Doktor medicine

Na temelju članka 20 a. stavak (1) Zakona o radu F BiH („Službene novine FBiH 26/16 i 89/18), članka 5. stavak (3) Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnome sektoru u HNŽ/K(„Narodne novine HNŽ/K“ broj:4/19 i 5/20), članka 4. stavak (1),  Pravilnika o radu JU DZ Čapljina broj: 37-02-62/19 od 25.01.2019. godine te Odluke Ravnatelja broj: 37-01-277/21 od 15.04.2021. godine, ravnatelj objavljuje

JAVNI OGLAS
za prijem u radni odnos u JU DZ Čapljina na određeno vrijeme

 1.Doktor medicine – sa završenim medicinskim fakultetom i položenim stručnim ispitom- jedan (1)  izvršitelj.

Opis poslova: obavljanje poslova doktora medicine u primarnoj zdravstvenoj zaštiti

Uvjeti za prijem:

Opći Uvjeti za prijem u radni odnos JU DZ Čapljina su:
-da je državljanin B i H
-da ima navršenih 18 godina života
-da ima opću zdravstvenu sposobnost za obavljanje navedenog radnog mjesta (samo kandidat koji bude izabran  dužan je dostaviti liječničko uvjerenje kao dokaz da njegovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uvjetima radnog mjesta na koje je izabran)
-da se protiv njega ne vodi kazneni postupak(samo kandidat koji bude izabran dužan je dostaviti uvjerenje da se protiv njega ne vodi kazneni postupak)

Pored općih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i posebne sljedeće uvjete:

– završen medicinski fakultet

– položen stručni ispit

– licenca za samostalan rad

diploma ili uvjerenje o diplomiranju (uvjerenje ne može biti starije od jedne godine, odnosno od roka potrebnog za izdavanje diplome), odnosno za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po bolonjskom procesu uz fakultetsku diplomu potrebno je dostaviti i dodatak diplomi, a u slučaju da fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini, strana diploma mora biti nostrificirana (dokaz o nostrifikaciji);

Kandidati su obvezni dostaviti sljedeću dokumentaciju:
– uredno popunjenu pismenu prijavu (na obrascu koji je sastavni dio javnog oglasa)
– diplomu o stečenoj stručnoj spremi koja se traži oglasom

 – dokaz o položenom stručnome ispitu

–  licenca za samostalni rad

– obrazac PBA-3-obavještenje o mjestu prebivališta-boravišta (CIPS), ne starije od 30 dana

Dokumentacija koja se prilaže uz prijavu mora biti original ili fotokopija ovjerena od nadležnog organa. Ukoliko se dokumentacija dostavi kao ovjerena kopija može se od kandidata zahtijevati uvid u originalne dokumente.

  1. KV vozač sanitetskog prijevoza –  jedan (1) izvršitelj

 Opis poslova: obavljanje poslova  KV vozača sanitetskog prijevoza

Uvjeti za prijem:

Opći Uvjeti za prijem u radni odnos JU DZ Čapljina su:
-da je državljanin B i H
-da ima navršenih 18 godina života
-da ima opću zdravstvenu sposobnost za obavljanje navedenog radnog mjesta (samo kandidat koji bude izabran  dužan je dostaviti liječničko uvjerenje kao dokaz da njegovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uvjetima radnog mjesta na koje je izabran)
-da se protiv njega ne vodi kazneni postupak(samo kandidat koji bude izabran dužan je dostaviti uvjerenje da se protiv njega ne vodi kazneni postupak)

Pored općih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i posebne sljedeće uvjete:

Pored općih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i posebne sljedeće uvjete:

– zanimanje KV vozač

– pet godina radnoga iskustva na poslovima KV vozača

Kandidati su obvezni dostaviti sljedeću dokumentaciju:
– uredno popunjenu pismenu prijavu (na obrascu koji je sastavni dio javnog oglasa)
– diplomu o stečenoj stručnoj spremi koja se traži oglasom

 – uvjerenje o radnome stažu

–  vozačka dozvola

– obrazac PBA-3-obavještenje o mjestu prebivališta-boravišta (CIPS), ne starije od 30 dana

Dokumentacija koja se prilaže uz prijavu mora biti original ili fotokopija ovjerena od nadležnog organa. Ukoliko se dokumentacija dostavi kao ovjerena kopija može se od kandidata zahtijevati uvid u originalne dokumente.

Prijavljivanje na oglas:
Rok podnošenja  prijave je 15 dana računajući od prvog narednog dana objavljivanja oglasa na  web stranici JU DZ Čapljina.


Urednom prijavom smatra se prijava  koja je potpisana od strane podnositelja i koja sadrži sve podatke  navedene u obrascu prijave.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
Kandidati koji ispunjavaju uvjete raspisanog javnog natječaja i čije prijave su uredne,potpune i blagovremene, podliježu provjeri znanja, koje određuje  Povjerenstvo  za prijem.

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme na razdoblje od godinu dana.

U slučaju da nakon provođenja provjere znanja, neki od kandidata budu imali jednak broj bodova, prednost pri zapošljavanju će imati kandidat koji ima prioritet u zapošljavanju koji se dokazuje potvrdom  koja se prilaže u dokumentaciji sukladno članku 7. Zakona o pravima branitelja i članova njihovih obitelji (Narodne novine F BiH, broj:33/04,56/05, 70/07, 9/10 i 90/17˝).

Prijava na javni oglas s potrebnom dokumentacijom podnosi se u zatvorenoj kuverti na čijoj poleđini je kandidat obvezan naznačiti svoje ime, prezime i adresu, a na prednjoj strani  

”NE OTVARAJ – PRIJAVA NA JAVNI OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS___________NA RADNO MJESTO POD REDNIM BROJEM________.“

 

Prijave se mogu dostaviti osobno putem protokola ili  preporučeno putem pošte na adresu:

JU DZ Čapljina

Fra.Didaka Buntića bb

88300 Čapljina

 

Dom zdravlja Čapljina zadržava pravo poništavanja natječaja u cijelosti ili djelomično, bez obrazloženja.

Priloženi dokumenti:

Obrazac za kandidate koji se prijavljuju na javni oglas može se preuzeti na web stranici JU DZ Čapljina ( www.dz-capljina.com).