Viši referent za upravne i opće poslove

Bosna i Hercegovina

Federacija  Bosne i Hercegovine

Županija Zapadnohercegovačka

OPĆINA GRUDE

JAVNA USTANOVA „VRILO“ GRUDE

Datum: 09.08.2021.godine

Broj: 128/21

Na osnovu članka 20a. Zakona o radu u F BiH (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 26/16 i 89/18), članka 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Federacije BiH (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 13/19 i 9/21), članka 26. stavak 1. točka 10. Statuta Javne ustanove „Vrilo“ Grude broj: 01/04 od 02.06.2014. godine i Odluke o izmjenama i dopunama statuta Javne ustanove „Vrilo“ 139/13 od 20.11.2013. godine, članka 17b. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta javne ustanove „Vrilo“ Grude broj:  005-1/14 od 27.01.2014. godine, Pravilnika o dopuni pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Javne ustanove  „Vrilo“ Grude broj: 029-2/15 od 25.03.2015. godine, Pravilnika o dopuni pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Javne ustanove  „Vrilo“ Grude broj: 033/17 od 17.02.2017. godine i Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Javne ustanove  „Vrilo“ Grude broj: 102/21 od 19.07.2021. godine i Odluke o popuni radnog mjesta 127/21 od 09.08.2021. godine,  v.d. Ravnatelj objavljuje:

J A V N I    O G L A S

za popunu radnog mjesta u Javnoj

ustanovi „Vrilo“ Grude

 1. Javna ustanova „Vrilo“ Grude raspisuje javni oglas za prijem djelatnika u radni odnos na radno mjesto:

Viši referent za upravne i opće poslove – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme.

 1. II. Opis poslova
 • obavljanje administrativnih poslova kao što su vođenje protokola, ulaz i izlaz dokumenta,
 • nabavlja uredski materijal,
 • čuva i rukuje pečatom,
 • sastavlja i dostavlja opomene za nenaplaćena potraživanja,
 • donosi i šalje poštanske pošiljke,
 • razvrstava, prati kretanje i arhiviranje predmeta,
 • asistira u pripremi podataka za tužbe vezane za komunalnu naknadu,
 • obavlja arhiviranje završenih predmeta prema kvalifikacijama,
 • čuva evidenciju o aktima i predmetima kao i ostali dokumentacijski materijal,
 • obavlja i druge poslove pomoćno-tehničke naravi,
 • obavlja i druge poslove sukladno potrebama i po nalogu Ravnatelja;

III. Kandidati za prijem za radno mjesto Viši referent za upravne i opće poslove obvezni su ispunjavati sljedeće uvjete:

 1. Opći  uvjeti:
 • da je državljanin Bosne i Hercegovine;
 • da je stariji od 18 godina;
 • da nije kažnjavan;
 • da se protiv njega ne vodi kazneni postupak;
 • da nije otpušten iz državne službe kao rezultat stegovne mjere na bilo kojoj razini vlasti u Bosni i Hercegovini u razdoblju od tri godine prije dana objave javnog oglasa;
 • da se na njega ne odnosi članka IX.1. Ustava BiH;
 • da ima opću zdravstvenu sposobnost;
 1. Posebni uvjeti:
 • SSS-IV. stupanj, upravnog smjera;
 • 10 mjeseci radnog iskustva na poslovima svoje struke;
 • poznavanje rada na računalu;
 1. Kandidati za prijem u radni odnos po ovom Natječaju obvezni su dostaviti sljedeću natječajnu dokumentaciju:

Potrebni dokumenti:

 • prijava na natječaj koja mora biti potpisana od strane kandidata;  
 • životopis s navedenom adresom i kontakt telefonom;
 • diploma o završenoj školi ili svjedočanstvo o završnom ispitu (ukoliko je relevantno obrazovanje traženo oglasom završeno u inozemstvu dostaviti ovjerenu kopiju akta o nostrifikaciji);
 • uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci);
 • izvod iz matične knjige rođenih – rodni list;
 • uvjerenje o traženom radnom iskustvu izdano od strane ranijih poslodavaca;
 • ovjerena izjava da kandidat u posljednje tri godine od dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta nije otpušten s radnog mjesta kao rezultat stegovne mjere bilo gdje u BiH;
 • dokaz o poznavanju rada na računalu;
 • ovjerena izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbama članka IX. 1. Ustava BiH;
 • uvjerenje o nekažnjavanju nadležne Policijske uprave;

Napomena: Naknadno će samo izabrani kandidat – djelatnik  biti u obvezi dostaviti:

 • Dokaz da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak;
 • Liječničko uvjerenje o općoj zdravstvenoj sposobnosti;

Natječajnu dokumentaciju kandidati su dužni dostaviti u originalu ili ovjerenom presliku ne starijem od 6 mjeseci od dana objave oglasa.

 1. V. Postupak prijema u radni odnos po Natječaju provest će Povjerenstvo za provođenje Natječaja za prijem u radni odnos po raspisanom Natječaju, a koje će posebnom odlukom imenovati Ravnatelj.

Natječajno Povjerenstvo neće razmatrati neblagovremene, nerazumljive, ili nepotpune prijave, odnosno prijave uz koje ne budu priloženi svi potrebni dokazi.

Kandidati koji ispunjavaju opće i posebne uvjete bit će pozvani na intervju, a o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni.

Kandidatu koji bude najuspješniji, ponudit će se zaključivanje ugovora o radu.

Javni oglas se objavljuje u Dnevnom listu i ostaje otvoren 8 dana od dana posljednje objave.

Prijave na oglas se dostavljaju u zatvorenoj koverti osobno na protokol Javne ustanove „Vrilo“ Grude ili putem pošte preporučeno na adresu  

Javne ustanove „Vrilo“ Grude,

Trg Herceg-Bosne 3,

88340 Grude,

uz naznaku

„Prijava na javni natječaj za radno mjesto Viši referent za upravne i opće poslove“.

„NE OTVARATI – OTVARA POVJERENSTVO“

Ne potpune, ne blagovremene i ne uredne prijave, kao i preslike tražene dokumentacije koje nisu ovjerene neće se uzimati u razmatranje. Priložena dokumentacija neće se vraćati.