Tehničar za kabelske mreže i usluge ….

Detaljno o natječaju:
Oslobođenje, 17.05.2021.

Temeljem članka 20 a Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu (Sl. novine F BiH 89/18), Uredbe o postupku prijema u radni odnos u Javnom sektoru u F BiH (Sl. novine F BiH br. 13/19 od 27.02.2019. godine i Sl. novine F BiH br. 9/21 od 3.02.2021. godine), Zakona o pravima razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji (Sl. novine F BiH br.54/19), članka 136, 138 i 142 Statuta Javnog poduzeća Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar, članka 8 i 9 Pravilnika o radu Javnog poduzeća Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar, Priloga V Pravilnika o radu Javnog poduzeća Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar i Odluke Uprave Javnog poduzeća Hrvatske telekomunikacije d.d.  Mostar broj: UD-3-26-18/21 od 12.05..2021. godine, JP Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar, raspisuje

J A V N I   O G L A S

za prijem radnika u radni odnos na

neodređeno vrijeme uz probni rad

DIREKCIJA ZA POKRETNU MREŽU

Tehničar za kabelske mreže i usluge 3, Grupa za kabelsku mrežu i usluge 3, Odjel za upravljanje kabelskom mrežom i uslugama 1, Regija Jug, DPM – 2 (dva) izvršitelja,  rad na visini, minimalno 6 mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima, probni rad 3 mjeseca, mjesto rada Stolac i Neum

Opis posla:        

 • Samostalno obavlja preventivna i redovna mjerenja na kabelskim mrežama i na CPE terminalnoj opremi
 • Pravovremeno otklanja kvarove na CPE terminalnoj opremi ili pravovremeno eskalira poštujući interne procedure i procese
 • Osigurava tehničku mjernu dokumentaciju za komisijski prijam novoizgrađenih kabelskih mreža
 • Instalira i održava CPE terminalnu opremu u pristupnoj kabelskoj mreži
 • Pruža podršku korisnicima i vrši podešavanja CPE terminalne opreme
 • Sudjeluje u izradi projekata i mini projekata za kabelske mreže
 • Sudjeluje i nadzire izgradnju i rekonstrukciju kabelskih mreža koristeći alate i mjerne instrumente
 • Prikuplja podatke o telekomunikacijskoj infrastrukturi i opremi
 • Osigurava tehničku podršku djelatnicima prodaje, službi za korisnike, terenskim ekipama, dobavljačima opreme, vanjskim suradnicima i partnerima u cilju bržeg i točnijeg uočavanja i rješavanja problema u pristupnoj mreži
 • Pruža pomoć i obuku manje iskusnim djelatnicima
 • Osigurava ispravnu i ažuriranu dokumentaciju za podršku procesima i procedurama
 • Dostavlja informacije o parametrima kabelske mreža za potrebe poslovnih odluka na rekonstrukciji i za uvođenja novih usluga
 • Osigurava točne podatke za ažuriranje internih baza podataka
 • Ažurira interne baze podataka
 • Osigurava da tražena poslovna izvješća  budu napravljena na brz i učinkovit način sukladno internim procedurama i procesima HT-a
 • Samostalno obavljanje svih zadanih poslova
 • Sudjelovanje u različitim projektima unutar i izvan odjela s ciljem pružanja podrške i rješenja vezanih uz kabelske mreže
 • Ostali poslovi po nalogu neposrednog rukovoditelja 

2. Tehničar za  radijske pristupne mreže 3, Grupa za uređaje 1, Odjel za uređaje, Regija Jug, DPM – 1 (jedan) izvršitelj, SSS/IV, elektrotehnička škola,  poznavanje rada na računalu, minimalno 6 mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima, probni rad 3 mjeseca, mjesto rada Mostar

Opis posla:

 • Sudjelovanje u poslovima održavanja radijskih pristupnih mreža
 • Sudjelovanje u realizaciji projekata vezanih za održavanja radijskih pristupnih mreža
 • Sudjelovanje u provedbi projektnih zadatka
 • Sudjelovanje u pripremi dokumentacije za pokretanje procesa nabave roba, usluga i radova.
 • Sudjelovanje u implementaciji tehničkih rješenja s ciljem poboljšanja kvalitete i pouzdanosti radijskih pristupnih mreža
 • Prikupljanje i analiza podataka za potrebe izvješćivanja u svom području odgovornosti.
 • Samostalno obavljanje svih zadanih poslova
 • Sudjelovanje u različitim projektima unutar i izvan odjela s ciljem pružanja podrške i rješenja vezanih uz radijske pristupne mreže
 • Sudjelovanje u poslovima održavanja radijskih pristupnih mreža
 • Pružanje tehničke podrške  u svrhu implementacije usluga i servisa
 • Suradnja s ostalim organizacijskim cjelinama i vanjskim partnerima pri implementaciji rješenja
 • Sudjelovanje u rješavanju incidenata i problema u mreži
 • Ostali poslovi po nalogu neposrednog rukovoditelja 

Uvjeti

Opći uvjeti:

 • Da je državljanin BiH
 • Da ima navršenih 18 godina života
 • Da ima opću zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova navedenog radnog mjesta (samo kandidat koji bude izabran dužan je dostaviti liječničko uvjerenje  kao dokaz da njegovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uvjetima radnog mjesta na koje je izabran)
 • Da se protiv njega ne vodi kazneni postupak (samo kandidat koji bude izabran dužan je dostaviti uvjerenje da se protiv njega ne vodi kazneni postupak)

Posebni uvjeti:

 • za radno mjesto pod rednim brojem 1): SSS/IV, elektrotehnička škola,  poznavanje rada na računalu, rad na visini,  minimalno 6 mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima
 • za radno mjesto pod rednim brojem 2): SSS/IV, elektrotehnička škola,  poznavanje rada na računalu,  minimalno 6 mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima

Uz uredno popunjenu i vlastoručno potpisanu Prijavu na javni oglas (obrazac prijave može se preuzeti na internet stanici Poduzeća – www.hteronet.ba i u uredu  protokola, na adresi Kneza Branimira b.b. Mostar), dostaviti slijedeću dokumentaciju:

 • životopis,
 • uvjerenje o državljanstvu,
 • izvod iz matične knjige rođenih,
 • diplomu/svjedodžbu,
 • (ukoliko je diploma/svjedodžba stečena u nekoj drugoj državi nakon 06.04.1992. godine, obvezno dostaviti i ovjerenu kopiju nostrificirane/priznate diplome/svjedodžbe)
 • uvjerenje/potvrdu prethodnog poslodavca o radnom iskustvu na istim ili sličnim poslovima uz preciziranje poslova na kojima je radio/radi i dužine radnog odnosa na navedenim poslovima

Prioritet pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima imaju osobe iz članka 2  Zakona o pravima razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji (Službene Novine F BiH broj 54/19).

Kandidati koji se pozivaju na prioritet pri zapošljavanju sukladno Zakonu o pravima razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji (Službene novine F BiH broj 54/19) dužni su dostaviti  dokaze o prioritetu upošljavanja i to:

 • Dokaz da su nezaposleni,
 • Dokaz da imaju status razvojačenog branitelja

Dokumentacija se dostavlja u originalu ili ovjerenim kopijama. Ukoliko kandidati dostavljaju dokumentaciju u ovjerenoj kopiji, ovjerene kopije ne smiju biti starije od 6 mjeseci.

Neuredne, nepotpune i ne blagovremene prijave bit će odbačene zaključkom.

Kandidati čije su prijave uredne, potpune i blagovremene biti će pismenim putem  obaviješteni o mjestu, datumu i vremenu održavanja pismenog dijela ispita.

Smatra se da je kandidat zadovoljio na pismenom ispitu ukoliko je osvojio najmanje 60% bodova od ukupno mogućih 100%.

O mjestu, datumu i vremenu polaganja usmenog  ispita, kandidati će biti obaviješteni usmeno ili pismeno putem e-mail-a.

Ako kandidat koji je uredno pozvan ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na oglas.

Prijave na oglas s potrebnom dokumentacijom u zatvorenoj omotnici dostaviti u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnoj novini Oslobođenje.

Kandidat je obvezan na poleđini omotnice naznačiti svoje ime, prezime i adresu.

Prijave se dostavljaju poštom ili osobno putem protokola na adresu:

JP Hrvatske telekomunikacije d.d.  Mostar

Kneza Branimira b.b.

88 000 Mostar

sa naznakom:

Prijava na javni oglas za radno mjesto _____________________________,

    (naziv radnog mjesta)

pod rednim brojem __________________________, mjesto rada__________________.

                                         (redni br. u javnom oglasu)

Izbor iz reda prijavljenih kandidata koji ispunjavaju uvjete oglasa izvršit će se sukladno Zakonu o radu F BiH, Uredbi o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u F BiH, Zakonu o pravima razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji, Pravilniku o radu Javnog Poduzeća Hrvatske telekomunikacije d.d. Mostar i Odluci Uprave Društva.

Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za zapošljavanje ŽZH ne odgovara za navode iz natječaja, izmjene i dopune za vrijeme trajanja natječaja, niti za greške nastale prilikom prenošenja teksta natječaja.