Magistar farmacije u Službi za medicinsku opskrbu

Na temelju članka 20. Zakona o radu („Službene novine FBiH“ 26/16 i 89/18), članaka 45. i 46. Statuta Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, članka 5. Pravilnika o postupku prijema u radni odnos u SKB Mostar evid. br. 3905/2/21, te Odluke ravnatelja evid. broj: 5217/21, Sveučilišna klinička bolnica Mostar sa sjedištem u Mostaru, Bijeli Brijeg bb, objavljuje sljedeći

JAVNI NATJEČAJ

za prijem u radni odnos u  SKB Mostar

Neodređeno vrijeme za radno mjesto:

 1. Magistar farmacije u Službi za medicinsku opskrbu – 1 izvršitelj

Kandidati moraju ispunjavati opće i posebne uvjete za obavljanje poslova za konkretno radno mjesto koji su definirani Zakonom o radu.

Opći uvjeti: 

 • propisani Zakonom o radu FBIH 

Posebni uvjeti: 

Za radno mjesto pod točkom 1.

 • VSS, završen Farmaceutski fakultet
 • Položen stručni ispit
 • Licenca za samostalan rad
 • Radno iskustvo u zdravstvenim ustanovama na istim poslovima

Kratak opis poslova radnog mjesta

 • priprema i kontrolira izradu galenskih i magistralnih pripravaka prema utvrđenoj recepturi iz «Farmakopeje» i «Formula magistrale»
 • ispituje farmaceutske kemikalije / identifikaciju i osobine /, od kojih se izrađuju pripravci u ljekarni
 • uspostavlja i vodi sustav evidencije
 • prati stanje skladišta i utvrđuje defekturu o kojoj izvještava voditelja službe
 • raspoređuje i kontrolira izdavanje trebovanja na odjele, i vodi evidencije
 • sudjeluje u nabavci i distribuciji lijekova sa posebnim režimom /psihotropni/ lijekovi jakog i veoma jakog djelovanja

Potrebna dokumentacija uz prijavu:

 1. Zamolba te kraća biografija sa kontakt podacima (adresa, br. telefona, e-mail)
 2. Uvjerenje o državljanstvu, ne starije od šest (6) mjeseci
 3. Uvjerenje iz matične knjige rođenih
 4. Potvrda o prebivalištu (CIPS), ne starije od šest (6) mjeseci
 5. Dokaz o posjedovanju stručne spreme tj.svjedodžba o završnom ispitu ili diploma (potrebna nostrifikacija ukoliko je stečena izvan BIH)
 6. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu
 7. Licenca za samostalan rad
 8. Potvrda o radnom iskustvu sa točnom naznakom obavljanih poslova i duljini radnog staža od  poslodavca. Radna knjižica, potvrda PIO/MIO o radnom stažu, te Ugovor o radu ne mogu poslužiti kao relevantan dokaz o radnom iskustvu
 9. Potvrda o prioritetu pri upošljavanju na temelju Zakona o pravima branitelja i članova njihovih obitelji (ukoliko je kandidat posjeduje)

Svu dokumentaciju potrebno je dostaviti u ovjerenim preslikama.

Uvjerenje o fizičkoj i psihičkoj sposobnosti za vršenje poslova navedenog radnog mjesta, izabrani kandidati su dužni dostaviti po konačnosti Odluke o prijemu u radni odnos.

Sveučilišna klinička bolnica Mostar zadržava pravo poništenja natječaja bez obrazloženja.

Sveučilišna klinička bolnica Mostar nije u obvezi vraćanja dokumentacije koja se prilaže uz prijavu.

Prijavu na natječaj potrebno je dostaviti putem pošte – U ZATVORENOJ KOVERTI – na adresu:

SKB Mostar

Kralja Tvrtka bb

88 000 Mostar

(na koverti je potrebno navesti „PRIJAVA NA NATJEČAJ ZA PRIJEM U RADNI ODNOS NA RADNO MJESTO POD REDNIM BROJEM  ____ ,  NE OTVARAJ – OTVARA POVJERENSTVO˝).

U slučaju da nakon provođenja ispitnog dijela Javnog natječaja, neki od kandidata ostvare jednak broj bodova, prednost pri zapošljavanju će imati kandidat koji ima prioritet u zapošljavanju koji se dokazuje potvrdom  koja se prilaže u dokumentaciji sukladno članku 7. Zakona o pravima branitelja i članova njihovih obitelji (Narodne novine F BiH, broj:33/04,56/05, 70/07, 9/10 i 90/17˝).

Javni natječaj je objavljen 17.07.2021. godine.

Prijave se dostavljaju u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja natječaja u sredstvima javnog informiranja, a nepotpune i neblagovremene prijave  neće se uzimati u obzir.

Kandidati koji dostave blagovremene i potpune prijave, a ispunjavaju opće i posebne uvjete biti će pozvani na razgovor.                                                                                                   

Natječaj je preuzet iz drugih izvora oglašavanja. Služba za zapošljavanje ŽZH ne odgovara za navode iz natječaja, izmjene i dopune za vrijeme trajanja natječaja, niti za greške nastale prilikom prenošenja teksta natječaja.