Razvojni inženjer – voditelj tima za servise koji rade u Oblaku – Cloud servisi

Sveučilište u Mostaru | Sveučilište

Na temelju čl. 20.a Zakona o radu Federacije BiH („Službene novine F BiH“ broj 26/16 i 89/18),  čl. 73. Zakona o visokom obrazovanju u Hercegovačko-neretvanskoj županiji, („Narodne novine HNŽ-a“ broj 4/12),  čl. 18. Statuta Sveučilišta u Mostaru, čl. 9. Pravilnika o radu Sveučilišta u Mostaru, raspisuje se:

JAVNI NATJEČAJ

za prijem u radni odnos na Sveučilištu u Mostaru

I. Predmet javnog natječaja;

Objavljuje se javni natječaj za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme na radno mjesto:

 1. Razvojni inženjer – voditelj tima za servise koji rade u Oblaku – Cloud servisi – 1 izvršitelj

II. Mjesto rada;

Mjesto rada je u Mostaru – Sveučilište u Mostaru, Trg hrvatskih velikana 1. Mostar

III. Opis poslova;

 1. Razvojni inženjer – voditelj tima za servise koji rade u Oblaku – Cloud servisi
 • organiziranje, projektiranje, dokumentiranje, instalacija i konfiguracija servisa u oblaku na Sveučilištu (izrada dokumentacije, instalacija, konfiguracija i ispitivanje servera, itd.),
 • organiziranje i rukovođenje radom tima koji radi i održava Cloud servise Sveučilišta,
 • obavljanje najkompleksnijih zadatka vezanih za rad Cloud servisa.

Opis poslova određen je Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Sveučilišta u Mostaru.

IV. Uvjeti;

Opći uvjeti:

 • da je osoba državljanin BiH;
 • da ima navršenih 18 godina života;
 • da osoba ima opću zdravstvenu sposobnost (samo kandidati koji budu izabrani dužni su dostaviti liječničko uvjerenje o općoj zdravstvenoj sposobnosti).

 

Posebni uvjeti:

 • Za radno mjesto pod točkom I.1.; Razvojni inženjer – voditelj tima za servise koji rade u Oblaku – Cloud servisi:
   
 • završen drugi ciklus obrazovanja ili ekvivalent u oblasti informacijskih tehnologija (računarstva, informatike, poslovne informatike ili elektrotehnike),
 • dvije (2) godine radnog iskustva u struci,
 • aktivno poznavanje jednog svjetskog jezika.

Uz potpisanu prijavu na Natječaj s obveznom naznakom naziva radnog mjesta kandidati su dužni dostaviti sljedeće dokumente (original ili ovjerena preslika):

 • životopis s adresom, kontakt telefonom i e-mail adresom;
 • izvod iz matične knjige rođenih;
 • uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci);
 • diplomu o završenom obrazovanju;
 • dokaz o aktivnom poznavanju jednog svjetskog jezika;
 • potvrda o radnom iskustvu u struci.

Napomena:

Navedeni dokumenti prilažu se u originalu ili ovjerenoj preslici.

Preslika prijave s traženom dokumentacijom treba se dostaviti i na elektronskom mediju CD-u ili USB-u (u slučaju razlika između originala i preslike prijave, vjerodostojan je original prijave).

Izabrani kandidat će biti dužan dostaviti liječničko uvjerenje o općoj zdravstvenoj sposobnosti prije zaključivanja ugovora o radu.

Izbornom procesu mogu pristupiti samo kandidati koji su podnijeli pravovremenu prijavu i koji su priložili sve dokaze o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta za radno mjesto. Kandidati koji ispunjavaju navedeno bit će pisanim putem (putem maila) obaviješteni o datumu održavanja prethodne provjere znanja, sposobnosti i vještina koja će se obaviti putem intervjua.

Ako kandidat koji se prijavio za radno mjesto ne pristupi intervjuu, smatrat će se da je odustao od sudjelovanja u natječajnoj proceduri.

Rok za dostavljanje prijava je 15 dana od dana objavljivanja.

Javni natječaj objavit će se u dnevnim novinama “Večernji list” i na web-stranici Sveučilišta u Mostaru www.sum.ba.

Nepotpune, nepravodobne i neuredne prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prijavu, vlastoručno potpisanu, s potrebnom dokumentacijom u zatvorenoj omotnici dostaviti poštom ili osobno na adresu:

Sveučilište u Mostaru

Trg hrvatskih velikana br. 1

88 000 Mostar

/Prijava na natječaj za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto Razvojni inženjer – voditelj tima za servise koji rade u Oblaku – Cloud servisi – NE OTVARATI/“

Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za zapošljavanje ŽZH ne odgovara za navode iz natječaja, izmjene i dopune za vrijeme trajanja natječaja, niti za greške nastale prilikom prenošenja teksta natječaja.