljavanje ŽZH ne odgovara za navode iz natječaja, izmjene i dopune za vrijeme trajanja natječaja, niti za greške nastale prilikom prenošenja teksta natječaja.